Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.1.2

Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga. Konkurs nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-04-30 do: 2020-05-29
Komunikaty

W odpowiedzi na konkurs nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/20 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

W reakcji na obecny kryzys Komisja Europejska umożliwiła zakup sprzętu dla sektora ochrony zdrowia oraz innych jednostek zaangażowanych w walkę z epidemią z niewykorzystanych środków funduszy UE, w ramach RPO. Aby należycie poinformować społeczeństwo o wkładzie Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej w walkę z epidemią COVID19, koniecznym jest, aby wyposażenie zakupione w ramach uzgadnianych obecnie projektów, posiadało naklejkę z flagą UE (obowiązek minimalny) lub typową dla zakupu sprzętu ze środków ESIF naklejkę z logotypami. Naklejki nie są konieczne w przypadku środków higieny, masek, rękawiczek itp.

W skoroszycie „Analiza” w części „analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem” w wierszu 494 pod nazwą „Beneficjent/operator z projektem jest trwały finansowo (gotówka –stan końcowy w każdym roku > 0)” należy zastosować formułę:

=JEŻELI(LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"<0")+LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"=0")>0;"Nie";"Tak")

Wskazana wcześniej formuła

=JEŻELI(LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"<0")+LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"=0")+LICZ.JEŻELI($D$493:$AG$493;"")>0;"Nie";"Tak")

dla okresu referencyjnego do 15 lat błędnie wskazywała brak trwałości.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim  obszarze funkcjonalnym Elbląga

Konkurs nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/20

Termin, od którego można składać wnioski

30.04.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29.05.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub 
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

z wyłączeniem podmiotów spoza obszaru  ZIT bis Elbląga.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper dla ochrony zdrowia (dokument stanowiący ramy strategiczne dla interwencji w sektorze ochrony zdrowia) wspierane będą m.in. projekty polegające na:

schemat A dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

  • doposażenie  podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu) oraz środki ochrony (wyłącznie na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z pandemią COVID-19).


Środki w konkursie zostaną przeznaczone wyłącznie na zadania dotyczące świadczeń medycznych w zakresie chorób psychicznych oraz środki ochrony (wyłącznie na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z pandemią COVID-19).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

330 325,05 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail:

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Sylwia Banach s.banach@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@warmia.mazury.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Katarzyna Czerepaniak k.czerepaniak@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 29

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 96 38

 

lub do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

telefony do konsultantów: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85, 89 512 54 86

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,

telefony do konsultantów: 55 620 09-13, 55 620 09 14, 55 620 09 16

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl,

telefony do konsultantów: 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 21.04.2020 r.

2020-04-21

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-03-30

Wytyczne ministerialne

2020-03-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.