Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.4.4

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

zakończony     od: 2016-07-29 do: 2016-09-26
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów

Przedstawiamy drugą listę wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej. 

Lista cząstkowa nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej (po zakończonym etapie weryfikacji wymogów formalnych)

Komunikaty

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 19.05.2017 r. zmianie uległ regulamin konkursu RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/16 w zakresie:

- paragraf 11 ust. 2 wydłużono termin na ocenę formalno-merytoryczną z 70 do 131 dni, tj. do 31.05.2017 r.

- paragraf 11A ust. 2 wydłużono termin na ocenę formalno-merytoryczną z 70 do 131 dni, tj. do 31.05.2017 r.

 

Zmiany wynikają z wydłużonej oceny wniosków przez ekspertów budowlanych, co spowodowało opóźnienia w wysłaniu pism o wyjaśnienia do Wnioskodawców.

Dodatkowo informujemy, iż przedmiotowe wydłużenie związane jest z intensyfikacją działań nad oceną i zawieraniem umów o dofinansowanie w pozostałych poddziałaniach wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą.

Zmiany obowiązują od dnia 19.05.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 31.03.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu.

 

  • paragraf 7 ust. 4 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu wydłużono z kwietnia do maja 2017 r.
  • paragraf 11 ust. 2 wydłużono termin na ocenę formalno-merytoryczną z 70 do 119 dni, tj. do 19.05.2017 r.
  • paragraf 11A ust. 2 wydłużono termin na ocenę formalno-merytoryczną z 70 do 119 dni, tj. do 19.05.2017 r.

 

Wyżej wymienione zmiany wynikają z konieczności wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej. Zmiany terminów podyktowane są dużą ilością złożonych wniosków oraz dodatkową ich oceną przez ekspertów z dziedziny ochrony środowiska, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ekspertów budowlanych (w przypadku Poddziałania 1.4.4).   

Zmiana regulaminu obowiązuje od 31.03.2017 r.

Informujemy, że 20 stycznia 2017 roku rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/16.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 15.12.2016 r. zmianie uległ Regulamin konkursu RPWM.01.04.04-28-IP.00-28-001/16.

Zmianie ulegają zapisy:

  • § 7 ust. 4 Regulaminu, dotyczącym zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z grudnia 2016 r. na kwiecień 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2017 r.;

 

  •  § 10 ust. 1 Regulaminu, dotyczy wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 80 do 155 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 155 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;

  • wprowadzenia do Regulaminu § 10A, § 11A, § 12A. dototyczących etapowości w ocenie i wyborze projektów w trybie konkursowym.

 

Ww. zmiany wynikają z konieczności wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych, oraz wprowadzenia etapowej oceny i wyboru projektów w trybie konkursowym, co podyktowane jest dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie i licznymi uzupełnieniami.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 18 października 2016 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/16.

 

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

 

- § 10 ust. 1  dot.  wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 80 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”

 

- § 10 ust. 5 dot. wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych,

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku”

 

- § 11 ust. 2 dot.  wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP”

 

- § 17 ust. 1 dot. korekty adresu e-mail punktu informacyjnego na piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się dofinansowanie udzielają pracownicy Punktu informacyjnego działającego w strukturach Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (parter budynku, pok. nr 8). Informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów  89 521-12-53, 89 521-12-54 w godzinach pracy: poniedziałek – piątek 7:30-15:30, e-mail: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

W związku ze stwierdzoną niejasnością w opisie kryteriów punktowych w Poddziałaniu 1.4.4 Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że Kryteria merytoryczne premiujące, kryterium nr 2 komplementarność projektu –maksymalna wartość punktów do uzyskania wynosi  6 pkt.

25 sierpnia 2016 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/16 Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

Aktualizacji podlegają również następujące załączniki do regulaminu  konkursu tj.:

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 Instrukcja  wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na etapie oceny i realizacji projektu.


Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów  formalnych wyboru projektów w ramach  Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Załącznik nr 16 Lista sprawdzająca do umowy  o dofinansowanie projektu

 

Aktualizacja załącznika nr 3 polega na dodaniu w części „Dodatkowe dokumenty wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu:” brakującego załącznika stanowiącego podstawę oceny kryteriów merytorycznych specyficznych, a mianowicie:

  • List intencyjny/ wstępna umowa dot. współpracy zawarta z potencjalnym kontrahentem zagranicznym (dotyczy Poddziałania 1.4.4).
  • Oświadczenie (w przypadku gdy Wnioskodawcą jest duży przedsiębiorca), że realizacja projektu nie spowoduje spadku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE (dotyczy Poddziałania 1.2.1).
  • Agenda badawcza (dotyczy Poddziałania 1.2.1, typ 1).

 

Jednocześnie Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, aby umożliwić Wnioskodawcom odpowiednie przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, ze względu na dodanie dodatkowego załącznika w Poddziałaniu 1.4.4. podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do 26 września 2016 r.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

 

 

 

Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

podziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Konkurs nr RPWM.01.04.04-28-IP.00-28-001/16

Termin, od którego można składać wnioski

29 lipca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

26 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
Plac Gen. Józefa Bema 3,
10-516 Olsztyn, sekretariat, I piętro, pok. 114

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2  opcji "Wyślij wniosek". 

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego .

Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa – wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach  poddziałania wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji.

 

Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów/ produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

 

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Ponadto preferencje uzyskają przedsiębiorstwa, które opracowały strategie inwestycyjne dotyczące internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej osi Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur oraz w Regulaminie konkursu (rozdział § 11).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

61 428 120,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 19.05.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna, obowiązuje od 31.03.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna, obowiązuje do 14.12.2016

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w Regulaminu konkursu (rozdział § 14, str. 14)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

u.piekarska@wmarr.olsztyn.pl
j.glowienka@wmarr.olsztyn.pl

 

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
Plac Gen. Józefa Bema 3, pok. 8

10-516 Olsztyn

tel. 89 521 12 54

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS