baner
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.4

Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Konkurs nr RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/20

zakończony     od: 2020-08-25 do: 2020-09-15
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 – konkurs numer RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/20 (Oś 10, Działanie 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020).

Konkurs otwarty, w ramach którego zaplanowano dwie rundy naboru wniosków, przy czym organizacja II rundy uzależniona będzie od dostępności alokacji po rozstrzygnięciu I rundy. Informacja o stopniu wykorzystania środków w wyniku rozstrzygnięcia I rundy zostanie podana do publicznej wiadomości, a nabór w ramach kolejnej rundy zostanie ogłoszony co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. Planowane terminy naborów określono w Regulaminie konkursu.

Termin, od którego można składać wnioski

25 sierpnia 2020 roku

Termin, do którego można składać wnioski

15 września 2020 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 roku

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

I piętro, pokój 117 – Punkt Przyjmowania Korespondencji

w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

Sposób składania wniosku

Dopuszczamy mieszany sposób podpisania i złożenia wniosku na konkurs (tradycyjny lub elektroniczny), przy czym decyzja o wyborze sposobu złożenia wniosku należy do wnioskodawców:

  • Sposób tradycyjny – Wnioskodawca oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) podpisuje/-ą wniosek w sposób tradycyjny w wersji papierowej. W Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 (LSI MAKS 2) należy potwierdzić wysyłkę do IOK, (zakładka „Tradycyjnie (wersja papierowa)” → „OK”), a następnie wydrukować wniosek w wersji papierowej (z pdf.) oraz podpisać przez osobę/y uprawnioną/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy oraz Partnera/ów (o ile dotyczy). Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w WUP w Olsztynie.
  • Sposób elektroniczny (profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny) – Wnioskodawca oraz Partner/rzy (o ile dotyczy), podpisuje/-ą wniosek tylko w wersji elektronicznej (bez papierowej). W tym celu należy w LSI potwierdzić chęć złożenia podpisu elektronicznego (zakładka: Podpis elektroniczny” → „OK”). Wybierając ten sposób nie ma potrzeby składania wersji papierowej wniosku do WUP w Olsztynie.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 1.4 Regulaminu konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), przy czym w konkursie zawęziliśmy grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektu do wnioskodawców, którzy:

  • utworzą lub prowadzą żłobek,
  • utworzą lub prowadzą klub dziecięcy.

Miejsca opieki mogą być tworzone również u dziennych opiekunów, natomiast z uwagi na ich status osób fizycznych, nie mogą oni występować w konkursie w roli wnioskodawców. W takiej roli występować mogą podmioty, które zatrudniają dziennych opiekunów (gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna (obligatoryjnie)
  2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (fakultatywnie)

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 1.3 Regulaminu konkursu

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdziesz w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 352 617,68 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

  • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
  • telefonicznie pod numerem 89 522 79 55, 89 522 79 65

mejlowo: m.palyska@up.gov.pl, d.kalski@up.gov.pl

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Konkurs nr RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/20 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.