baner
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych 10 i 11

27 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Szczegółowego opisu osi priorytetowych:

  1. Oś 10 Regionalny rynek pracy (Wykaz zmian)

Zmiany dokumentu wynikają głównie z:

  • dostosowanie brzmienia zapisów SzOOP do treści zmienionego w wyniku reprogramowania RPO WiM 2014–2020 poprzez:

a)      zmniejszenie alokacji osi priorytetowej o kwotę 2 396 240 EUR (UE) środki te zostaną przekierowane z budżetu PI 8v (przystosowanie do zmian, cel szczegółowy dot. wzmocnienia kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP) oraz z budżetu PI 8vi (aktywne i zdrowe starzenie się) do budżetu osi priorytetowej 11. Włączenie społeczne (PI 9iv – usługi społeczne);

b)      rozszerzenie karty Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy o zapisy właściwe dla nowych form wsparcia antyCOVID-19, tj. instrumentów dofinansowania do wynagrodzenia lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, w tym m.in.

  • uwzględnienie w opisie celu szczegółowego informacji o ogłoszonym stanie epidemii,
  • dodanie wskaźników monitorujących wsparcie w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19,
  • dodanie typu projektu, w ramach którego zakłada się realizację nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmienionej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tj. instrumentów dofinansowania do wynagrodzenia lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o których mowa w art. 15zzb, 15zzc i 15zze,
  • dodanie grup docelowych właściwych dla realizowanego zakresu wsparcia, tj. pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i pracowników organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników, zaznaczając przy tym, że dotyczy to wyłącznie osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin).


2. Oś 11 Włączenie społeczne (Wykaz zmian)

Zmiany dokumentu wynikają głównie z:

  • dostosowania brzmienia zapisów SzOOP do treści zmienionego w wyniku reprogramowania RPO WiM 2014–2020, którego finalna treść została zatwierdzona przez Zarząd Województwa 7 lipca 2020 r. W obszarze włączenia społecznego dotyczą one wsparcia instytucji w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród osób w nich przebywających. Na ten cel przeznaczono 3 848 600 EUR;
  • dodania katalogu kryteriów wyboru projektów dla operacji w obszarze usług społecznych ukierunkowanych na wsparcie instytucji w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród osób w nich przebywających w ramach poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.