logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.4

Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (subregion olsztyński). Konkurs nr RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/22

zakończony     od: 2022-04-29 do: 2022-05-12
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi

Sprostowanie do pytania nr 9 z 11.04.2022 r.:

Pytanie: Wkład ze środków resortowego Programu MALUCH+. Czy to znaczy, że jeśli jst otrzymało dotację na utworzenie/ finansowanie miejsc w żłobku z MALUCH+ to może wnieść wkład do projektu EFS na utworzenie czyli adaptację budynku żłobka lub sfinansowanie kosztów pobytu dzieci w żłobku? Raczej to jest podwójne dofinansowanie, więc w jakim zakresie nie będzie podwójnego dofinansowania?

 

Odpowiedź:

Było:

Wkład własny w projekcie może pochodzić ze środków resortowego Programu MALUCH+ tylko w przypadku, gdy środki z tego programu nie były przeznaczone na dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania miejsc opieki.

Przykładowo JST może wnieść wkład własny z programu Maluch+, jeżeli w odniesieniu do danej placówki, w której będzie świadczona opieka nad dziećmi, otrzymała dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki (np. na adaptację budynku żłobka).

Przypominamy, że każdorazowo należy zweryfikować, czy te same koszty opieki nad konkretnym dzieckiem nie są jednocześnie pokrywane z innych środków publicznych, w tym np. z Programu MALUCH+.

 

Jest:

Wkład własny w projekcie może pochodzić ze środków resortowego Programu MALUCH+ tylko w przypadku, gdy środki z tego programu nie przeznaczone na dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania miejsc opieki.

Przykładowo JST może wnieść wkład własny z programu Maluch+, jeżeli w odniesieniu do danej placówki, w której będzie świadczona opieka nad dziećmi, otrzymała dofinansowanie na tworzenie funkcjonowanie miejsc opieki (np. na adaptację budynku żłobka).

Przypominamy, że każdorazowo należy zweryfikować, czy te same koszty opieki nad konkretnym dzieckiem nie są jednocześnie pokrywane z innych środków publicznych, w tym np. z Programu MALUCH+.

 

Uzasadnienie sprostowania:

Wkład własny wnoszony do projektu z Programu Maluch+ musi być zgodny z typem operacji realizowanym w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów w Działaniu 10.4 RPO. Dlatego też nie można wnosić środków, które były przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, a jedynie te, które były przeznaczone na bieżące funkcjonowanie takich miejsc opieki.

Przepraszamy za udzielenie omyłkowej odpowiedzi, która wynikała z zasad  komplementarności, a nie z zasad wnoszenia wkładu własnego.

Pytanie 1: Czy jeżeli przedszkole posiada grupę 2,5 latków, to może utworzyć z niej grupę żłobkową i udzielać wsparcia w ramach projektu rodzicom dzieci z tej grupy?

Odpowiedź: Jeżeli przedszkole wyodrębni grupę żłobkową oraz uzyska wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, o którym mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, to jest możliwość sfinansowania kosztu bieżącej opieki nad dzieckiem uczęszczającym do takiej grupy w ramach projektu.


Pytanie 2: Czy komplementarność może dotyczyć już zakończonego projektu?

Odpowiedź: Komplementarność może być wykazana z projektem trwającym lub zakończonym.


Pytanie 3: Czy żłobek musi znajdować się w rejestrze żłobków już w momencie składania wniosku o dofinansowanie, czy może być w trakcie procedury rejestracyjnej?

Odpowiedź: Żłobek powinien znajdować się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych w okresie realizacji projektu. Taka deklaracja/zapis powinny znaleźć się we wniosku o dofinansowanie projektu.


Pytanie 4: Czy z kosztów bezpośrednich można sfinansować dodatek do wynagrodzenia dla osoby zaangażowanej w realizację projektu?

Odpowiedź: Koszty wynagrodzenia kadry zarządzającej mogą być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich projektu.


Pytanie 5: Wkład własny w projekcie będzie pochodził w opłat rodziców. Czy powinien on stanowić odrębną pozycję w ramach zadania merytorycznego?

Odpowiedź: Wkład własny powinien być wskazany w pozycji budżetowej, z której będzie wniesiony (np. w pozycji „opieka nad dzieckiem w żłobku”) i oznaczony w polu typu check-box „Wkład własny”.


Pytanie 6: Czy szkolenie jest obligatoryjną formą wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej?

Odpowiedź: Obligatoryjną formą wsparcia w przypadku aktywizacji zawodowej jest utworzenie lub aktualizacja IPD (lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję). Dokument ten określa dalszą ścieżkę wsparcia aktywizacyjnego uczestnika w projekcie w postaci zapewnienia mu np. szkolenia, stażu, pośrednictwa pracy itp.


Pytanie 7: Czy wkład własny może być wyższy niż 15%.

Odpowiedź: Określony w konkursie poziom wkładu własnego wnioskodawcy wynosi minimum 15% całkowitej wartości projektu co oznacza, że może być wyższy.


Pytanie 8: Czy w ramach aktywizacji zawodowej można przewidzieć prace interwencyjne?

Odpowiedź: Prace interwencyjne są subsydiowaną formą zatrudnienia bezrobotnych, a więc zgodnie z założeniami konkursów nie mogą być realizowane w ramach aktywizacji zawodowej.

 

Pytanie 9: Czy obszarem realizacji projektu może być jeden powiat z obszaru subregionu?

Odpowiedź: Obszar realizacji projektu może być zawężony do jednego powiatu z obszaru subregionu.


Pytanie 10: Czy możliwe jest przyznanie preferencji punktowych kandydatom do otrzymania wsparcia na  sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi, dla osób niepracujących, które zadeklarują udział w zajęciach aktywizacji zawodowej (minimum w doradztwie zawodowym i treningu kompetencji zawodowych)?

Odpowiedź: Wnioskodawca może zastosować dowolne, ustalone przez siebie kryteria naboru uczestników (obowiązkowe jest jedynie kryterium dochodowe wskazane w Regulaminie konkursu), które pomogą mu w osiągnięciu celu projektu, wartości docelowych wskaźników oraz zrekrutowaniu ustalonej przez siebie grupy docelowej. Kryteria rekrutacji uczestników projektu powinny stanowić odpowiedź na zdiagnozowane problemy, bariery i potrzeby grupy docelowej.


Pytanie 11: Wnioskodawca ma siedzibę firmy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w subregionie olsztyńskim. Czy w momencie, gdy ten Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie na obszarze subregionu elbląskiego to wystarczy deklaracja, iż w momencie otrzymania dofinansowania otworzy on biuro na terenie subregionu elbląskiego na potrzeby projektu? Czy powinien mieć to biuro już teraz w momencie składania wniosku o dofinansowanie, aby dostać punktację za posiadanie biura na obszarze realizacji projektu?

Odpowiedź: Biuro projektu powinno być prowadzone w okresie realizacji projektu. W składanym w ramach naboru wniosku o dofinansowanie powinna znaleźć się deklaracja, że takie biuro będzie prowadzone w ww. okresie na terenie realizacji projektu. Przypominam, że kryterium merytoryczne – specyficzne obligatoryjne nr 2 dotyczące biura projektu jest oceniane jest wartością logiczną „tak”, „nie” lub „do negocjacji” i nie przysługują za jego spełnienie dodatkowe punkty.


Pytanie 12: Czy w przypadku ujęcia kosztów wynagrodzenia niani w projekcie można ująć jako wkład własny projektu koszt składek, które są sfinansowane przez ZUS?

Odpowiedź: Wkład własny może pochodzić ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne niani opłacanych przez ZUS pod warunkiem, że będzie on możliwy do udokumentowania i rozliczenia w ramach projektu.


