Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.4

Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne. Konkurs nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-06-30 do: 2020-07-29
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Z uwagi na liczbę i złożoność projektów w przedmiotowym konkursie oraz duże obciążenie instytucji związane z kumulacją wielu konkursów, a także aktualną sytuację panującą w kraju, związaną z epidemią COVID-19, orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przewidziany w Regulaminie konkursu, wymaga przesunięcia z lutego 2021 r. na marzec 2021 r

Informujemy, że zmianie ulega orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – na luty 2021 r. 

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu weryfikacji warunków formalnych wniosków o 58 dni.

Informujemy, że w Regulaminie konkursu zaktualizowaliśmy następujące załączniki:

 

UZASADNIENIE:

Wnioskodawcy, składając wniosek o dofinansowanie, są zobowiązani do podpisania oświadczenia, że nie zalegają z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalegają z podatkami i innymi należnościami publicznoprawnymi. Ze względu na ogłoszoną pandemię COVID-19 podmiotom tym przysługuje możliwość złożenia do właściwego organu wniosku o ulgę w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. W związku z pojawieniem się możliwości złożenia wniosku o ulgę, a także możliwym brakiem dysponowania na dzień ubiegania się o dofinansowanie decyzją właściwego organu o udzieleniu takiej ulgi, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaktualizował wzory dokumentacji konkursowej poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów uwzględniających przypadek złożenia przez Wnioskodawców wniosku o ulgę.

Wprowadzony zapis umożliwi Wnioskodawcom, którzy nie otrzymali jeszcze ulgi w ramach Tarczy antykryzysowej, podpisanie oświadczenia pod wnioskiem o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca zastrzega jednak możliwość weryfikacji powyższych okoliczności, a Wnioskodawcy przed zawarciem umowy – zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej będą zobowiązani wykazać okoliczności braku zalegania w opłatach za podatki i inne należności publiczne.

Zmiany obowiązują od 29.06.2020 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy kompletna infrastruktura elektryczna wraz z przygotowaniem podłączenia budynku będzie wydatkiem kwalifikowalnym?

Odpowiedź: Tak. Kwalifikują się koszty związane z infrastrukturą energetyczną, także przyłącze.


Pytanie 2. Czy oświetlenie terenu np. lampy są wydatkiem kwalifikowalnym?

Odpowiedź 2: Nie. Oświetlenie terenu np. lampy stanowią wydatek niekwalifikowalny.


Pytanie 3. Czy budowa parkingu z kostki brukowanej wraz z wymianą gruntu będą wydatkiem kwalifikowalnym?

Odpowiedź 3: Tak. Budowa parkingu z kostki brukowanej wraz z wymianą gruntu stanowi wydatek kwalifikowalny.

 

Pytanie 4. Czy infrastruktura drogowa – utwardzone drogi komunikacyjne kostką brukową wewnątrz terenu wraz z wymianą gruntu będą wydatkiem kwalifikowalnym?

Odpowiedź 4: Tak. Infrastruktura drogowa – utwardzone drogi komunikacyjne kostką brukową wewnątrz terenu wraz z wymianą gruntu stanowi wydatek kwalifikowalny.


Pytanie 5. Czy wymiana gruntu pod posadzenie trawy będzie wydatkiem kwalifikowalnym?

Odpowiedź 5: Tak. Generalnie niwelacja terenu i wymiana gruntu stanowi wydatek kwalifikowalny.


Pytanie 6.  Czy posadzenie zieleni będzie wydatkiem kwalifikowalnym?

Odpowiedź 6: Nie. Posadzenie zieleni stanowi wydatek niekwalifikowalny.

 

Pytanie 1: Koszty kwalifikowalne - w związku z faktem, że zgodnie z Zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.3.4 kwalifikowalne w przypadku wydatku polegającego na robotach budowlanych jedynie zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie, niezbędny do realizacji inwestycji, czy kwalifikowalne będą następujące koszty:

 1. ogrodzenie terenu inwestycyjnego (działki, której dotyczy projekt)
 2. niezbędna infrastruktura techniczna np. oświetlenie, monitoring terenu, itp.?
 3. kompletna instalacja fotowoltaniczna

Odpowiedź: Kosztem kwalifikowalnym w ramach poddziałania 1.3.4 mogą być jedynie działania związane z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych i obejmują one m.in.: uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, niwelacja terenu, wymiana ziemi), a także koszty związane z kompleksowym lub częściowym uzbrojeniem terenu (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowę lub modernizację układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

Wobec powyższego, zakres wskazany w Państwa pytaniu, nie może być przedmiotem projektu w ramach poddzialania 1.3.4.

 

Pytanie 2: Załączniki do wniosku:

 1.  czy Projekt budowalny jest załącznikiem obligatoryjnym, czy wystarczy projekt przyłączy?
 2.  czy w związku z długim czasem oczekiwania (ponad miesiąc) załącznik: "Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy" można złożyć w terminie późniejszym niż wniosek i tylko oświadczyć, że zostanie on dostarczony?
 3.  czy "Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji" jest załącznikiem obligatoryjnym?

 

Odpowiedź:

 1. Projekt budowlany jest załącznikiem obligatoryjnym. Wnioskodawcy jako wymagany załącznik, w przypadku projektów przewidujących prace budowlane, powinni przedstawić wyciąg z projektu budowlanego, w postaci kopii stron dokumentacji zawierającej: numery tomów (jeżeli dotyczy), tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami autorów oraz opis techniczny wraz z podstawowymi rzutami inwestycji. Ponadto, na żądanie IOK/ION, Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej projektu.
 2. Na etapie składania Wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie ma obowiązku dostarczenia kopii pozwolenia/pozwoleń na budowę. Dokument powinien zostać dostarczony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
 3. W konkursach, w których zgodność projektu z programem rewitalizacji nie jest obligatoryjna (w tym Poddziałanie 1.3.4), a jedynie premiowana jest jego zgodność z programem rewitalizacji, w przypadku opisania zgodności projektu z celami określonymi w programie rewitalizacji, Wnioskodawca również dostarcza wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu wyciąg z programu rewitalizacji tj. kopię aktualnej uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz kopię listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami lub Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (w przypadku projektów określonych w programie rewitalizacji, jako „pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych”).

Jednocześnie informuję, że wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz ich szczegółowy opis znajduje się w Instrukcji wypełniania załączników (...) stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna do pobrania na stronie rpo.warmia.mazury.pl. w zakładce naboru nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/20

 

Pytanie 3: Dodatkowe kryteria:

 1. czy jako element inteligentnej specjalizacji regionalnej na działce docelowo może powstać chłodnia dla runa leśnego ?
 2. w związku z załącznikiem 12- Lista sprawdzająca do weryfikacji Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji - w przypadku Poddziałania 1.3.4 czy Program rewitalizacji jest obowiązkowym załącznikiem do dokumentacji projektowej? A jeśli tak, to czy chodzi o załącznik sporządzany przez gminę, na której będzie realizowany projekty czy też ma być on przygotowany przez Wnioskodawcę(i czy są jakieś wytyczne co do niego)?

 

Odpowiedź:

 1. Należy pamiętać, że w ramach poddziałania 1.3.4, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomoc może zostać udzielona tylko na tzw. inwestycję początkową. Uzbrajany/przygotowywany w ramach projektu teren, musi wiązać się z inwestycją początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]. W myśl powyższego artykułu „inwestycja początkowa” oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W związku z powyższym uzbrojenie/przygotowanie terenu musi być początkiem inwestycji, której rezultatem będzie utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowa istniejącego lub dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa lub zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego.

Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie musi opisać i uzasadnić spełnienie powyższego warunku.

Weryfikacja, czy zakres projektu spełnia przesłanki inwestycji początkowej odbędzie się na etapie oceny merytorycznej projektu.

       b. Odpowiedź na pytanie została udzielona przy pytaniu 2

Pytanie: Czy w ramach poddziałania 1.3.4 tereny inwestycyjne kwalifikowalnym kosztem mogłoby być stworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny inwestycyjne?

Odpowiedź: Kosztami kwalifikowalnymi w ramach Poddziałania 1.3.4 są koszty związane z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych i obejmują one m.in.: uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, niwelacja terenu, wymiana ziemi), a także koszty związane z kompleksowym lub częściowym uzbrojeniem terenu (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowie lub modernizacji układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa). Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny inwestycyjne nie wpisuje się w katalog kosztów możliwych do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.4.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne.

Konkurs nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/20

Termin, od którego można składać wnioski

30 czerwca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 lipca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2021 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub 
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00–16:00
Wtorek–piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, używając funkcji: „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym) Wnioskodawca składa w sekretariacie departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Przedsiębiorstwa (MŚP)
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Specjalne strefy ekonomiczne (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

 1. utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego,
 2. uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych,
 3. uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

Wśród terenów objętych poddziałaniem będą także obszary powojskowe – nie pozostające w zasobach Agencji Mienia Wojskowego ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami wojskowymi a także tereny poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie.

Powyższym działaniom towarzyszyć będą mogły działania promocyjne służące upowszechnieniu wiedzy o dostępności infrastruktury (wyłącznie jako komponent projektu inwestycyjnego).

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto preferowane będą projekty przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia wynikające z lokalnych/ponadlokalnych planów rewitalizacji miast i komplementarne do realizowanych w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji oraz działań finansowanych przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

19 130 073,24 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie – obowiązuje od 29.06.2020 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulamin konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

 

lub

nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

lub

Tel. 89 521 96 36

89 521 93 97

89 521 96 26

89 521 96 41

       89 521 96 54

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 29.06.2020 r.

2020-06-29

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2020-05-28

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne. Konkurs nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.