Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 4.02.2021 r.

Pytanie 1

Czy zapis " kluczowym zadaniem projektu są działania tak, które mają za zadanie zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, w przypadku projektów skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej rozdzielaniu dziecka z rodziną i kierowaniu go do pieczy zastępczej. Czy we wniosku o dofinansowanie czytelnie to przedstawiłeś?"

Dotyczy tylko rodzin czy też osób, które byłyby zrekrutowane do projektu? Czy chodzi o zabezpieczenie osób przed umieszczeniem ich w opiece instytucjonalnej?

Odpowiedź:

Limit ten mówi o tym, że planując wsparcie na rzecz rodzin zagrożonych odebraniem dziecka należy uwzględnić działania prewencyjne mająca na celu zapobieganie umieszczaniu dzieci w opiece instytucjonalnej (pieczy zastępczej). Należy tak planować wsparcie na rzecz tej grupy objętej projektem (jeśli właśnie tę grupę Wnioskodawca planuje objąć wsparciem), aby spełnić ten limit. Weryfikacja jego spełnienia odbędzie się na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Pytanie 2

"Realizujesz swój projekt we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym. Czy wskazałeś zakres tej współpracy we wniosku o dofinansowanie projektu.". Czy jest to obowiązkowe? Czy współpraca z podmiotem jest tu rozumiana jako partnerstwo?

Odpowiedź:

Wskazany limit mówi o współpracy a nie partnerstwie w rozumieniu zapisów ustawy wdrożeniowej. Zgodnie z jego definicją, Wnioskodawca musi podjąć współpracę z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem beneficjentów określonym w SzOOP) działającym na obszarze realizacji projektu.

 

Pytanie 3

"Projekt jest w 100% skierowany do rodzin naturalnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z problemami opiekuńczo wychowawczymi, zagrożonymi odebraniem dziecka i umieszczeniem go w pieczy zastępczej. " Czy takie rodzinne projekty będą wyżej oceniane?

Odpowiedź:

Wskazane w pytaniu kryterium jest kryterium specyficznym fakultatywnym, a to znaczy, że przy jego spełnieniu projekt uzyskuje dodatkowe 15 punktów, co wpływa na całkowitą sumę uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej i jego usytuowanie na liście rankingowej. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywa się na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o definicję tego kryterium.

 

Pytanie 4

"Projekt zakłada przejście od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności." czy chodzi o realizację opieki na miejscu u beneficjenta? Czy to warunek który będzie miał wpływ na pozytywne rozpatrzenie dokumentacji?

Odpowiedź:

Wskazane w pytaniu kryterium jest kryterium specyficznym fakultatywnym, a to znaczy, że przy jego spełnieniu projekt uzyskuje dodatkowe 10 punktów, co wpływa na całkowitą sumę uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej i jego usytuowanie na liście rankingowej. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywa się na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o definicję tego kryterium.

 

Pytanie 5

"Co najmniej 50% rodzin objętych wsparciem w projekcie stanowią rodziny wielodzietne, w których jest co najmniej troje dzieci."- czy dobrze rozumiem, że lepiej oceniane- widziane będą projekty dla rodzin? 

Odpowiedź:

Wskazane w pytaniu kryterium jest kryterium specyficznym fakultatywnym, a to znaczy, że przy jego spełnieniu projekt uzyskuje dodatkowe 10 punktów, co wpływa na całkowitą sumę uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej i jego usytuowanie na liście rankingowej. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywa się na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o definicję tego kryterium.

 

Pytanie 6

Czy partner w projekcie musi być (rozumiem, że będzie to miało przełożenie na punktację wniosku), ale czytałam też, że ma spełniać taki partner jakieś kryteria? W regulaminie był odnośnik do: ustawy wdrożeniowej, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, SzOOP. Czy to musi być jakiś ośrodek lub organizacja społeczna?

Odpowiedź:

Należy zauważyć, że czym innym jest partnerstwo, którego nawiązanie regulują wymienione w Regulaminie konkursu dokumenty i akty prawne, a czym innym współpraca. Nawiązanie partnerstwa nie jest obligatoryjne w ramach konkursu, a w razie jego nawiązania, nie jest ono dodatkowo punktowane. Poprawność nawiązanego partnerstwa weryfikowana jest na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Pytanie 7

Czy w konkursie RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21 obowiązują następujące kryteria:

11. Poprawność programu rewitalizacji

12. Projekt stanowi element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego programu rewitalizacji.

13. Projekt stanowi element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego programu rewitalizacji oraz w przypadku projektu realizowanego na terenie miasta należącego do sieci miast Cittaslow, stanowi uzgodnione przedsięwzięcie, zawarte w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow.

Odpowiedź:

Wskazane wyżej kryteria nie dotyczą naboru RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21, w związku z tym we wniosku o dofinansowanie składanym w odpowiedzi na ww. konkurs przy wyżej wymienionych kryteriach należy wskazać „nie dotyczy”.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.