Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.1.1

Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20

zakończony     od: 2020-04-29 do: 2020-05-29
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że do regulaminu naboru został dodany załącznik nr 10a – Wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu (COVID-19). Zmiana związana jest z wyborem do dofinansowania Wnioskodawcy będącego państwową jednostka budżetową.

W reakcji na obecny kryzys Komisja Europejska umożliwiła zakup sprzętu dla sektora ochrony zdrowia oraz innych jednostek zaangażowanych w walkę z epidemią z niewykorzystanych środków funduszy UE, w ramach RPO. Aby należycie poinformować społeczeństwo o wkładzie Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej w walkę z epidemią COVID19, koniecznym jest, aby wyposażenie zakupione w ramach uzgadnianych obecnie projektów, posiadało naklejkę z flagą UE (obowiązek minimalny) lub typową dla zakupu sprzętu ze środków ESIF naklejkę z logotypami. Naklejki nie są konieczne w przypadku środków higieny, masek, rękawiczek itp.

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nowych wskaźników horyzontalnych, 19 maja 2020 r. Zarząd Województwa zaktualizował Regulamin konkursu.

 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20

Termin, od którego można składać wnioski

7 dni liczone od dnia następnego po dniu wysłania wezwania

Termin, do którego można składać wnioski

Nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w jednym egzemplarzu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 1. Schemat D – Frontowe podmioty lecznicze. Podmioty lecznicze pozostające w stanie podwyższonej gotowości – szpitale jednoimienne na podstawie nw. decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2:
 1. decyzja nr 2/2020 z dnia 4 marca 2020 r., znak WZ-I.967.9.2020,
 2. decyzja nr 3/2020 z dnia 6 marca 2020 r., znak WZ-I.967.9.2020,
 3. decyzja nr 5/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., znak WZ-I.967.9.2020,
 4. decyzja nr 6/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., znak WZ-I.967.9.2020;

2. Schemat E – Projekt własny Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego -  wsparcie podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Województwo Warmińsko-Mazurskie;      

3. Schemat F – Inne podmioty lecznicze i laboratoria. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu oraz publicznych laboratoriów COVID-19 znajdujących się na liście publikowanej przez Ministra Zdrowia (z wyłączeniem podmiotów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Schematu D oraz Schematu E).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 1. inwestycje w szpitale i w laboratoria diagnostyczne, w przypadku których występuje wyraźny związek z zaistniałą sytuacją kryzysową,
 2. tymczasowe dostosowywanie szpitali lub przekształcanie części szpitali w izolowane oddzielne jednostki,
 3. zakupy aparatury medycznej i diagnostycznej (w tym wersji mobilnych) oraz leków,
 4. zakupy sprzętu sanitarnego (maski, urządzenia jednorazowego użytku itp.), odczynników oraz materiałów medycznych, urządzeń do dezynfekcji, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, testów, itp.,
 5. zakupy specjalistycznego sprzętu do transportu chorych,
 6. prace remontowo-budowlane niezbędne do realizacji projektu,
 7. tymczasowe obiekty kubaturowe związane z diagnostyką i leczeniem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

28 175 680,30 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 7.07.2020 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (19.05.2020 r. – 6.07.2020 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Sylwia Banach  s.banach@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@warmia.mazury.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Katarzyna Czerepaniak k.czerepaniak@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 29

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

  
Punkty Informacyjne

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 7.07.2020 r.

2020-07-07

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna (19.05.2020 r. – 6.07.2020 r.)

2020-05-19

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2020-04-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.