logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ projektów oraz 4 typ projektów). Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-09-01 do: 2020-09-15
Wyniki naboru

25 października 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu, zaktualizowaną w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs w związku ze wzrostem limitu kontraktacji w ramach poddziałania 2.4.1.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

21 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu, zaktualizowaną w wyniku procedury odwoławczej i zwiększenia alokacji na konkurs.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz informację o składzie KOP.

Skład Komisji Oceny Projektów

Informujemy, że 2.02.2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingowa wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Etapy oceny projektów

Szacowany limit środków umożliwia zwiększenie alokacji w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20, a tym samym skierowanie do etapu negocjacji 11 kolejnych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały najwyższą liczbę punktów w kolejności, znajdujących się na liście opublikowanej 25.10.2021 r.

W załączeniu znajduje się lista 11 kolejnych wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Informujemy, że dostępny limit środków umożliwia zwiększenie alokacji na konkurs, a tym samym skierowanie do etapu negocjacji 3 kolejnych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały najwyższą liczbę punktów w kolejności, znajdujących się na liście opublikowanej 21.06.2021r.
W załączeniu znajduje się lista 3 kolejnych wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach przedmiotowego konkursu. Nie zostały na niej uwzględnione pozostałe projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i spełniły kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wyłonienie ich do dofinansowania. Ocena takich projektów jest traktowana jako ocena negatywna. 

 

Informujemy, że dostępny limit środków umożliwia zwiększenie alokacji na konkurs, a tym samym skierowanie do etapu negocjacji 4 kolejnych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały najwyższą liczbę punktów w kolejności (w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej).

W załączeniu znajduje się lista projektów skierowanych do etapu negocjacji. Na liście nie zostały uwzględnione projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i spełniły kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wyłonienie ich do dofinansowania. Ocena takich projektów jest traktowana jako ocena negatywna.

W wyniku zakończenia negocjacji 29. wniosków (Lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji z 4.12.2020 r.) informujemy, iż pozostająca alokacja w ramach tego konkursu umożliwia skierowanie do etapu negocjacji kolejnych trzech projektów, które spełniły kryteria i uzyskały najwyższą liczbę punktów w kolejności.

W załączeniu znajduje się zaktualizowana lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Na liście nie zostały uwzględnione projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i spełniły kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wyłonienie ich do dofinansowania. Ocena takich projektów jest traktowana jako ocena negatywna. Wnioskodawcy, którzy złożyli projekty otrzymają pisma zawierające pouczenie o możliwości złożenia protestu i informację o możliwości przyjęcia projektu do realizacji, jeśli dostępne będą środki w ramach Poddziałania 2.4.1. 

Informujemy, że 13 listopada 2020 r. zakończyliśmy etap oceny merytorycznej w ramach konkursu, w wyniku której 29 projektów zostało skierowanych do etapu negocjacji.

W załączeniu znajduje się lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji.

Na ww. liście nie zostały uwzględnione projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i spełniły kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie ich do dofinansowania. Ocena takich projektów jest traktowana jako ocena negatywna. Wnioskodawcy, którzy złożyli ww. projekty otrzymają pisma zawierające pouczenie o możliwości złożenia protestu i informację o możliwości przyjęcia projektu do realizacji, jeśli dostępne będą środki w ramach Poddziałania 2.4.1. 

Do wszystkich Wnioskodawców, zarówno tych których projekty zostały skierowane do negocjacji, jak i tych, których projekty zostały ocenione negatywnie, systematycznie będą wysyłane pisma ze stosownymi informacjami. Ze względu na dużą liczbę tych pism oraz obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki oceny.

22 października 2020r. zakończyliśmy weryfikację warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ-00-28-001/20 w związku z wpłynięciem do siedziby IOK ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji warunków formalnych.  

Ocena merytoryczna rozpoczęła się  29 września 2020 r. i trwa nadal.


W pierwszej kolejności ocenie merytorycznej podlegają wnioski spełniające wszystkie warunki formalne. W przypadku wniosków skierowanych do uzupełnienia/poprawy na etapie  weryfikacji warunków formalnych, ocena merytoryczna dokonywana jest po otrzymaniu przez IOK uzupełnionego/ poprawionego wniosku.

Komunikaty

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie Polski spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,  a tym samym pojawiającymi się ograniczeniami kadrowymi,  jak również zaangażowaniem członków Komisji Oceny Projektów w ocenę projektów równolegle toczącego się konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 oraz koniecznością zaangażowania do udziału w pracach KOP ekspertów zewnętrznych, informujemy o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej w ramach konkursu do 13.11.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Pytanie odnośnie kryterium:

„Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność o charakterze edukacyjnym realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt”.

Czy wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo, instytucja szkoleniowa posiadająca wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, a Partnerem Organ Prowadzący szkołę objętą wsparciem?


Odpowiedź 1:

Jak wskazano w przytoczonym kryterium specyficznym obligatoryjnym wymaganym w przypadku realizacji Modelu III w ramach 1 typu projektów możliwe jest, aby Wnioskodawcą było przedsiębiorstwo prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt. Weryfikacja przedmiotowego kryterium będzie się odbywała na podstawie pkt. 4.7.1 wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest odznaczyć check-box „TAK” oraz informacji pozyskanych w inny sposób przez KOP (np. strona internetowa danego podmiotu, KRS, CEIDG). Jak Państwo wskazują są instytucją szkoleniową posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, a co za tym idzie zapewne  posiadają Państwo odpowiedni rodzaj działalności edukacyjnej, co będzie przedmiotem weryfikacji ww. kryterium na etapie prac Komisji Oceny Projektów.

 

Pytanie 2:

Zwracam się z pytaniem odnośnie kryteriów premiujących: kryterium nr 2 w Modelu I i w Modelu II i kryterium nr 4 w Modelu III - czy w przypadku projektu łączącego wszystkie modele łącznie za kryteria te można uzyskać maksymalnie 15 punktów czy maksymalnie 5 punktów ?
 

Odpowiedź 2:

Zgodnie z założeniami konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 w przypadku kompleksowej realizacji wsparcia, polegającej na realizacji więcej niż jednego Modelu w projekcie, w ramach kryterium specyficznego fakultatywnego nr 2 w Modelu I i Modelu II oraz nr 4 w Modelu III dopuszcza się możliwość sumowania jedynie zadeklarowanej ilości porozumień, o ile w przypadku Modelu I oraz Modelu III są to porozumienia dodatkowe (tj. wykraczają poza zakres porozumień zawieranych w celu spełniania kryteriów specyficznego obligatoryjnego nr 1 w Modelu I oraz nr 1 w Modelu III), zaś w Modelu II wskazano jakiekolwiek porozumienie (np. zawarte pomiędzy szkołą, a pracodawcą na rzecz rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym polegającej na umożliwieniu dokształcania pracownikom przedsiębiorstw). Nie oznacza to jednak możliwości sumowania liczby punktów możliwej do zdobycia za spełnienie ww. kryterium w związku z realizacja więcej niż jednego Modelu - punkty za spełnienie przedmiotowego kryterium przyznawane są bowiem na poziomie całego projektu.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach 10.00 – 12.00.

Pytanie 1
Zwracam się z pytaniem  jak należy rozumieć zapis kryterium premiującego:

W przypadku:

- zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,

- zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego,

- tworzenia nowych kierunków kształcenia lub nowych zawodów (na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli),

projekt zakłada udział w studiach podyplomowych lub kursach kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego. 

Czy kryterium premiujące w swoim zakresie ma zastosowanie także gdy w projekcie zaplanowane jest unowocześnianie oferty kształcenia w danym zawodzie – model III punkt 2 ?

