Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.5

Działanie 10.5 Wsparcie osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem - działania outplacementowe

zakończony     od: 2016-07-29 do: 2016-08-12
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów typu outplacement – wsparcie osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w subregionie ełckim – konkurs numer RPWM.10.05.00-IP.01-28-001/16.

Termin, od którego można składać wnioski

29 lipca 2016

Termin, do którego można składać wnioski

12 sierpnia 2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2016 roku

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn

I piętro, pokój 116

w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00
od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać w terminie od 29 lipca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r. za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2).

oraz

w wersji papierowej wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (1 egzemplarz) - osobiście, kurierem lub pocztą niezwłocznie po złożeniu wersji elektronicznej.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 1.5 regulaminu konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Wniosków nie mogą składać jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie outplacementowe (tj. wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu).

Outplacement obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym m.in.:

 1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
 2. Poradnictwo psychologiczne;
 3. Pośrednictwo pracy;
 4. Szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 5. Staże, praktyki zawodowe;
 6. Subsydiowanie zatrudnienia;
 7. Dodatek relokacyjny;
 8. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie zwrotnej lub bezzwrotnej, połączone ze wsparciem pomostowym w formie doradztwa i szkoleń, przy czym o uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • jest osobą z niepełnosprawnością,
 • jest osobą powyżej 50. roku życia,
 • jest kobietą,
 • jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
 • jest osobą poniżej 30. roku życia.

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 1.4 regulaminu konkursu.

 

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w rozdziale III regulaminu konkursu.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 100 160,63 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik 12 do regulaminu konkursu.

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik 15 do regulaminu konkursu.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale IV regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

 • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
 • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65
 • mailowo pod adresem: k.dobrenko@up.gov.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS