Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 21.12.2022 r.

Pytanie 1: Proszę o informację jakie wydatki będą mogły być zakwalifikowane jako wkład własny do projektu w ramach tego konkursu? Przykładowo czy jako wkład własny mogłoby być zakwalifikowane użyczenie naszego pojazdu służbowego do realizacji projektu albo obsługa projektu przez naszych pracowników?

Odpowiedź: Proszę o zapoznanie się załącznikiem nr 14.1 do Regulaminu konkursu – Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje  – Typ 2 Mobilne pracownie dydaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Zasady kwalifikowalności).

Zgodnie Zasadami kwalifikowalności koszty użyczenia pojazdu oraz koszty osobowe stanową koszt niekwalifikowalny dlatego nie mogą stanowić wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu. Należy pamiętać, iż minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Pytanie 2: Czy istnieją jakieś warunki/ograniczenia jeśli chodzi o odpłatność za odwiedziny mobilnej pracowni dydaktycznej w np. szkole?

Odpowiedź: W przypadku pobierania opłat za korzystanie z mobilnej pracowni projekt będzie objęty pomocą publiczną lub pomocą de minimis.

Dla  projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% wartości  wydatków kwalifikowalnych projektu., a w przypadku projektów objętych pomocą de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Dodatkowo w przypadku pomocy de minimis występują limity dotyczące wartość pomocy udzielonej dla Wnioskodawcy. Wartość otrzymanej pomocy de minimis wynosi 200 tysięcy euro na przestrzeni 3 lat (dla podmiotów działających w sektorze drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. euro).

Projekt w którym występuje pomoc publiczna musi być zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w tym w szczególności z następującymi rozporządzeniami:

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 ze zm. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER],
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, 
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. ze zm. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
    na lata 2014-2020,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.