Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.2

Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Konkurs nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-02-24 do: 2020-05-04
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie z 23.03.2020 r. do 04.05.2020 r.

W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu) z sierpnia 2020 r. do października 2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Czy w przypadku, w którym w aktualnym Master Planie w aglomeracji wpisana jest inwestycja oznaczona symbolem BN (Budowa Nowej), a projekt, o który wnioskuje się w konkursie, polega na modernizacji lub przebudowie oczyszczalni, to traktowane jest to jako niezgodność z Master Planem i projekt nie może być dofinansowany?

Odpowiedź 1:

Regulamin konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20 określa, że podstawą do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie wraz z opracowanym na podstawie KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.

Odnośnie zgodności inwestycji polegającej na modernizacji lub przebudowie oczyszczalni ścieków w gminie, to zgodnie z Regulaminem konkursu podstawę do wyboru projektów realizowanych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM stanowi Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie (w tym przypadku jest to piąta aktualizacja KPOŚK) wraz z opracowanym na podstawie KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.

W V KPOŚK ujęta została potrzeba inwestycyjna polegająca na budowie nowej oczyszczalni ścieków o odpowiedniej (wskazanej) wydajności oczyszczania ścieków. Wobec czego projekt obejmujący inwestycję polegającą na modernizacji lub przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków nie będzie zgodny z dokumentem strategicznym, jakim jest V KPOŚK.

 

Pytanie 2:

Planowana do wnioskowania o dofinansowanie inwestycja polegałaby na modernizacji/przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych położonej w aglomeracji gminy. Planowany koszt około 6 000 tys. zł. Czy taka inwestycja będzie zgodna z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Master Planem, na podstawie którego będą weryfikowane projekty w konkursie nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20.

Odpowiedź 2:

W V KPOŚK ujęta została potrzeba inwestycyjna polegająca na  budowie nowej oczyszczalni ścieków o odpowiedniej (wskazanej) wydajności oczyszczania ścieków. Wobec czego projekt obejmujący inwestycję polegającą na modernizacji lub przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków nie będzie zgodny z dokumentem strategicznym, jakim jest V KPOŚK.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20 projekt oceniany będzie pod kątem jego zgodności z zakresem wskazanym w V KPOŚK na ocenie kryteriów merytorycznych specyficznych przez niezależnego i bezstronnego eksperta zewnętrznego z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, biorącego udział w pracach Komisji Oceny Projektu.  

 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Konkurs nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20

Termin, od którego można składać wnioski

24.02.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

4.05.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2020 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101
  lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380,
  w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A.) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w Regulaminie konkursu – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Powyższe czynności należy dokonać w terminie od dnia otwarcia do dnia zamknięcia naboru włącznie, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana do godziny 16:00 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 3. przedsiębiorstwa
 4. podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Podstawę do wyboru projektów realizowanych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM stanowi Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie wraz z opracowanym na podstawie KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacji zidentyfikowanych obszarów o zabudowie rozproszonej w granicach aglomeracji, gdzie rachunek ekonomiczny będzie uzasadniał taki rodzaj inwestycji, dopuszczalne będzie wsparcie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

W ramach konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:

 • Budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych,
 • Budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi,
 • Zakupie urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolnopomiarowe), zakupie i remoncie urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody, wdrożeniu nowych technologii służących oszczędzaniu wody i odnowy wody – jako elementu uzupełniającego projektów.

 

Dopuszcza się realizację projektów grupowych, tj. realizowanych dla kilku aglomeracji, z których każda jest mniejsza niż 10 000 RLM.

Projekt dotyczący gospodarki wodno-ściekowej powinien zamykać się w granicach wyznaczonej aglomeracji lub w przypadku projektów grupowych w granicach aglomeracji objętych wspólnym projektem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz w załącznikach do Regulaminiu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

29 498 931,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 17.03.2020 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 29.06.2020 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy wysyłać do Punktów informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych z naborem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 52 19 389, 89 52 19 684, 89 52 19 696, 89 52 19 689 oraz 89 52 19 697 lub drogą elektroniczną, e-mail: naborysrodowisko@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 29.06.2020 r.

2020-06-29

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-04-21

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-03-17

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-01-20

Wytyczne ministerialne

2020-01-20

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Konkurs nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.