Pytanie 13: Jak poprawnie zaklasyfikować wkład własny pochodzący z RKO i dofinansowania do żłobków? Czy będzie to wkład prywatny czy inny krajowy wkład publiczny?

Odpowiedź: O źródle finansowania wkładu własnego (prywatny/publiczny) decyduje status prawny beneficjenta/partnera/strony trzeciej lub uczestnika. Wkład własny pochodzący:

 • ze świadczenia z RKO wypłacanego rodzicom uprawnionego dziecka
 • z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, przekazywanego na wniosek rodzica przez ZUS na rachunek bankowy wskazanego podmiotu

nie ma statusu środków budżetu państwa, a więc stanowi wkład prywatny.

Powyższe wynika m.in. z interpretacji MFiPR z dn. 31.01.2022 r. (znak DZF-IV.6610.3.2022.AKW) dostępnej na naszej stronie internetowej: https://rpo-wupolsztyn.praca.gov.pl/interpretacje.


Pytanie 14: Wnioskodawca zaplanował w projekcie zadania, które nie są skierowane do wszystkich uczestników. Natomiast dodanie do zadania dla 50%uczestników np. wskaźnika produktu-Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie umożliwia wskazanie jedynie wartości ogółem uczestników-100%(nie ma możliwości edycji wartości liczby osób). Dlatego też dodanie tego wskaźnika do zadania nie skierowanego do 100% uczestników będzie stanowić niespójność liczbową.

Odpowiedź: W kolumnie „Wskaźnik realizacji celu” należy dla każdego zadania przyporządkować odpowiedni wskaźnik (poprzez wybór wskaźnika z listy rozwijanej utworzonej ze wskaźników wymienionych w pkt. 3.2 wniosku). Nie może wystąpić sytuacja, w której do zadania nie został przyporządkowany żaden wskaźnik.

Określony wskaźnik może natomiast powtarzać się w ramach kilku zadań. Wówczas może okazać się, że dane zadanie skierowane np. do 50% uczestników przyczynia się do realizacji wskaźnika o wartości docelowej 100%.

Pytanie 1: Proszę doprecyzować kwestię dot. wskaźników horyzontalnych. Na etapie składania projektu wskaźniki wg naszych założeń przyjęłyby wartość 0, ale jeśli na etapie realizacji projektu okaże się, że ich wartość wynosi ponad 0, np. zostaną sfinansowane koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (w proj. mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, ale na tę chwilę nie wiemy, czy takie osoby wezmą i czy będą sfinansowane jakiekolwiek koszty racjonalnych usprawnień), czy w takiej sytuacji wskaźnik na pewno nie musi być umieszczany we wniosku, mimo że ma wartość 0? Chcę się upewnić, aby nie zaskutkowało to np. odrzuceniem wniosku pod kątem niespełnienia wymagań formalnych itp.

Odpowiedź: Jeżeli na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie nie przewiduje się ich monitorowania, to nie należy w ogóle wybierać takich wskaźników, nawet z wartością docelową „0”. Nie będzie to błędem formalnym skutkującym np. odrzuceniem czy uwagą obniżającą punktację.
Jeżeli podczas realizacji projektu nastąpi konieczność określenia wskaźników horyzontalnych, to wówczas dopiero zostaną one zdefiniowane we wniosku (na zasadzie wprowadzenia zmiany w projekcie) i dopiero wtedy beneficjent określi ich wartość docelową.

Pytanie 2: Jest sytuacja, w której fizyczny realny koszt utrzymania jednego miejsca wynosi ok. 1000 zł, jednak rodzic fizycznie ponosi opłatę ok. 180 zł. Gmina będąca wnioskodawcą lub partnerem w projekcie, prowadząc żłobki ponosi fizyczne koszty /dopłaca z własnych środków nieproporcjonalnie dużą kwotę do każdego miejsca (średnio ok 800 zł). Gmina wspiera mieszkańców zmniejszając koszt, który musi ponieść rodzic za miejsce ze względu na pauperyzację mieszkańców obszaru. Czy jako koszt opłaty do dofinansowania projektu można by ująć 1100 zł realnego kosztu miejsca w żłobku? Czy istnieje możliwość stworzenia i rozliczenia projektu, w którym, np. Wnioskodawca (gmina) udowodni dokumentami finansowymi, iż koszt pobytu dziecka w żłobku jest wyższy niż wskazany do zapłaty przez rodzica. Czy jednak jako kwotę opłaty za pobyt dziecka uznają Państwo jedynie koszty ponoszone przez rodziców (180 zł)?

Odpowiedź: Istnieje możliwość refinansowania rodzicom całkowitego kosztu opieki nad dzieckiem w żłobku wynoszącego np. 1100zł/m-c, jeżeli taki koszt wynika z określonych dokumentów np. uchwały gminy czy regulaminu placówki. Koszt ten musi być ponoszony przez rodzica, a w projekcie następuje jego refundacja. Regulamin konkursu wskazuje wprost, że: „Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem może być dokonywana wyłącznie na rzecz uczestnika projektu”. Nie ma możliwości refundowania kosztu bezpośrednio na rzecz gminy, placówki czy innego podmiotu.
We wniosku należałoby również wskazać, że dzięki udziałowi w projekcie dotychczasowa sytuacja rodziców ulegnie poprawie, to znaczy, że opłata za żłobek w projekcie będzie niższa niż ponoszona przez nich do tej pory.

Pytanie 3: Czy obszar realizacji projektu musi dotyczyć całego subregionu (np. ełckiego), czy można założyć, że będzie realizowany na obszarze 2 lub 3 powiatów (np. olecki, ełcki, gołdapski) i tylko dlatego obszaru opisać we wniosku grupę docelową, jej potrzeby, bariery i sposób rekrutacji?

Odpowiedź: Obszar realizacji projektu może być zawężony do kilku powiatów spośród całego subregionu. Wówczas te powiaty należy wybrać w pkt. 1.13 wniosku. Dla tego obszaru należy również przedstawić analizę sytuacji problemowej i diagnozę grupy docelowej.


Pytanie 4: Czy Wnioskodawca wybierający jako obszar realizacji cały teren danego subregionu, tj. wszystkie powiaty i wchodzące w ich skład gminy, a zatem również gminy należące do obszaru OSI, spełnia kryterium specyficzne fakultatywne nr 2? Czy też aby spełnić to kryterium, w pkt. 1.13 wniosku należy wybrać wyłącznie gminy należące do przynajmniej jednego OSI?

Odpowiedź: Jeżeli wnioskodawca wybierze jako obszar realizacji cały teren danego subregionu, tj. wszystkie powiaty i wchodzące w ich skład gminy, a zatem również gminy należące do obszaru OSI, to spełni kryterium specyficzne fakultatywne nr 2.


Pytanie 5: Czy jeżeli Wnioskodawca zakłada realizację projektu w partnerstwie, to czy w takim wypadku należy dodać do wniosku o dofinansowanie załącznik – umowę partnerstwa?

Odpowiedź: W pkt. 5.1 Regulaminu konkursu jest wskazane, że: „Nie wymagamy składania załączników do wniosku”. Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy, porozumienia pomiędzy partnerami będzie wymagana do złożenia dopiero przed zawarciem umowy o dofinansowanie.


Pytanie 6: Jeżeli Wnioskodawca zakłada objęcie wsparciem osób z niepełnosprawnościami, to czy powinien dodać do wniosku i monitorować wskaźniki horyzontalne?

Odpowiedź: Wskaźniki horyzontalne należy uwzględnić we wniosku tylko, jeżeli uzasadnia to wsparcie zaplanowane w projekcie. Dlatego też należy przeanalizować projekt pod kątem przyjętych założeń i sprawdzić, czy wskaźniki horyzontalne będą miały zastosowanie na etapie wnioskowania. Jeśli na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie nie przewiduje się ich wystąpienia i monitorowania, to nie należy w ogóle wybierać takich wskaźników.
Jeżeli podczas realizacji projektu nastąpi konieczność określenia wskaźników horyzontalnych, to wówczas dopiero zostaną one zdefiniowane we wniosku (na zasadzie wprowadzenia zmiany w projekcie) i dopiero wtedy beneficjent określi ich wartość docelową.


