Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 9.03.2020 r.

Pytanie 1:

Czy w przypadku, w którym w aktualnym Master Planie w aglomeracji wpisana jest inwestycja oznaczona symbolem BN (Budowa Nowej), a projekt, o który wnioskuje się w konkursie, polega na modernizacji lub przebudowie oczyszczalni, to traktowane jest to jako niezgodność z Master Planem i projekt nie może być dofinansowany?

Odpowiedź 1:

Regulamin konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20 określa, że podstawą do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie wraz z opracowanym na podstawie KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.

Odnośnie zgodności inwestycji polegającej na modernizacji lub przebudowie oczyszczalni ścieków w gminie, to zgodnie z Regulaminem konkursu podstawę do wyboru projektów realizowanych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM stanowi Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie (w tym przypadku jest to piąta aktualizacja KPOŚK) wraz z opracowanym na podstawie KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.

W V KPOŚK ujęta została potrzeba inwestycyjna polegająca na budowie nowej oczyszczalni ścieków o odpowiedniej (wskazanej) wydajności oczyszczania ścieków. Wobec czego projekt obejmujący inwestycję polegającą na modernizacji lub przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków nie będzie zgodny z dokumentem strategicznym, jakim jest V KPOŚK.

 

Pytanie 2:

Planowana do wnioskowania o dofinansowanie inwestycja polegałaby na modernizacji/przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych położonej w aglomeracji gminy. Planowany koszt około 6 000 tys. zł. Czy taka inwestycja będzie zgodna z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Master Planem, na podstawie którego będą weryfikowane projekty w konkursie nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20.

Odpowiedź 2:

W V KPOŚK ujęta została potrzeba inwestycyjna polegająca na  budowie nowej oczyszczalni ścieków o odpowiedniej (wskazanej) wydajności oczyszczania ścieków. Wobec czego projekt obejmujący inwestycję polegającą na modernizacji lub przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków nie będzie zgodny z dokumentem strategicznym, jakim jest V KPOŚK.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20 projekt oceniany będzie pod kątem jego zgodności z zakresem wskazanym w V KPOŚK na ocenie kryteriów merytorycznych specyficznych przez niezależnego i bezstronnego eksperta zewnętrznego z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, biorącego udział w pracach Komisji Oceny Projektu.  

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS