logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.4

Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Konkurs nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/21

zakończony     od: 2021-05-28 do: 2021-06-18
Komunikaty

Informujemy o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/21. Planowany termin dokonania oceny merytorycznej to 17 września 2021 r.

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej związane jest z dużą liczbą realizowanych zadań, w tym m.in. w ramach równolegle prowadzonych konkursów.

Etapy oceny projektów

Etap oceny merytorycznej w ramach konkursu dobiegł końca. Poniżej umieszczamy listę ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, które spełniły wszystkie kryteria oceniane na etapie oceny merytorycznej i zostały skierowane do etapu negocjacji.

Negocjacje będą prowadzone do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów, poczynając od projektu, który uzyskał najwyższą ocenę punktową na etapie oceny merytorycznej i został skierowany do negocjacji.

Aktualnie trwa sukcesywna wysyłka pism do Wnioskodawców, których projekty zostały skierowane do etapu negocjacji.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Regulamin przewiduje obowiązkowe partnerstwo z co najmniej 1 podmiotem lokalnym. Czy Fundacja może wejść w partnerstwo z OHP – Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP? Niniejsze partnerstwo zostanie uzasadnione we wniosku. Czy to jest odpowiedni partner?

Odpowiedź:

Regulamin nie narzuca obowiązku zawiązania partnerstwa w rozumieniu ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach realizacji projektu w ww. konkursie. Obowiązkowe natomiast jest nawiązanie współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym działającym na obszarze realizacji projektu (zapisy te znajdują się na str. 28 Regulaminu konkursu). Podmiot, z jakim Wnioskodawca nawiąże współpracę, musi wpisywać się w powierzone mu w ramach projektu działania wynikające z założeń projektu i profilu działalności podmiotu. Zakres tej współpracy musi zostać wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu. Wybór podmiotu i zakres współpracy stanowi element oceny merytorycznej wniosku, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na wskazane powyżej pytanie.

 

Pytanie 2:

Fundacja przewiduje w projekcie 5 formy wsparcia: Indywidualne diagnozy przez specjalistów, Indywidualne poradnictwo przez specjalistów, warsztaty społeczne, podniesienie umiejętności miękkich z następujących tematów: Autoprezentacja Radzenie sobie ze stresem, Trening asertywności i Integracja społeczna. Proszę o wskazanie czy szkolenia z podnoszenia umiejętności" miękkich" są właściwe? Czy w czasie trwania szkolenia z tych kompetencji miękkich Fundacja może wypłacić stypendium szkoleniowe dla uczestnika projektu za udział w do max 150 godzin?

Odpowiedź:

Wskazane w pytaniu kwestie są przedmiotem oceny na etapie oceny merytorycznej wniosku, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie podpowiedzi. Należy jednak zauważyć, że podjęte w projekcie działania powinny odpowiadać na zdiagnozowane problemy grupy docelowej i wpisywać się w przewidziane w ramach konkursu formy wsparcia. Ponadto należy podkreślić, że stypendium szkoleniowe wypłacane jest za udział w szkoleniach zawodowych, a nie za udział w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich. Organizacja szkoleń zawodowych nie jest możliwa w ramach projektów składanych w niniejszym konkursie.

Pytanie:

Czy w przypadku realizacji w projekcie wsparcia w postaci poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz warsztatów kompetencji społecznych, traktuje się to wsparcie jako „tworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych”? Czy jest w tym wypadku obligatoryjny fakt zapewnienia trwałości miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu? Jeśli tak, jak zdefiniować „miejsce świadczenia usług społecznych” w przypadku wsparcia w postaci poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz warsztatów kompetencji społecznych?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do Regulaminem konkursu, miejsce świadczenia usług społecznych to:

 • w przypadku usług świadczonych stacjonarnie: miejsce przeznaczone dla jednej osoby w danej placówce, ośrodku, świetlicy, mieszkaniu;
 • w przypadku usług świadczonych niestacjonarnie/w miejscu zamieszkania: osoba, która świadczy usługi.

Obowiązek zachowania trwałości dotyczy tylko usług opiekuńczych (oprócz usług świadczonych przez opiekunów faktycznych), usług asystenckich, mieszkań chronionych i wspomaganych oraz utworzonych miejsca w placówkach wsparcia dziennego (jest to zgodnie z Wytycznymi w zakresie włączenia społecznego oraz Regulaminem konkursu).


W pytaniu nie zostało szczegółowo wskazane, na czyją rzecz będzie świadczone wskazane poradnictwo i w jakiej formule. Jeśli jest ono świadczone na rzecz rodzin i nie jest elementem wskazanych wyżej form wsparcia objętych obowiązkiem trwałości, to nie zachodzi konieczność zapewnienia trwałości wskazanych w pytaniu form wsparcia. 