Pytanie 7: W ramach konkursu jest możliwy finansowany koszt wynagrodzenia niani. Z zapisów załącznika nr 4 wynika, iż ZUS będzie opłacał składki za nianię od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś od pozostałej tej kwoty oraz ewentualnie jej nadwyżki, składki będzie opłacał opiekun dziecka. Czy w tym wypadku chodzi o składki pracownika i pracodawcy? Czy składki samego pracownika?

Odpowiedź: Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe niani opłaca rodzic, który jest płatnikiem składek. W ramach projektu można zatem sfinansować wszystkie ww. składki opłacane przez rodzica – zarówno pracownika (niani), jak i pracodawcy (rodzica).


Pytanie 8: Czy wsparcie może być realizowane w placówce, która znajduje się w okresie trwałości związanej z realizacją projektu dotyczącego adaptacji miejsc opieki w ramach programu MALUCH+? Jednocześnie te same koszty opieki nad konkretnym dzieckiem, w ramach projektu 10.4, nie będą w okresie realizacji projektu pokrywane z Programu MALUCH+. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami rozdziału 2.5 Regulaminu konkursu weryfikacji podlega, czy „miejsce w danej placówce, na które przyjęte zostanie dziecko, nie zostało utworzone ze środków EFS w ramach projektu, który jest w okresie trwałości”. Placówka może zatem znajdować się w okresie trwałości obowiązującej w ramach innych niż EFS programów/projektów, w tym programu MALUCH+. Proszę jednocześnie pamiętać, że w projekcie nie może dojść do podwójnego finansowania tych samych wydatków ponoszonych na to samo dziecko z EFS i z programu Maluch+.


Pytanie 9: W jaki sposób ma być realizowana refundacja kosztu opieki nad dzieckiem do lat 3? Czy istnieje możliwość obniżenia czesnego dla rodzica dziecka do lat 3 o wysokość refundacji przewidzianej w projekcie? Czy refundacja będzie mogła odbywać się wyłącznie z konta projektowego wprost na konto rodzica, z którego wpływa czesne. Czy każdorazowo rodzic dziecka do lat 3 musi dokonać wpłaty na konto opiekuna dziennego, a następnie opiekun dzienny refunduje ten koszt z konta projektowego na konto opiekuna dziecka do lat 3?

Odpowiedź: Założenia dotyczące form wsparcia niezbędne do aplikowania w konkursie zostały ujęte w Regulaminie konkursu, m.in. w rozdziałach 2.4 i 2.5.

Uczestnik projektu ponosi całkowity miesięczny koszt bieżącej opieki nad dzieckiem w danej placówce/u opiekuna dziennego/u niani. Koszt ten musi być ponoszony przez rodzica, a w projekcie następuje jego refundacja – z konta projektowego bezpośrednio na konto rodzica. Regulamin konkursu wskazuje wprost, że: „Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem może być dokonywana wyłącznie na rzecz uczestnika projektu”. Nie ma możliwości refundowania kosztu bezpośrednio na rzecz placówki czy innego podmiotu świadczącego opiekę. Nie jest również możliwe obniżenie czesnego dla rodzica o koszt refundacji.


Pytanie 10: Wniosek będzie składał żłobek, który utworzył w ramach projektu z Działania 10.4 realizowanego w okresie sierpień 2019-listopad 2021 – 10 miejsc i obecnie jest w okresie trwałości (projekt zakończył się 30.11.2021),  zgodnie z regulaminem nie może finansować w ramach tego konkursu pobytu dzieci obsadzonych na tych 10 miejscach. Jednak w ostatnim czasie już po zakończeniu realizacji projektu placówka utworzyła z własnych środków kolejne miejsca, w sumie jest ich teraz 42. To czy w związku z tym pobyt dzieci na pozostałych 32 miejscach można dofinansować w ramach projektu z obecnego konkursu?

Odpowiedź: Jeżeli w danej placówce miejsca opieki nie zostały utworzone ze środków EFS oraz nie będzie zachodziło podwójne finansowanie z EFS, Malucha+ lub innych środków publicznych, to refundacja rodzicom kosztu bieżącej opieki nad dziećmi w ramach nowo utworzonych miejsc ze środków własnych placówki może nastąpić w ramach projektu składanego w ogłoszonych konkursach.


Pytanie 11: Zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jak i Regulaminem konkursu za nianię, częściowo składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne opłaca ZUS (od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę), w przypadku gdy spełnione są następujące warunki: rodzic  jest zatrudniony /świadczy usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych /prowadzi pozarolniczą lub rolniczą działalność. W sytuacji, kiedy część grupy docelowej stanowią osoby bezrobotne / bierne zawodowo, to przez okres poszukiwania przez nich pracy, ZUS nie będzie pokrywał części składek - wówczas składki od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę opłacał będzie rodzic. W związku z powyższym, czy między osobami bezrobotnymi / biernymi zawodowo i nianią, na czas poszukiwania przez nich pracy powinna zostać zawarta umowa uaktywniająca (z zastrzeżeniem, iż do czasu znalezienia przez tych uczestników zatrudnienia, ZUS nie będzie opłacał części składek i zmieni się to dopiero w momencie podjęcia przez nich pracy) czy też na czas poszukiwania pracy powinni oni zaangażować nianię w oparciu o standardową umowę zlecenie, która dopiero w chwili znalezienia zatrudnienia (pozwalającego spełnić przesłanki określone w art.51 ust. 3 ustawy) zostanie zmieniona na umowę uaktywniającą?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 50 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 niania sprawuje opiekę nad dzieckiem na podstawie umowy o świadczenie usług zwanej „umową uaktywniającą”, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Niezależnie od tego, kto opłaca za nianię składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS czy rodzic) i niezależnie od statusu danej osoby na rynku pracy (bezrobotny czy pracujący), umowa ta zawsze przyjmie w projekcie formę „umowy uaktywniającej”.


Pytanie 12: Zgodnie z Regulaminem konkursu, oczekuje się w procesie rekrutacji uwzględnienia kryterium dochodowego. Opiekunowie z najniższym miesięcznym dochodem na członka rodziny powinni mieć pierwszeństwo udziału w projekcie. Czy w związku z tym, wystarczy deklaracja, że pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z najniższym dochodem, czy należałoby przyznawać punkty dodatkowe (wyższe niż za pozostałe kryteria), osobom, których dochód wynosi : 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 600 zł dla osoby w rodzinie (tj. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej)?

W projekcie założono wsparcie dla osób biernych zawodowo /  bezrobotnych (stanowiących większość grupy docelowej) i dla osób pracujących. Czy Wnioskodawca powinien przewidzieć osobne listy rankingowe dla obu tych grup czy też premiować na etapie rekrutacji osoby bez zatrudnienia (których planuje zrekrutować więcej)?

Odpowiedź: To do wnioskodawcy należy opracowanie szczegółowych założeń rekrutacji uczestników projektu w oparciu o ogólne wytyczne Regulaminu konkursu. Jako instytucja ogłaszająca konkurs, a następnie oceniająca złożone wnioski, nie możemy tak dalece ingerować w opiniowanie pomysłu na projekt.

Zgodnie z zapisami Regulaminu będziemy oczekiwać w procesie rekrutacji uwzględnienia kryterium dochodowego. Opiekunowie z najniższym miesięcznym dochodem na członka rodziny powinni mieć pierwszeństwo udziału w projekcie. To do Państwa należy decyzja, w jakiej formie będzie powyższe założenie realizowane.

