Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.4.3

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

zakończony     od: 2016-07-29 do: 2016-08-29
Wyniki naboru
Komunikaty
Wyniki naboru
Komunikaty

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 31.03.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu w następującym zakresie:

 

- paragraf 7 ust. 4 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu wydłużono z kwietnia do maja 2017 r.

- paragraf 11 ust. 2 wydłużono termin na ocenę formalno - merytoryczną z 122 do 150 dni, tj. do 28.04.2017 r.

- paragraf 11A ust. 2 wydłużono termin na ocenę formalno - merytoryczną z 122 do 150 dni, tj. do 28.04.2017 r.

 

Zmiany wynikają z konieczności wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej.

Zmiana regulaminu obowiązuje od 31.03.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 31.01.2017 r. uległ zmianie regulamin konkursu.

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

 • § 7 ust. 4 Regulaminu, zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2017 r. na kwiecień 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2017 r.;

 • § 10 ust. 1 Regulaminu, dot. wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 155 do 179 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 179 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;

 • § 10A ust. 1 Regulaminu, dot. wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 155 do 179 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 179 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;

 • § 11 ust. 2 Regulaminu, dot.  wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej z 70 do 122 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 122 dni od dnia powołania KOP”

 • § 11A ust. 2 Regulaminu, dot.  wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej z 70 do 122 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 122 dni od dnia powołania KOP”.

Jednocześnie informujemy, iż w Regulaminie dodatkowo usunięto nieprawidłowo nadaną numerację dla ustępu nr 6 §12, i ust. 5 §12A. Treść przytoczonych ustępów stanowi bowiem kontynuację ust. nr 5 §12 Reg. i adekwatnie nr 4 §12A Reg.

 

Wyżej wymienione zmiany wynikają z konieczności wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych i etapu oceny formalno-merytorycznej, co podyktowane jest dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie, licznymi uzupełnieniami/wyjaśnieniami KOP, oraz nieodbieraniem korespondencji (pism o uzupełnienia braków formalnych) przez Wnioskodawców.

 

Regulamin obowiązuje od 31.01.2017 r.

 

Etapy oceny projektów

06.02.2017 r. zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przyjął listę cząstkową nr 2 projektów wybranych do dofinasowania w konkursie RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/16.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 17.01.2017 r. przyjęta została Lista cząstkowa nr 1 projektów wybranych do dofinasowania.

Lista cząstkowa nr 3 projektów poweryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektu przekazanych do oceny w ramach kryteriów merytorycznych.

Lista cząstkowa nr 1 projektów po weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektu przekazanych do oceny w ramach kryteriów merytorycznych.

Lista cząstkowa nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych w konkursie RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/16.

Komunikaty

Komunikat o rozpoczęciu prac KOP

Informujemy, że 29 listopada 2016 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/16 Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020

Komunikat

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 17.11.2016 r. zmianie uległ regulamin konkursu: RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/16, Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zmiany w Regulaminie wynikają z konieczności wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych oraz wprowadzenia etapowej oceny i wyboru projektów w trybie konkursowym, co podyktowane jest dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie i licznymi uzupełnieniami.

 

Zmiany dotyczą następującego zakresu:

 •         orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu został wydłużony z grudnia 2016 r. na luty 2017 r. (§ 7 ust. 4 Regulaminu); Paragraf przyjmuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r.”;
 •         wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 80 do 155 dni (§ 10 ust. 1 Regulaminu); Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 155 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;
 •         dodano § 10 A „Weryfikacja wymogów formalnych”;
 •         dodano § 11 A „Sposób dokonywania oceny wniosków – ocena formalno-merytoryczna” ;
 •         dodano § 12 A „Rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów do dofinansowania”.

 

W regulaminie zmieniono numerację ustępów w ramach dodanych paragrafów.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 18 października 2016 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/16

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

 

- § 10 ust. 1  dot.  wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 80 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”

 

- § 10 ust. 5 dot. wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych,

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku”

 

- § 11 ust. 2 dot.  wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP”

 

- § 17 ust. 1 dot. korekty adresu e-mail punktu informacyjnego na piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się dofinansowanie udzielają pracownicy Punktu informacyjnego działającego w strukturach Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (parter budynku, pok. nr 8). Informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów  89 521-12-53, 89 521-12-54 w godzinach pracy: poniedziałek – piątek 7:30-15:30, e-mail: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

25 sierpnia 2016 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zatwierdził aktualizację załączników do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Aktualizacji podlegają następujące załączniki do Regulaminu konkursu tj.:

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na etapie oceny i realizacji projektu.
Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów  formalnych wyboru projektów w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 16 Lista  sprawdzająca do umowy  o dofinansowanie projektu

Aktualizacja załącznika nr 3 polega na dodaniu w części „Dodatkowe dokumenty wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu:” brakującego załącznika stanowiącego podstawę oceny kryteriów merytorycznych specyficznych, a mianowicie:

 • List intencyjny/ wstępna umowa dot. współpracy zawarta z potencjalnym kontrahentem zagranicznym (dotyczy Poddziałania 1.4.4).
 • Oświadczenie (w przypadku gdy Wnioskodawcą jest duży przedsiębiorca), że realizacja projektu nie spowoduje spadku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE (dotyczy Poddziałania 1.2.1).
 • Agenda badawcza (dotyczy Poddziałania 1.2.1, typ 1).

 

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

 

Strona naboru z pełną dokumentacją konkursową.

 

Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Termin, od którego można składać wnioski

29 lipca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 sierpnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3,
10-516 Olsztyn, sekretariat, I piętro, pok. 114

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2  opcji "Wyślij wniosek". 

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa – wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
 • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

 • wsparcie w poddziałaniu uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadzące m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp.),
 • elementem uzupełniającym projekt mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców).

 

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur oraz w Regulaminie konkursu (rozdział § 11)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 476 040,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wersja z 31.03.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu (rozdział § 14, str 14)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

u.piekarska@wmarr.olsztyn.pl
j.glowienka@wmarr.olsztyn.pl

 

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
Plac Gen. Józefa Bema 3, pok. 8

10-516 Olsztyn

tel. 89 521 12 54

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.