Pytanie:

Czy w ramach konkursu konieczne jest spełnienie kryteriów specyficznych (obligatoryjnych) zawartych w załączniku 9 do Regulaminu konkursu tj.:

 1. Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego;
 2. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji” ?

 

Odpowiedź:

W ramach konkursu konieczne jest spełnienie kryterium „Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego”.

Kryterium „Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”” nie dotyczy niniejszego konkursu, gdyż nie jest to konkurs rewitalizacyjny. Tak też należy wskazać wypełniając wniosek o dofinansowanie.

Pytanie 1:

Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do nawiązania oficjalnego partnerstwa z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem beneficjentów określonym w SzOOP), czy może to być współpraca, która nie wymusza oficjalnego partnerstwa?

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca nie jest zobligowany do nawiązania partnerstwa w rozumieniu ustawy wdrożeniowej na potrzeby realizacji projektu. Natomiast jest on zobowiązany do nawiązania współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym działającym na obszarze realizacji projektu. Zapis ten nie wymusza na Wnioskodawcy zawiązania oficjalnego partnerstwa z takim podmiotem. Fakt nawiązania tej współpracy należy ująć w zapisach wniosku o dofinansowanie.

 

Pytanie 2:

Czy dobrze rozumiem, iż katalog określony w SzOOP (spełniający w/w zapisy dot. współpracy) to:

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej); jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym; jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej); organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej; podmioty ekonomii społecznej?

Odpowiedź:

Tak, wskazany katalog jest właściwy.

 

Pytanie 3:

Czy w przypadku podmiotu (NGO), który zarejestrowany jest na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, jednak nie na terenie MOF Olsztyna, współpraca ta spełni w/w wymagania? Czy jednak wymagany jest podmiot zarejestrowany na terenie MOF Olsztyna?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, współpraca musi odbywać się z podmiotem lokalnym działającym na obszarze realizacji projektu. Należy przez to rozumieć, że podmiot ten co do zasady musi być ulokowany lokalnie, a jego obszar działalności powinien pokrywać się z obszarem realizacji projektu. Należy mieć jednak na uwadze, że kwestie dotyczące współpracy weryfikowane są w oparciu o zapisy wniosku i szczegółowe w tym kontekście uzasadnienia dotyczące doboru podmiotów, z którymi nawiązana jest współpraca.

 

Pytanie 4:

Czy partnerem w projekcie w w/w naborze może być podmiot będący jednoosobową działalnością gospodarczą?

Odpowiedź:

Regulamin nie określa formy prawnej podmiotu, z którym jest możliwe zawiązanie partnerstwa na potrzeby realizacji projektu w ramach konkursu. Należy mieć jednak na uwadze, że partnerstwo musi być utworzone zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, tj. m.in. może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Zasadność i prawidłowość utworzonego partnerstwa oceniania jest na etapie oceny merytorycznej projektu.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:

Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,

Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

 

Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

 

TYP 1 projektu:

Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy).

 

TYP 2 projektu:

Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach,
w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).*

 

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Termin, od którego można składać wnioski

28 maja 2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18 czerwca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2021 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 219

Sposób składania wniosku

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek", od dnia 28.05.2021 r. od godziny 0:00 do dnia 18.06.2021 r. do godziny 15:00.

 

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę tradycyjnej formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek", od dnia 28.05.2021 r. od godziny 0:00 do dnia 18.06.2021 r. do godziny 15:00,
 • i w formie papierowej, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej wyznaczonego operatora, tj. Poczta Polska S.A., w dniach od 28.05.2021 r. do 18.06.2021 r. (liczy się data nadania).

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Usługi społeczne mogą być realizowane przez podmioty (wyżej wymienione) prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne. Usługi zdrowotne należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. Należy jednakże pamiętać, że przedmiotem konkursu są wyłącznie usługi społeczne (nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1 projektu

Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:

 • Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, TSR, mediacji;
 • Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
 • Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator, itp.);
 • Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
 • Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 • Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;
 • Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia;
 • Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu/ osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
 • Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
 • Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
 • Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
 • Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
 • Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny;
 • Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
 • Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 • Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach);
 • Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań);
 • Usługi wzmacniające więzi społeczne i przeciwdziałające społecznej izolacji np. terapia małżeńska i rodzinna, wczesne wsparcie w przypadku stanów depresyjnych i naruszenia równowagi psychicznej).

Typ 2 projektu

Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).*

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 000 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:


W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy przesyłać za pomocą zamieszczonego pod konkursem anonimowego formularza on-line.

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Godziny pracy punktów: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30.

Dodatkowo na stronie internetowej programu funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2021-04-27

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Konkurs nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/21 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.