Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.4.4

Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (niskoemisyjny transport miejski). Konkurs nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/22

zakończony     od: 2022-05-20 do: 2022-06-10
Wyniki naboru

27 marca 2023 r. Zarząd Województwa zatwierdził zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji.

Etapy oceny projektów
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy w wymianę oświetlenia, na które można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 4.4.4 wpisuje się także budowa nowego oświetlenia?

 

Odpowiedź:

Co do zasady budowa oświetlenia może stanowić koszt kwalifikowalny ale tylko i wyłącznie jako część projektu. Należy pamiętać, że projekt musi realizować cele i wskaźniki  określone dla Poddziałania 4.4.4.  Na etapie ogłoszonego naboru projektów nie ma możliwości  udzielenia wiążącej odpowiedzi, tym bardziej, że wiążąca odpowiedź wymagałaby analizy pełnej dokumentacji projektu i stanowić będzie etap oceny projektu.  Inwestycje infrastrukturalne w ramach Poddziałania 4.4.4 powinny służyć poprawie zrównoważonej mobilności mieszkańców w miastach i  terenach podmiejskich oraz zapewniać lepszą dostępność do transportu publicznego. Budowa infrastruktury transportu publicznego musi stanowić elementy związane ze zrównoważoną mobilnością miejską.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski).

Konkurs nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/22

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski

20 maja 2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski

10 czerwca 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2022 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godz. 8:00–16:00 i od wtorku do piątku w godz. 7:30–15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym Regulaminie konkursu – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 używając funkcji: „wyślij wniosek” z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami (np. zarządcami infrastruktury kolejowej, PKS),
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Infrastruktura transportu publicznego (niskoemisyjny transport miejski), w tym m.in.:

 • Budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego (np. park&ride, budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe);
 •  Zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą;
 •  Wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 •  Wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem jako element uzupełniający projektu;
 •  Działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.

Preferencje:

 • w miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego;
 • w przypadku, gdy z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów, finansowane będą projekty z zakresu transportu publicznego niskoemisyjnego i bezemisyjnego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE), w tym niezbędnej dla tego transportu infrastruktury;
 • preferowane będą projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i podmiejskich.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 109 117,96 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 96 30, 89 521 96 42, 89 521 96 37, 89 521 96 49, 89 521 96 15 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory.transport@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2022-04-15

Wytyczne ministerialne

2022-04-15

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (niskoemisyjny transport miejski). Konkurs nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/22 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.