Odpowiedź:

Kryterium specyficzne fakultatywne, o którym mowa w Państwa zapytaniu, zarówno w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 jak i RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 dotyczy jedynie Działania 1 Modelu III, które wskazuje na możliwość wprowadzenia nowego zawodu/nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb pracodawców potrzeb z regionu (…) przy jednoczesnym doposażeniu/wyposażeniu bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Modernizacja, o której mowa
w przedmiotowym kryterium odnosi się do modernizacji oferty kształcenia zawodowego, w wyniku której w danej szkole zostanie wprowadzony nowy zawód, nie zaś do unowocześnienia oferty kształcenia w istniejącym zawodzie, o którym mowa w Działaniu 2 Modelu III.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi w kontekście konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 i nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach 10.00 – 12.00.

 

Pytanie 2

Zwracam się z pytaniem odnośnie kryteriów konkursu 2.4.1 :

- kryterium obligatoryjne  1 (MODEL I)

"Wnioskodawca oświadcza, że szkoła/placówka prowadząca kształcenie zawodowe zawarła porozumienie z pracodawcą/przedsiębiorcą lub grupą pracodawców/przedsiębiorców, którego/których działalność jest związana z zawodem lub branżą, w której kształcą się uczniowie oraz oświadcza, że pracodawca/przedsiębiorca uczestniczył w konstruowaniu założeń wsparcia przewidzianego w projekcie – dotyczy 1 typu projektów (Model I)."

- kryterium obligatoryjne 1 (MODEL III)

Wnioskodawca zawarł porozumienie/porozumienia pomiędzy szkołą kształcącą w danym zawodzie a pracodawcą/organizacją pracodawców, przedsiębiorcą/organizacją przedsiębiorców, na potrzeby których dany zawód będzie tworzony lub unowocześniany.

Czy aby spełnić powyższe kryteria można zawrzeć jedno porozumienie czy muszą to być dwa oddzielne porozumienia, odrębnie w ramach każdego typu ?

Odpowiedź 2

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20, w 1 typie projektów każdy Model można realizować indywidualnie. Istnieje również możliwość realizacji kompleksowego wsparcia polegającego na łączeniu Modeli, o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące realizacji poszczególnych Modeli. Decydując się zatem na realizację kompleksowego wsparcia, polegającego na jednoczesnej realizacji Modelu I oraz Modelu III, w celu spełnienia ww. kryteriów specyficznych obligatoryjnych Wnioskodawca ma możliwość zawarcia zarówno dwóch oddzielnych porozumień jak i jednego porozumienia, o ile ich/jego zakres będzie spełniać warunki określone w punktach a i/lub b Modelu I, zaś w przypadku Modelu III odnosić się do wprowadzenia nowego zawodu/nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu i/lub unowocześnienia oferty kształcenia w danym zawodzie oraz zawierać rekomendacje pracodawców/przedsiębiorców, co do wyposażenia/doposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych zaplanowanego w projekcie.

Jednocześnie, IZ RPO WiM zwraca uwagę na fakt, iż weryfikacja wskazanych w Państwa zapytaniu kryteriów, poza punktem 4.7.1 wniosku będzie przeprowadzana również na podstawie treści wniosku wskazującej na spełnienie ww. kryteriów, natomiast kopia przedmiotowego porozumienia będzie wymagana jako załącznik niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, który na tym etapie będzie podlegał weryfikacji.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi w kontekście konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 i nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach 10.00 – 12.00.

 

Pytanie 3

Zwracam się z pytaniem jak należy rozumieć zapis na stronie 120 regulaminu konkursu :
"w związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie zmianami dotyczącymi Zasadniczych Szkół Zawodowych, w przypadku nowych projektów finansowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 10 i skierowanych do klas dotychczasowych Zasadniczych Szkół Zawodowych, które nie będą prowadzone w branżowych szkołach I stopnia, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych klas (patrz: kryteria specyficzne obligatoryjne - 1 typ projektów (Model I, Model II, Model III) oraz 4 typ projektów)."