Podobnie będzie z naborem do projektu poszczególnych grup uczestników – to Państwo decydujecie, w jaki sposób osiągnąć cel w postaci zrekrutowania większej liczby osób pozostających bez zatrudnienia.


Pytanie 13: Przy założeniu, że minimalne wynagrodzenie brutto niani (wynagrodzenie netto+koszty pracownika (niani) jak i pracodawcy (rodzica) wynosi: 3604,18 zł brutto brutto. Natomiast składki refundowane przez ZUS naliczone od podstawy kwoty nie wyższej niż 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszą 581,94 zł. Czy zatem odpowiednie jest założenie kosztu kwalifikowalnego w projekcie w kwocie tej różnicy tj. 3604,18-581,94=3022,24 zł ?

Odpowiedź: Jako instytucja ogłaszająca konkurs, a następnie oceniająca złożony wniosek, nie możemy tak dalece ingerować w opiniowanie wyliczeń budżetu projektu. Przy konstruowaniu budżetu należy kierować się zapisami Regulaminu konkursu i zał. nr 4 do Regulaminu. Zgodnie z nimi w ramach projektu:

 • Kwalifikowalny jest koszt wynagrodzenia niani do wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.
 • Kwalifikowalny jest koszt opłacanych przez rodzica składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i ew. chorobowe niani (liczonych od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą 50% minimalnego wynagrodzenia). Dotyczy to zarówno składek współfinansowanych przez nianię, jak i rodzica, a opłacanych w całości przez rodzica.
 • Niekwalifikowalny jest koszt składek opłacanych przez ZUS.


Pytanie 14: Żłobek otrzymuje dotację z gminy na podstawie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce. Nasza gmina przyznaje nam taką dotację w wysokości 200 zł/dziecko miesięcznie. Czy ta dotacja może być również wykazana jako wkład własny do projektu? W regulaminie konkursu jest mowa o  tym, że wkład własny w projekcie może pochodzić ze środków resortowego Programu MALUCH+, ze świadczenia w ramach RKO, jak również z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, przekazywanego na wniosek rodzica przez ZUS oraz, że wkład własny może również pochodzić z opłat opiekunów dzieci. Jako że dotacja z gminy nie jest wymieniona w powyższym katalogu, czy możemy ją wykazać jako wkład własny?

Odpowiedź: Wskazane w Regulaminie konkursu źródła pochodzenia wkładu własnego wnioskodawcy nie są katalogiem zamkniętym. Wkład własny zasadniczo może pochodzić ze środków publicznych, w tym z dotacji celowej przyznanej przez gminę dla danej jednostki, o ile:

 • nie zachodzi podwójne finansowanie w projekcie,
 • zasady uzyskiwania środków z dotacji celowej nie zabraniają wnoszenia tych środków jako wkładu własnego do projektów EFS.
31 marca 2022 r.
 
Pytanie 1: Ile wniosków można złożyć na konkurs?
Odpowiedź: W konkursie nie wprowadziliśmy ograniczenia liczby złożonych projektów przez jednego wnioskodawcę.
 
Pytanie 2: Czy jest ustalony całkowity koszt przypadający na jednego uczestnika?
Odpowiedź: Nie określiliśmy takiego kosztu, ponieważ każdorazowo będzie on wynikał ze specyfiki danego projektu i przyjętych form wsparcia. Niemniej jednak przypominamy, że przy planowaniu budżetu należy kierować się Zał. Nr 4 do Regulaminu konkursu Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków” oraz zasadami racjonalności i kwalifikowalności wydatków.

Pytanie 3: Czy dziecko może przebywać w żłobku podczas udziału rodzica w procesie rekrutacji do projektu?
Odpowiedź: Tak, dziecko może przebywać w tym czasie w instytucjach opieki (żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny, niania). Taka sytuacja może wystąpić przykładowo wówczas, gdy wsparcie kierowane jest do osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Po zakwalifikowaniu się rodzica do projektu, dziecko może kontynuować taki pobyt np. w dotychczasowym żłobku, pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów obowiązujących w projekcie.

Pytanie 4: Czy w budżecie projektu koszt refundacji bieżącej opieki nad dziećmi może być mniejszy niż koszt aktywizacji zawodowej?
Odpowiedź: W konkursie nie wprowadziliśmy warunków bądź ograniczeń dotyczących podziału środków na poszczególne zadania.
 
Pytanie 5: Gdzie można znaleźć wykaz OSI?
Odpowiedź: Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) zostały wskazane w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025.
 
Pytanie 6: Czy kryterium specyficzne fakultatywne nr 2 dot. OSI będzie spełnione, jeżeli na obszarze realizacji projektu minimum jedna gmina będzie należała do OSI?
Odpowiedź: Tak, wówczas kryterium będzie spełnione.
 
Pytanie 7: Czy kryterium specyficzne fakultatywne nr 5 dotyczy opiekunów dzieci (rodziców, opiekunów prawnych), czy opiekunów świadczących usługi opiekuńcze (niania, opiekun dzienny)?
Odpowiedź: Kryterium brzmi: “Opiekunowie z niepełnosprawnościami, stanowią co najmniej 10% grupy docelowej projektu, określonej we wniosku o dofinansowanie”. Dotyczy ono grupy docelowej, czyli opiekunów dzieci – rodziców, opiekunów prawnych oraz innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 

Pytanie 8: Czy można ograniczyć projekt np. tylko do osób bezrobotnych?
Odpowiedź: Tak, projekt może być skierowany tylko do jednej lub do kilku grup docelowych – w zależności od przyjętych przez wnioskodawcę założeń popartych we wniosku o dofinansowanie odpowiednią diagnozą i uzasadnieniem.

Pytanie 9: Czy w kryterium specyficznym fakultatywnym nr 1 komplementarność może dotyczyć aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo?
Odpowiedź: Jeżeli w projekcie przewidziano realizację II typu projektu (fakultatywnego), to beneficjent może nawiązać do tego obszaru wsparcia przy wykazywaniu komplementarności z innym projektem spoza EFS. Wówczas należy przedstawić wszystkie niezbędne informacje uzasadniające występowanie tej komplementarności, wykazane m.in. w definicji kryterium.

Pytanie 10: Proszę o doprecyzowanie grupy docelowej. W Regulaminie i Wytycznych wyraźnie wskazane są "Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3". Czy chodzi tu wyłącznie o osoby pracujące, które przebywają na urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich (czyli pozostające w zatrudnieniu, ale niewykonujące aktualnie pracy), czy też dopuszczone są tu osoby pracujące aktywne zawodowo (czyli chodzące codziennie do pracy)? Jak rozumieć "sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3" - czy chodzi po prostu o posiadanie władzy rodzicielskiej nad takim dzieckiem (co pozwala pracować), czy też o faktyczne, fizyczne sprawowanie opieki (co by wykluczało możliwość pełnoetatowego zatrudnienia)?
Odpowiedź: Wsparciem mogą zostać objęte wszystkie osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby pracujące – niezależnie od formy ich zatrudnienia, wymiaru czasu pracy itd. Sprawowanie opieki nad dzieckiem nie wyklucza jednoczesnego wykonywania pracy, w tym zatrudnienia pełnoetatowego. A zatem grupą docelową w projekcie mogą być przykładowo osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Wówczas celem wsparcia projektowego jest pomoc tym osobom w utrzymaniu pracy. W rozdziale I Regulaminu konkursu zawarta jest definicja opiekuna dziecka do lat 3.

