baner
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Ostatnia prosta we wdrażaniu funduszy unijnych

Wdrażanie funduszy unijnych na Warmii i Mazurach przebiega sprawnie i efektywnie. Potwierdza to także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

– Do końca czerwca wykorzystaliśmy już 86% przysługujących nam środków z polityki spójności na lata 2014–2020, czyli 287,7 miliarda złotych. Wartość wszystkich inwestycji z dofinansowaniem unijnym to 472 miliardy złotych. To dobre tempo, takie jakie powinno być na obecnym etapie. Pandemia nie wpłynęła znacząco na podpisywanie umów – komentuje minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 

Jak informuje Portal Fundusze Europejskie Program Polska Cyfrowa jako pierwszy zakontraktował wszystkie dostępne środki, a większość pozostałych programów zainwestowało pomiędzy 80% a 90% funduszy.

Dobrze prezentują się wyniki programów regionalnych. Według MFiPR oraz stanu na 30 czerwca 2020 r. najwyższą kontraktację 90% ma województwo pomorskie. Najniższy wynik osiągnęło województwo zachodniopomorskie – 79 %. Nie są to jednak alarmujące wartości. Według Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poza tymi dwoma województwami, wszystkie regiony wykorzystały pomiędzy 80% a 89% przeznaczonej dla nich puli. 

Jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, to według danych na koniec czerwca 2020 r. w ramach RPO WiM 2014–2020 podpisano 4 121 umów o dofinansowanie projektów. Wartość dofinansowania unijnego podpisanych umów (kontraktacja) wyniosła prawie 6,15 mld zł. Stanowi to ok. 80,4% alokacji. Szacowany poziom kontraktacji środków RPO WiM 2014–2020 na koniec II kwartału 2020 r. (narastająco od początku wdrażania), wynosił 79% alokacji Programu. Poziom kontraktacji jest większy o 1,4 p.p. niż zakładano.

W stosunku do wszystkich regionalnych programów operacyjnych, poziom kontraktacji środków na koniec czerwca 2020 r. plasował RPO WiM 2014–2020 na 10. miejscu (ex aequo z województwem podlaskim). W porównaniu do poprzedniego miesiąca, województwo warmińsko-mazurskie nie zmieniło swojej pozycji w rankingu województw. Różnica pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a średnim poziomem kontraktacji wszystkich RPO wynosi 1,6 p.p. Największy odsetek wdrażanej alokacji UE na koniec czerwca 2020 r. zakontraktował Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (90,2% wdrażanej alokacji), Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (89,9%) oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (88,5%).

Do końca czerwca 2020 r. wartość zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez beneficjentów RPO WiM 2014-2020 (wydatkowanie środków) wyniosła ponad 3,15 mld zł, co stanowi 41,3% alokacji RPO WiM 2014-2020.

W stosunku do wszystkich regionalnych programów operacyjnych, poziom wydatkowania środków na koniec czerwca br. plasował RPO WiM 2014–2020 na 11. miejscu. W porównaniu do maja br., województwo warmińsko-mazurskie awansowało o jedną pozycję w rankingu województw. Różnica pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a średnim poziomem wydatkowania wszystkich RPO zmniejszyła się o 0,7 p.p. Na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 2,1 p.p. 

 

Fakty o RPO WiM 2014–2020 (stan na 30 czerwca 2020 r.):
 • Zauważalny jest stały, systematyczny przyrost wartości w zatwierdzonych wnioskach o płatność (wydatkowanie) oraz wnioskach o płatność przekazanych do Komisji Europejskiej (certyfikacja).
 • Dla RPO WiM 2014–2020 cel wynikający z zasady „n+3” wynosi blisko 600 mln euro. Na koniec czerwca 2020 r. został osiągnięty na poziomie ponad 738 mln – ok. 123,7%, z czego w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego – 147,3% celu EFS, natomiast w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 114,5% celu EFRR.
 • Poziom zainteresowania wnioskodawców aplikowaniem o środki w ramach RPO WiM 2014–2020 (wartość złożonych wniosków) stanowi ok. 113% łącznej alokacji ogłoszonych naborów. 
 • Zadowalający jest stan realizacji celów końcowych na 2023 r. wskaźników ram wykonania. Na 33 wskaźniki ram wykonania, dla których ustalono wartość docelową na 2023 r.:
  • 14 wskaźników (ok. 43% wszystkich) osiągnęło cel na koniec 2023 r.,
  • dla 12 wskaźników (36% wszystkich) zawarte umowy o dofinansowanie gwarantują realizację tego celu,
  • dla 7 wskaźników (21% wszystkich) konieczne jest podpisanie dodatkowych umów o dofinansowanie, aby osiągnąć założony na 2023 r. cel,
  • w przypadku żadnego wskaźnika nie identyfikuje się zagrożeń w realizacji wartości docelowej.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.