Odpowiedź 3

Wskazany w Państwa zapytaniu zapis stanowi jeden z warunków brzegowych określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, niemniej jednak wskazuje on wprost odwołanie do kryterium specyficznego obligatoryjnego, zgodnie z którym: „Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które w wyniku reformy oświaty nie zostały/-ą przekształcone/włączone w strukturę innych szkół oraz są/będą likwidowane, wsparcie będzie skierowane wyłącznie do uczniów tych szkół” oraz sposobu jego weryfikacji w poszczególnych Modelach. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w przypadku Modelu I odznaczenie w przedmiotowym kryterium check-box „TAK” w punkcie 4.7.1 wniosku równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia o ww. treści, natomiast w przypadku Modelu II oraz Modelu III obejmującego wsparciem nauczycieli odznaczeni check-box „TAK” w ww. kryterium równoznaczne jest ze spełnieniem założenia, że projekt nie zakłada objęcia wsparciem nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które w wyniku reformy oświaty nie zostały/-ną przekształcone/włączone w strukturę innych szkół oraz będą likwidowane.

 

Pytanie 4

Zwracam się z pytaniem, czy jeżeli w projekcie obejmiemy wsparciem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych na potrzeby wdrożenia modelu III to czy równocześnie tym działaniem spełniamy założenia modelu II  punkt a)?

Czy wdrażając nowy kierunek i podnosząc kwalifikacje nauczycieli możemy objąć ich również wsparciem w zakresie modelu II b )?

Odpowiedź 4

Jeżeli w projekcie planują Państwo objąć wsparciem nauczycieli w ramach Modelu III, to planując równocześnie w ramach tego samego projektu realizację Modelu II działaniem tym spełniają Państwo założenia pkt. a Modelu II, zatem wdrażając nowy kierunek i podnosząc kwalifikacje nauczycieli możliwe jest objęcie ich wsparciem z pkt. b Modelu II, o ile wynika to z diagnozy potrzeb grupy docelowej.

 

Pytanie 5

Zwracam się z pytaniem odnośnie kryterium premiującego:
"Projekt zakłada współpracę szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego (pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi), w tym ze stworzonymi w ramach RPO 2014-2020 bądź istniejącymi CKZiU lub CKZ, o ile wynika to z charakteru realizowanych działań - dotyczy 1 typu projektów (Model I).

UWAGA ! Ocenie podlegać będzie zadeklarowana przez Wnioskodawcę liczba podpisanych porozumień pomiędzy szkołą/placówką prowadzącą kształcenie zawodowe lub jej organem prowadzącym a podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego wykraczających poza zakres porozumień wymaganych w ramach kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 1 w ramach Modelu I."

Jak należy rozumieć zapis,iż porozumienia mają wykraczać poza zakres porozumień z kryterium obligatoryjnego 1 ?

Odpowiedź 5

Kryterium ma na celu zapewnienie szerszej współpracy szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym stanowiącej wartość dodaną w projekcie zatem, aby możliwe było przyznanie punktów za spełnienie kryterium fakultatywnego należy wykazać w treści wniosku „nadobowiązkowy” zakres zawartych porozumień, które będzie wnosiły do projektu „wartość dodaną”, czyli będą wykraczały poza zakres porozumienia na rzecz realizacji działań określonych w pkt. a i/lub b Modelu I.
Jednocześnie należy pamiętać, że IZ RPO WiM 2014-2020 na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu zobowiąże Wnioskodawcę do potwierdzenia (w stosownym oświadczeniu), iż zadeklarowane porozumienia zostały zawarte, pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

W związku z trwającym terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, Instytucja Organizująca Konkurs zachęca do zapoznania się z Zestawieniem najczęstszych pytań i odpowiedzi w kontekście konkursów nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 i nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 oraz zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach 10.00 – 12.00.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ projektów oraz 4 typ projektów).

Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20

Konkurs dotyczy wyłącznie tzw. małych projektów o wartości dofinansowania nieprzekraczającej 100 000 EURO.

 

Termin, od którego można składać wnioski

1 września 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 września 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
 • podmiotów zgodnie ze Strategią ZIT bis Elbląg (obszar ZIT bis Elbląg tworzą następujące gminy: Miasto Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Tolkmicko, Gmina Milejewo, Gmina Młynary oraz Powiat Elbląski (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869) (podmiotów, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie),
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmiotów skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628) (podmiotów zbiorowych skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP),
 • podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujące się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące dwa typy projektów (1 i 4):

1 typ projektów: Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi).

W ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się realizację trzech Modeli projektów:


MODEL I Model zakłada:

 1. realizację staży uczniowskich dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy i/lub
 2. wyposażenie ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/ szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców.

Każde z ww. działań (punkt a i/lub b Modelu I) obligatoryjnie musi być poprzedzone zdiagnozowaniem ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki, w celu skierowania go na staż uczniowski i/lub kursy/szkolenia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań o:

 • wyposażenie ucznia/słuchacza w miękkie kompetencje pracownicze ułatwiające wejście na rynek pracy (o ile taka potrzeba wynika z diagnozy ucznia/słuchacza);
 • tworzenie klas patronackich;
 • organizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.


MODEL II Model zakłada:

 1. wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu (np. kursy lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem lub branżą, szkolenia branżowe, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem lub branżą, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże w przedsiębiorstwach),
 2. wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Działania przewidziane w punkcie b) Modelu II mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w punkcie a) Modelu II.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość realizacji działań na rzecz rozwoju współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami lub przedsiębiorcami z otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez umożliwienie pracownikom przedsiębiorstw uzyskania przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.


MODEL III Model zakłada:

 1. wprowadzenie nowego zawodu/nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb pracodawców/ przedsiębiorców z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji) przy jednoczesnym doposażeniu/wyposażeniu bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i/lub
 2. unowocześnienie oferty kształcenia w danym zawodzie/zawodach na użytek potrzeb pracodawców/ przedsiębiorców poprzez doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Działanie przewidziane w Modelu III obligatoryjnie zakłada wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu (np. kursy lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem lub branżą, szkolenia branżowe, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem lub branżą, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże w przedsiębiorstwach).

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość tworzenia klas patronackich.

W projektach o wartości dofinansowania nieprzekraczającej 100 000 euro istnieje możliwość realizacji wsparcia przewidzianego w Modelu III w Działaniu 1 i/lub 2.


4 typ projektów: Kształtowanie u uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy).

Wsparcie w ramach 4 typu projektów może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w Modelu I (a i/lub b) 1 typu projektów, Jednocześnie działania związane z kształtowaniem u uczniów/słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy muszą być poprzedzone diagnozą ucznia/słuchacza z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem, co powinno stanowić uzupełnienie diagnozy ucznia/słuchacza wskazanej w Modelu I.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej Kadry dla gospodarki.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 332 343,33 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, z późn. zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
  e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-84, 89 512-54-85, 89 512-54-86       
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,
  e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,
  Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk
  e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 w poniedziałek oraz czwartek w godz. 10.00–12.00.
W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 w środę oraz piątek w godz. 10.00–12.00.


Ponadto informujemy, że istnieje możliwość całodobowego zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w systemie LSI MAKS2.

Pliki do pobrania

Prezentacja ze spotkania informacyjnego - Kryteria wyboru projektów

2020-09-03

Prezentacja ze spotkania informacyjnego - Jak poprawnie przygotować wniosek o dofinansowanie

2020-09-03

Prezentacja ze spotkania informacyjnego - Wykorzystanie podpisu elektronicznego w wersji 9.0 wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku zaostrzenia stanu pandemii COVID-19

2020-09-03

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2020-07-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.