Pytanie 11: Proszę o wyjaśnienie rodzaju kosztów „Opłaty ponoszone przez opiekunów za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, których wysokość ustalana jest przez podmiot świadczący usługi opieki. Finansowanie kosztów opieki w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna, odbywać się będzie na podstawie dokumentacji podmiotu, który świadczy usługi opieki nad dzieckiem, potwierdzającej koszt opieki i wyżywienia obowiązujący w placówce czy u dziennego opiekuna.” Czy pozycję w budżecie nazwać: OPŁATY PONOSZE PRZEZ OPIEKUNA oraz WYŻYWIENIE DZIECI, czy opłaty te mają być rozpisane standardowo, tj. „wynagrodzenie opiekunek, wynagrodzenie kucharek” itd.

Odpowiedź: Przy konstrukcji budżetu projektu w tych konkursach warto korzystać z ogólnych nazw kategorii kosztów, określonych przykładowo w „Zestawieniu standardu i cen rynkowych” (Zał. 4 do Regulaminów konkursów), tj. „Wynagrodzenie niani”, „Opieka nad dzieckiem w żłobku/ klubie dziecięcym” itp. Ułatwi to oszacowanie wartości poszczególnych wydatków, jak również późniejsze rozliczanie projektu w przypadku ewentualnych zmian w projekcie. W uzasadnieniu kosztów należy wówczas zamieścić odpowiednie wyjaśnienie, co składa się na koszt danej pozycji.

 

5 kwietnia 2022 r.

Pytanie 1: Czy dopuszczalna jest sytuacja, aby w trakcie realizacji projektu wartość jego dofinansowania spadła poniżej 100 000 euro?

Odpowiedź: Nie jest dopuszczalne, aby w trakcie realizacji projektu wartość jego dofinansowania wyrażona w PLN spadła poniżej równowartości 100 tys. EUR. W przypadku ryzyka wystąpienia takiej sytuacji należy podjąć środki zaradcze, np. objąć wsparciem większą liczbę uczestników. Każda zmiana w projekcie wymaga zgody WUP.

Pytanie 2: Czy wnioskodawcą może być żłobek prywatny i czy może on napisać projekt pod swoje własne potrzeby (pod nowotworzone lub dotychczasowe miejsca)?

Odpowiedź: Wnioskodawcą może być każdy podmiot, z wyłączeniem osób fizycznych. A zatem żłobek prywatny lub publiczny może wziąć udział w konkursie.

Projekt może przewidywać rekrutację do projektu rodziców, których dzieci już uczęszczają do żłobka, bądź rekrutację rodziców, których dzieci dopiero zostaną objęte opieką żłobkową.

Pytanie 3: Czy refundacja kosztu bieżącej opieki musi być dokonana na podstawie faktury/rachunku czy mogą to być również inne dokumenty?

Odpowiedź: Refundacja kosztu bieżącej opieki nad dzieckiem może być dokonana w oparciu o każdy dokument dopuszczony umową zawartą między rodzicem a placówką/nianią/opiekunem dziennym, potwierdzający poniesiony wydatek.

Pytanie 4: Co to znaczy: „kwalifikowalnym jest koszt zajęć dodatkowych, które wchodzą w koszt podstawowej opieki”? Czy zajęcia te muszą być wskazane w statucie żłobka albo w umowie zawartej między żłobkiem a rodzicem? Czy muszą one stanowić odrębną pozycję w budżecie projektu? Czy muszą być wykazane na dokumencie będącym podstawą refundacji takiego kosztu?

Odpowiedź: Zajęcia dodatkowe wchodzące w skład podstawowej opieki muszą być wskazane w dokumentacji podmiotu, który świadczy usługi opieki nad dzieckiem. W konkursie nie określamy katalogu takiej dokumentacji.

Nie ma również wymogu, aby koszt zajęć dodatkowych był wyszczególniony jako odrębna pozycja w dokumencie będącym podstawą refundacji kosztu.

W budżecie projektu rekomendujemy nadawanie ogólnych nazw kategoriom kosztów, np. „Opieka nad dzieckiem w żłobku”. Dlatego też nie ma potrzeby wyodrębniania szczegółowych pozycji budżetowych tym bardziej, że zajęcia dodatkowe muszą wchodzić w skład kosztu podstawowej opieki. W uzasadnieniu kosztu należy wówczas zamieścić odpowiednie wyjaśnienie, co składa się na koszt danej pozycji.

Pytanie 5: Czy partner może realizować działanie aktywizacji zawodowej w projekcie i dostawać za to wynagrodzenie, czy musi to być działalność pro bono?

Odpowiedź: W przypadku projektów partnerskich istnieje możliwość realizacji zadań kosztowych przez partnera.

Jednocześnie przypominamy, że w projektach partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie (za wynagrodzeniem płaconym między partnerami) usług, dostaw lub realizacji zadań przez personel projektu.

Pytanie 6: Czy premię punktową otrzyma projekt, w którym to partner a nie wnioskodawca posiada siedzibę główną na obszarze realizacji projektu?

Odpowiedź: Premię punktową za spełnienie kryterium specyficznego fakultatywnego nr 4 otrzyma wyłącznie projekt, który

Pytanie 7: Czy istnieje kryterium weryfikujące roczne obroty wnioskodawcy?

Odpowiedź: Na podstawie kryterium punktowego nr 5 następuje weryfikacja, czy wnioskodawca (i ew. partner) posiada adekwatny potencjał, w tym finansowy do realizacji projektu. Stosowne informacje dotyczące obrotów, które muszą znaleźć się we wniosku, określa Rozdział 4.5 Instrukcji wypełniania wniosku (zał. 2 do regulaminu).

Pytanie 8: Czy w tych projektach wystąpi trwałość?

Odpowiedź: W ogłoszonych konkursach nie przewiduje się tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi, więc nie wystąpi trwałość rezultatów.

Teoretycznie może pojawić się natomiast trwałość projektu w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako cross-financing.

Pytanie 9: Jaki jest początkowy okres kwalifikowalności wydatków?

Odpowiedź: Okresem kwalifikowania wydatków jest okres realizacji projektu (rzeczowy i finansowy).

Dofinansowanie na realizację projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed zawarciem Umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne oraz będą dotyczyć okresu realizacji projektu.

Do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który został
w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IOK wniosku o dofinansowanie projektu. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług przewidzianych do realizacji w jego zakresie rzeczowym.

Pytanie 10: Czy w ramach projektu można finansować opłaty za pobyt dziecka w prywatnej placówce opieki nad dziećmi do lat 3?

Odpowiedź: Tak, istnieje możliwość finansowania opłaty za pobyt dziecka zarówno w placówce prywatnej, jak i publicznej. Należy przy tym pamiętać, że nie może dojść do ewentualnego podwójnego finansowania tych samych wydatków z EFS i jakichkolwiek innych środków publicznych (w tym np. z Programu Maluch+).

Pytanie 11: Czy w ramach projektu wkład własny może pochodzić z budżetu gminy?

Odpowiedź: W sytuacji gdy wnioskodawcą jest gmina, wkład własny może pochodzić z jej budżetu.

Przykłady innych źródeł wkładu własnego znajdują się w Regulaminie konkursu (wkład własny ze środków Programu MALUCH+; ze świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego; z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, przekazywanego na wniosek rodzica przez ZUS na rachunek bankowy wskazanego podmiotu; z opłat opiekunów dzieci i in.).

Pytanie 12: Czy uczestnik projektu, tj. rodzic/opiekun może samodzielnie wybrać placówkę, w ramach której wykorzysta obniżkę opłaty (np. znajdującą się na terenie innej gminy)?

Odpowiedź: Jeżeli projekt zakłada taką możliwość, to opiekun dziecka będący uczestnikiem tego projektu może samodzielnie wybrać placówkę.

 

11 kwietnia 2022 r.

Pytanie 1: Jaka jest równowartość 100 000 euro na dzień ogłoszenia konkursów?

Odpowiedź: W konkursie można złożyć wyłącznie projekt, w którym kwota dofinansowania (środki EFS+ środku budżetu państwa) wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 000 EUR, tj. 463 690 zł, wg stanu na dzień ogłoszenia konkursów tj. 29.03.2022 r.

