Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 27.02.2020 r.

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy budżet we wnioskach o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na konkurs RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20 może przewyższać wartość 100 000 EUR (432120,00 PLN), czyli np. wartość dofinansowania 431120zł + wkład własny stanowiący 15% wartości projektu? W regulaminie konkursu jest informacja, że dofinansowanie nie może przekraczać tej wartości, jednak w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok, w dodatkowych informacjach dot. tego konkretnego konkursu, jest wzmianka o treści: "projekty poniżej 100 000 euro", sugerując tym samym, że całkowita wartość projektu (wraz z wkładem własnym) powinna zmieścić się w 100000 euro.

Odpowiedź nr 1:

Limit 100 000 EUR odnosi się do kwoty dofinansowania, a nie wartości projektu. Tak jak Państwo napisali, wartość projektu może przekraczać 100 000 EUR (czyli 432 120,00 PLN), ponieważ wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 15% wartości projektu (wkład własny nie wlicza się do kwoty dofinansowania). Limit 100 000 EUR jest przedmiotem oceny w ramach kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 2. Kryterium to będzie weryfikowane na podstawie  pkt 1.19 wniosku, a więc kwoty wnioskowanego dofinansowania. Kwota z pkt 1.18 wniosku („Wydatki kwalifikowalne”) może być wyższa, ponieważ uwzględnia również wkład własny.

 

Pytanie nr 2:

Proszę również o odpowiedź, czy w przypadku wkładu własnego wnoszonego przez JST, który stanowi wkład publiczny (środki publiczne) wlicza się w limit dofinansowania czy należy traktować to odrębnie tak jak w przypadku podmiotów prywatnych?

Odpowiedź nr 2:

Wkład własny publiczny nie wlicza się w limit dofinansowania, wkład własny nie jest elementem kwoty dofinansowania wskazanej w pkt 1.19 wniosku. Państwa wątpliwości wynikają zapewne ze zmiany w stosunku do poprzednich konkursów, w których rozliczanie projektów metodami uproszczonymi odnosiło się do projektów, których wartość wkładu publicznego nie przekraczała wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR. W poprzednich konkursach do wkładu publicznego, poza dofinansowaniem, wliczany był wkład własny pochodzący ze środków publicznych. W przedmiotowym konkursie z 2020 r. limit 100 000 EUR odnosi się tylko do wartości dofinansowania. Podmioty prywatne i publiczne traktowane są w jednakowy sposób.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.