Pytanie 2: Czy o złożeniu wersji papierowej decyduje wpływ wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w dniu 12.05.2022 r, czy można nadać wydruk wniosku u polskiego operatora (poczta)?

Odpowiedź: Kwestie związane z formą i terminem składania wniosku regulują rozdziały 5.1 i 5.3 Regulaminu konkursu.

W przypadku tradycyjnego sposobu składania wniosku o dochowaniu terminu decyduje data przesłania jego wersji elektronicznej w LSI. Najpóźniejszym terminem na przesłanie wersji elektronicznej jest ostatni dzień naboru, tj. 12 maja 2022 r. do godz. 15:30.

Wersja papierowa wniosku powinna być przesłana niezwłocznie, co umożliwi nam jego szybką weryfikację. Wnioski będziemy weryfikować pod kątem warunków formalnych w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia naboru, dlatego w tym czasie wniosek papierowy powinien zostać przez złożony do WUP.

Pytanie 3: Czy do spełnienia kryterium specyficznego fakultatywnego nr 2 można łączyć obszary OSI (wybierając gminy z dwóch lub trzech obszarów OSI) czy należy wybrać tylko jeden obszar np. tylko gminy należące do OSI obszarów o słabym dostępie do usług publicznych?

Odpowiedź: Kryterium specyficzne fakultatywne nr 2 będzie spełnione, jeżeli na obszarze realizacji projektu minimum jedna gmina będzie należała do minimum jednego OSI wskazanego w tym kryterium. OSI można ze sobą łączyć – wówczas kryterium również będzie spełnione.

Pytanie 4: Czy z projektu można pokryć koszt badań lekarskich niani?

Odpowiedź: Rozdział 2.4 Regulaminu konkursu wskazuje, jakie rodzaje kosztów są możliwe do sfinansowania bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3. W przypadku niani jedynym kosztem kwalifikowalnym jest jej wynagrodzenie (do wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę). A zatem nie dopuszcza się pokrywania z budżetu projektu kosztów badań lekarskich dla niani.

Pytanie 5: Czy kwota za wynagrodzenie niani ma wynosić 3010zł łącznie, czy oprócz tego należy doliczyć składki?

Odpowiedź: Kwota wynagrodzenia niani wynosząca maksymalnie do wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (tj. 3 010zł w 2022 r. ) jest kwotą brutto. Oznacza to, że od tej kwoty odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Pytanie 6: Wskaźnik: Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu - jest to wskaźnik obligatoryjny - dotyczy osób, które w dniu przystąpienia do projektu mają status osoby pracującej, ale jeśli projektem objęte będą tylko osoby bezrobotne i bierne zawodowo, to tego wskaźnika nie trzeba ujmować we wniosku, jeśli będzie on na poziomie zerowym?

Odpowiedź: Jeżeli grupą docelową w projekcie będą wyłącznie osoby bezrobotne i bierne zawodowo, to we wniosku nie należy ujmować wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu”. A zatem jeżeli zakładacie Państwo wartość takiego wskaźnika na poziomie „0” to nie należy go w ogóle wybierać z listy rozwijanej w LSI.

Właściwym wskaźnikiem rezultatu dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo będzie „Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu”.

Pytanie 7: Wskaźniki horyzontalne – planowana wartość wskaźników na poziomie 0,00 , jednak generator nie pozwala na wprowadzenie wskaźników horyzontalnych – nie ma ich na liście rozwijanej – nie można tez samodzielnie dodać wskaźników. Czy zatem nieujęcie we wniosku wskaźników horyzontalnych będzie prawidłowe? Czy nie poskutkuje to odrzuceniem wniosku?

Odpowiedź: Kwestie techniczne w LSI związane z brakiem możliwości wybrania z listy rozwijanej wskaźników horyzontalnych zostały już poprawione.

Wskaźniki horyzontalne należy uwzględnić we wniosku zaplanowane w projekcie.Jeżeli zakładacie Państwo wartość takiego wskaźnika na poziomie „0” to nie należy go w ogóle wybierać z listy rozwijanej w LSI.

Pytanie 8: Czy należy wprowadzać wskaźniki własne we wniosku np. liczba osób objętych doradztwem zawodowym? Generator nie pozwala na wprowadzenie wskaźników własnych – nie można tez samodzielnie dodać wskaźników. Czy zatem nieujęcie we wniosku wskaźników własnych będzie prawidłowe? Czy należy ująć jedynie wskaźniki z Regulaminu konkursu?

Odpowiedź: Wskaźniki należy wybierać z listy rozwijanej w systemie LSI. Nie ma możliwości definiowania własnych wskaźników.

Pytanie 9: Pytanie dot. wkładu ze środków resortowego Programu MALUCH+. Czy to znaczy, że jeśli jst otrzymało dotację na utworzenie/ finansowanie miejsc w żłobku z MALUCH+ to może wnieść wkład do projektu EFS na utworzenie czyli adaptację budynku żłobka lub sfinansowanie kosztów pobytu dzieci w żłobku? Raczej to jest podwójne dofinansowanie, więc w jakim zakresie nie będzie podwójnego dofinansowania?

Odpowiedź: Wkład własny w projekcie może pochodzić ze środków resortowego Programu MALUCH+ tylko w przypadku, gdy środki z tego programu nie były przeznaczone na dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania miejsc opieki.

Przykładowo JST może wnieść wkład własny z programu Maluch+, jeżeli w odniesieniu do danej placówki, w której będzie świadczona opieka nad dziećmi, otrzymała dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki (np. na adaptację budynku żłobka).

Przypominamy, że każdorazowo należy zweryfikować, czy te same koszty opieki nad konkretnym dzieckiem nie są jednocześnie pokrywane z innych środków publicznych, w tym np. z Programu MALUCH+.

Pytanie 10: Pytanie dot. wkładu ze świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Czyli żłobek dostaje 400 zł na dziecko a rodzic na kolejne dziecko, więc trzeba od 1500 zł / m-c z EFS pomniejszyć o ok. 300 zł na wkład, który zostanie pokryty z pieniędzy z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

Odpowiedź: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to świadczenie udzielane rodzicom/opiekunom prawnym na drugie i każde kolejne dziecko w wieku 1-3 lata, w wysokości 500 zł przez 24 miesiące lub w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. To rodzic decyduje, na co zostanie ono przeznaczone.

Świadczenia tego nie należy mylić ze świadczeniem ZUS na dofinansowanie obniżenia opłat w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego w wysokości 400 zł/m-c (opisanego w kolejnym pytaniu).

Zasady RKO są szczegółowo opisane na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250.

Wnioskodawca może założyć, że na etapie realizacji projektu rodzic będzie partycypował w koszcie bieżącej opieki nad dzieckiem, poprzez pokrycie części tego kosztu ze środków pochodzących z RKO. Może też uwzględnić jako wkład własny rodzica dofinansowanie do opłat w żłobku, klubie dziecięcym u dziennego opiekuna otrzymane z ZUS (400 zł). Może to wykazać jako wkład własny w projekcie.

Wówczas maksymalna refundowana w projekcie opłata za pobyt dziecka wynosząca 1500zł/m-c np. w żłobku zostanie pomniejszona o kwotę pochodzącą ze środków rodzica z RKO i o środki z ZUS.

Pytanie 11: Pytanie dot. wkładu z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, przekazywanego na wniosek rodzica przez ZUS na rachunek bankowy wskazanego podmiotu. W jakim przypadku ZUS dofinansowuje w/w opisaną opłatę za pobyt dziecka, czy chodzi o sytuację jak rodzic jest na macierzyńskim?

Odpowiedź: Świadczenie dotyczy dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w maksymalnej wysokości 400zł/m-c. Katalog osób uprawnionych do otrzymania ww. świadczenia obejmuje różne grupy osób, a szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej ZUS

Jeśli chodzi o osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, to każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, pamiętając jednocześnie, że zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieka w żłobku oraz u opiekuna dziennego jest sprawowana nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, natomiast opieka w klubie dziecięcym od ukończenia 1 roku życia.

Na tym etapie nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych do wystąpienia sytuacji w projekcie i udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy dana osoba (w tym przebywająca na urlopie macierzyńskim) kwalifikuje się do objęcia wsparciem ww. świadczeniem, a beneficjent będzie mógł z tego świadczenia wnieść wkład własny do projektu.

 

22 kwietnia 2022 r.

Pytanie 1: Czy do wskaźnika pomiaru zatrudnienia po zakończeniu kursu zawodowego zalicza się osoby, które podjęły pracę w ciągu 4 tygodni po ukończeniu kursu czy  także zalicza się osoby aktywnie poszukujące zatrudnienia i także w ciągu 4 tygodni po ukończeniu kursu?

Odpowiedź: Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo będąca uczestnikiem projektu, objęta dwiema formami wsparcia (tj. sfinansowaniem kosztu bieżącej opieki nad dzieckiem oraz aktywizacją zawodową) powinna zostać wykazana w ramach następujących wskaźników:

Wskaźnik produktu: „Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie” – mierzony w dniu przystąpienia uczestnika do projektu;

Wskaźnik rezultatu: „Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu” – mierzony w trakcie projektu (tj. w trakcie trwania formy wsparcia dot. miejsc opieki) lub do 4 tygodni po zakończeniu udziału projekcie.

Wskaźnik rezultatu mierzący kryterium efektywności zatrudnieniowej, specyficzny dla danej grupy docelowej, wskazany w rozdziale III Regulaminu konkursu – mierzony w  momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie 90 dni kalendarzowych od zakończenia udziału w projekcie.

W przypadku wskaźników w pkt. 2) i 3) mowa jest m.in. o terminie odnoszącym się do momentu zakończenia udziału uczestnika w całym projekcie (zakończenie finansowania bieżącej opieki nad dzieckiem), a nie do momentu ukończenia wyłącznie kursu zawodowego.

Ponadto informujemy, we wskaźniku w pkt. 2) można wykazać zarówno osobę, która podjęła pracę, jak również osobę, która aktywnie rozpoczęła poszukiwanie pracy, ale ostatecznie jej nie znalazła. We wskaźniku w pkt. 3) wykazuje się natomiast wyłącznie osobę, która podjęła zatrudnienie.

Zachęcam do wnikliwego zapoznania się z zapisami rozdziału III Regulaminu konkursu, w którym znajduje się więcej szczegółowych informacji na temat pomiaru wskaźników, w szczególności wskaźnika w pkt 2). Ponadto zwracam uwagę, że przy pomiarze wskaźników beneficjent realizujący projekt powinien mieć na względzie zbliżające się zamknięcie perspektywy finansowej 2014-2020 oraz wskazany Regulaminem konkursu maksymalny termin na ostateczne zakończenie projektu (do 30 listopada 2023 r.).

Pytanie 2: W generatorze wniosków: pkt. 6.1.5 z automatu krzyżykiem zaznaczony jest punkt pierwszy – „zawierającymi VAT, oraz oświadczam, iż nie mogę odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została określona w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie (fakt ten decyduje o kwalifikowalności VAT) oraz zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanego VAT jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku”. Nie ma możliwości zaznaczenia punktu 2. Lub 3. – czy taki jest zamysł, aby była możliwość wybrania tylko punktu 1?

Odpowiedź: Pole 6.1.5 „Oświadczenie VAT”  jest polem nieedytowalnym, wypełnianym automatycznie na podstawie pkt. 2.6 oraz pkt. 2.13.7 wniosku (co wskazuje Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiąca Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu).

Pytanie 3: Czy w ramach wsparcia osób bezrobotnych można skierować tą grup osób na staże zawodowe? Czy stypendium stażowe należy wyliczyć zgodnie w Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze rynku pracy tj. w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Odpowiedź: Wsparcie oferowane uczestnikom w ramach aktywizacji zawodowej obejmuje instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy (z wyłączeniem zatrudnienia subsydiowanego).

Jako wsparcie fakultatywne (II typ projektu) możliwa jest zatem realizacja staży zawodowych dla bezrobotnych opiekunów dzieci do lat 3 objętych wsparciem obligatoryjnym (I typ projektu).

Potwierdzamy, że wysokość stypendium stażowego i zasady jego wypłacania regulują zapisy sekcji 3.5.2 „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020”.

Pytanie 4: Czy w ramach szkolenia zawodowego można przyznać tej grupie osób stypendium szkoleniowe?

Odpowiedź: Osobie uczestniczącej w szkoleniu zawodowym w projekcie przysługuje stypendium szkoleniowe, wypłacane na zasadach i w wysokości określonej w sekcji 3.5.1 „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020”.

Pytanie 5: Zgodnie z regulaminem konkursu refundacja kosztów opieki może zostać przyznana na maksymalnie 12 miesięcy. Jednakże okres realizacji projektu może być dłuższy niż 12 miesięcy ?

Odpowiedź: Okres realizacji całego projektu może być dłuższy niż 12-miesięczny okres finansowania kosztów bieżącej opieki względem konkretnego dziecka i opiekuna. Należy jednak pamiętać, aby projekt zakończył się do 30 listopada 2023 r.

Pytanie 6: Jakie tereny(gminy) zaliczają się do poszczególnych kategorii DEGURBA?

Odpowiedź: Klasyfikacja DEGURBA wg typu obszarów znajduje się na str. 87-90 w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminów konkursów.

Pytanie 7: Czy jest jakiś minimalny zakładany poziom osiągnięcia wskaźników:

 • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu

np. 50%  uczestników projektu?

Odpowiedź: Dla wymienionych wskaźników nie określamy w Regulaminie konkursu obowiązkowej, sztywnej minimalnej ich wartości docelowej.

Niemniej jednak na etapie oceny merytorycznej wniosku weryfikowana będzie adekwatność wartości docelowej wszystkich wskaźników w odniesieniu do realizacji celu projektu. Główną funkcją wskaźników jest bowiem zmierzenie, na ile cel projektu został zrealizowany (tj. uznanie, że zidentyfikowany problem został rozwiązany, a projekt zakończył się sukcesem). Zbyt niskie wartości wskaźników rezultatów mogą budzić wątpliwości oceniających, czy cel projektu zostanie rzeczywiście osiągnięty.

Ponadto zwracam uwagę na konieczność osiągnięcia określonych docelowych wartości wskaźników rezultatów na poziomie całego Programu (RPO WiM 2014-2020), wynoszących odpowiednio:

 • 27% dla wskaźnika „Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu”,
 • 19% dla wskaźnika  „Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu”.

Kierując się powyższym, jak również wymogami świadczącymi o osiągnięciu wskaźników, które są relatywnie proste do zrealizowania, dotychczas podczas oceny merytorycznej projektów standardowo przyjmowaliśmy poziom ww. wskaźników wynoszący minimum 30%. Niższa procentowa wartość wzbudzała uwagi oceniających.

Proszę zatem dążyć w miarę możliwości do zaplanowania w miarę wysokich, ale i jednocześnie racjonalnych wartości docelowych wskaźników rezultatów.

Pytanie 8: Czy planują Państwo zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu ?

Odpowiedź: W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo potencjalnych wnioskodawców, nie planujemy organizacji Spotkania Informacyjnego poświęconego ogłoszonym konkursom. W razie potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mejlowego bądź osobistego w Punkcie Kontaktowym w WUP w Olsztynie.

Pytanie 9: Jakie PKD wiodące projektu (punkt 1.11 wniosku) będzie odpowiednie do konkursu z działania 10.4 jeśli wnioskodawca zakłada zarówno wsparcie dla uczestników w zakresie opieki nad dziećmi, jak i aktywizację zawodową opiekunów ?

Odpowiedź: W regulaminie konkursu nie precyzujemy, jakie PKD należy wybrać w ramach danego typu wsparcia. Decyzja o wyborze wiodącego PKD należy zatem do wnioskodawcy. Sposób wyboru PKD w pkt. 1.11 wniosku opisany jest w Zał. 2 do Regulaminu konkursu.

Pytanie 10: Czy jeżeli Wnioskodawca obejmuje wsparciem około 10% osób niepełnosprawnych to czy powinien wybrać wskaźnik: "Poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami"?

Odpowiedź: Jeżeli 10% grupy docelowej będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami, to nie należy wybierać wskaźnika zatrudnieniowego „Efektywność zatrudnieniowa dla osób z niepełnosprawnościami w projektach dedykowanych w całości i wyłącznie osobom z tej grupy”.

Pytanie 11: Czy wkład własny w projekcie częściowo może być pokrywany z opłat od uczestników projektu? Np. uczestnik wnosi opłatę w postaci 200 zł miesięcznie/za żłobek, reszta kosztów za żłobek jest dofinansowana z projektu.

Odpowiedź: Zapisy rozdziału 2.2 Regulaminu konkursu mówią wprost, że wkład własny może pochodzić z opłat opiekunów dzieci, przy czym należy przeanalizować, czy partycypacja finansowa opiekunów oraz jej wysokość, nie będzie stanowiła bariery w dostępie do projektu.

Pytanie 12: Jak rozwiązać sytuację, w której w trakcie realizacji projektu dziecko objęte opieką żłobka kończy 3 lata? Natomiast założenia Regulaminu konkursu dotyczą sfinansowania bieżącej opieki dzieci do lat 3.

Odpowiedź: Wsparcie projektowe musi być realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki określonymi m.in. w ustawie z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zgodnie z art. 2 tej ustawy opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

Pytanie 13: Czy uczestnikiem projektu może być osoba pracująca nie przebywająca urlopie macierzyńskim/rodzicielskim?

Odpowiedź: Tak, wsparciem mogą zostać objęte wszystkie osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. Szczegółowa odpowiedź na to pytanie znajduje się w FAQ z 31.03.2022 r. (pyt. 10).

Pytanie 14: Czy uczestnikiem projektu może być rodzić/opiekun, którego dziecko już jest objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, opieką niani? Czy powinniśmy i czy możemy na etapie rekrutacji weryfikować te kwestie?

Odpowiedź: Tak, podczas przystępowania rodzica do projektu dziecko może przebywać w instytucji opieki. Szczegółowa odpowiedź na to pytanie znajduje się w ww. FAQ z 31.03.2022 r. (pyt. 3).

Kwestia ta może podlegać weryfikacji przez beneficjenta na etapie rekrutacji grupy docelowej, w zależności od przyjętych założeń w danym projekcie.

Pytanie 15: Zgodnie z regulaminem status opiekuna/rodzica powinniśmy weryfikować dwukrotnie. Czy zaświadczenie np. od pracodawcy złożone na etapie rekrutacji powinno zostać uaktualnione na etapie podpisywania umowy? Z jaką datą powinien być wystawiony dokument, aby został on uznany za "aktualny" i mógł być wykorzystany jako potwierdzenie statusu na rynku pracy rodzica/opiekuna na obu etapach.

Odpowiedź: Aktualny dokument potwierdzający status uczestnika na rynku pracy powinien być zweryfikowany przez beneficjenta na etapie rekrutacji oraz ponownie na etapie podpisywania umowy. Podczas aplikowania nie jest konieczne określanie we wniosku, z jaką datą powinien on być wystawiony.

Pytanie 16: Czy oprócz kosztów sfinansowania opieki nad dziećmi można przewidzieć w kosztach bezpośrednich wydatki dotyczące zatrudnienia personelu obsługującego bezpośrednio uczestników projektu w poszczególnych powiatach, w których będą realizowane działania (np. osób odpowiedzialnych za działania rekrutacyjne, informacyjne, pomoc w wypełnianiu dokumentów uczestnikom projektu, pomoc rodzicom/opiekunom w bieżącym rozliczaniu kosztów, które ponoszą w związku z opieką nad dziećmi do lat 3).

Odpowiedź: Rozdział 2.4 Regulaminu konkursu wskazuje, jakie rodzaje kosztów są możliwe do sfinansowania w projekcie. Koszty wykraczające poza ten katalog mogą zostać uznane za niekwalifikowalne na etapie oceny merytorycznej.

Wskazane w pytaniu przykłady wydatków powinny zostać pokryte z kosztów pośrednich projektu.

Pytanie 17: Czy we wniosku opisywać jako kadra merytoryczna personel zatrudniony w placówce sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3, której koszty będą pokryte w projekcie?

Odpowiedź: Rodzaje kosztów możliwe do sfinansowania w projekcie zostały wskazane w rozdziale 2.4 Regulaminu konkursu. W przypadku żłobka, klubu dziecięcego i opiekuna dziennego kosztem kwalifikowalnym jest opłata ponoszona przez rodzica za pobyt i wyżywienie dziecka w danej placówce. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem może być dokonywana wyłącznie na rzecz uczestnika projektu.

W budżecie projektu nie należy zatem wykazywać innych pozycji budżetowych wykraczających poza zakres wskazany w Regulaminie, np. kosztów personelu zatrudnionego w danej placówce.

Odnosząc się do pkt. 4.5 wniosku, rolą wnioskodawcy jest przeanalizowanie zapisów Regulaminu konkursu wraz z załącznikami i ustalenie w oparciu o założenia projektowe, kto ewentualnie będzie kadrą merytoryczną w projekcie.

Pytanie 18: Czy w projekcie można przewidzieć jedną kwotę miesięczną dla wszystkich uczestników, np. 1000 zł/UP, a uczestnik sam zadecyduje, jaka formę opieki wybierze (żłobek/klub/opiekun dzienny/niania)?

Odpowiedź: Jest możliwość przyjęcia uśrednionej stawki. W uzasadnieniu kosztu należy wówczas przedstawić uzasadnienie przyjętej stawki. Trzeba również przeanalizować, czy zbyt niska stawka w projekcie w odniesieniu do refundacji wynagrodzenia niani nie będzie stanowiła bariery finansowej rodziców w dostępie do takiego rodzaju opieki.

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących w subregionie olsztyńskim.

Konkurs zamknięty – brak rund konkursowych.

Konkurs nr RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/22 

Termin, od którego można składać wnioski

29.04.2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski

12.05.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2022 roku

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn

I piętro, pokój 117 – Punkt Przyjmowania Korespondencji

w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Sposób składania wniosku

Dopuszczamy dwa sposoby złożenia wniosku na konkurs:

pierwszy sposób (tradycyjnie – wersja papierowa bez podpisu elektronicznego) w wersji  elektronicznej za pomocą LSI  MAKS2 oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z LSI i opatrzonej stosownymi podpisami. Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu,

lub

drugi sposób (podpis elektroniczny) wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą LSI MAKS2, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny) wszystkich osób uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji w imieniu wnioskodawcy i partnera, o ile jego udział zaplanowano w projekcie.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 5.1 Regulaminu konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. (obligatoryjnie)
 2. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i biernych zawodowo opiekunów dzieci do lat 3, realizowana jako element uzupełniający opiekę nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub u niani. (fakultatywnie)

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 2.3 Regulaminu konkursu

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdziesz w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 402 080,32 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

 • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
 • telefonicznie pod numerem 89 522 79 55
 • e-mail: m.palyska@up.gov.pl

 

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (subregion olsztyński). Konkurs nr RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/22 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.