Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 29.04.2022 r.

Pytanie 1: Projekt jest w 100% skierowany do mieszkańców gmin/-y, w których/-ej procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 4 pkt. Gdzie znajdziemy spis gmin, które są powyżej średniej w powyższym zakresie?  W „Analizie problemów społecznych województwa warmińsko-mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej” wymienione są powiaty o najniższym i najwyższym procencie, a załączona mapa zawiera liczbę osób objętych opieką, a nie %. 

Odpowiedź: Wykaz gmin wraz z niezbędnymi danymi znajduje się w załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu.

 

Pytanie 2: Czy w ramach naboru obowiązują stawki maksymalne za godzinę usług opiekuńczych lub asystenckich?

Odpowiedź: W Regulaminie konkursu nie określono maksymalnej stawki za godzinę usług opiekuńczych lub asystenckich. Przy opracowaniu budżetu projektu należy kierować się zapisami rozdziału nr 4 Regulaminu konkursu, w tym m.in. zawartymi tam informacjami dotyczącymi przedstawienia rozeznania wysokości wydatków planowanych do poniesienia w projekcie.

 

Pytanie 3: Zgodnie z Regulaminem, Wnioskodawca powinien określać wartości pośrednie we wskaźnikach dotyczących kwot ryczałtowych, jednakże generator pozwala tylko wpisywać wartość docelową. Czy w miejscu, gdzie wskazuje się dokumenty Wnioskodawca winien wskazać wartość pośrednią?

Odpowiedź: Regulamin konkursu nie nakłada na Wnioskodawcę obowiązku określania wartości pośrednich dla wskaźników do kwot ryczałtowych. Zobowiązuje natomiast Wnioskodawców do określenia wartości docelowych tych wskaźników, co spójne jest z dokumentacją konkursową, w tym ze wzorem wniosku o dofinansowanie. W związku z tym Wnioskodawcy zobowiązani są do określenia we wniosku tylko wartości docelowych dla wskazanych przez siebie wskaźników do kwot ryczałtowych, które będą podstawą uznania zadania za zrealizowane.

 

Pytanie 4:  Czy w konkursie w ramach typu projektu 1 podpunkt a - poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych poradnictwo prawne oraz poradnictwo psychologiczne są uznawane za dwie różne formy wsparcia?

Odpowiedź: Tak, poradnictwo prawne oraz poradnictwo psychologiczne są uznawane jako dwie różne formy wsparcia, gdyż ich zakres merytoryczny jest różny. Jednocześnie należy podkreślić, że planując działania w projekcie należy uwzględnić specyfikę grupy docelowej oraz jej potrzeby i tak zaplanować wsparcia, aby odpowiadało ono kompleksowo na zdiagnozowane problemy i trudności. Kompleksowość udzielonego wsparcia podlega weryfikacji na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

 

Pytanie 5: Wartość budżetu jest na ok. 480 000 zł, w tym wkład własny 15 %. Grupa docelowa to 15 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., tj. 25 osób dorosłych – będą brać udział w 3 różnych formach wsparcia, 23 dzieci - będą brać udział w zajęciach terapeutycznych. Uczestnikami projektu są osoby dorosłe oraz rodziny i ich otoczenie. Warunkiem konkursu jest max limit na uczestnika 10 000 zł, zgodzi się to jeśli w proj. będzie 48 uczestników. Czy 10 000 zł przysługuje też dzieciom, czyli 25 dorosłych i 23 dzieci = 480 000 zł? Czy należy zmniejszyć budżet do 250 000 zł? Czy w tym przypadku dzieci są członkami rodziny i każde dziecko też ma swój limit 10 000 zł?

Odpowiedź: W przypadku realizacji projektu na rzecz całych rodzin, limit środków przewidzianych w konkursie na jednego uczestnika projektu dotyczy każdego członka rodziny. Jednocześnie należy podkreślić, że planując działania na rzecz rodzin, należy uwzględnić specyfikę wskazanej grupy docelowej oraz jej potrzeby i tak zaplanować wsparcia, aby odpowiadało ono kompleksowo na zdiagnozowane problemy i trudności.

 

Pytania 6: Czy koordynator projektu może być także doradcą zawodowym w projekcie ?

Odpowiedź: Kwestie poruszone w pytaniu podlegają ocenie merytorycznej w ramach pracy Komisji Oceny Projektów, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Wniosek o dofinansowanie należy opracować zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi oraz dokumentacją konkursową.

 

Pytanie 7: Jakie źródła i pomiar zastosować do wskaźników rezultatu oraz jakie wskaźniki kwot ryczałtowych oraz źródła i pomiar do wskaźników ryczałtowych?

Odpowiedź: Kwestie poruszone w pytaniu podlegają ocenie merytorycznej w ramach pracy Komisji Oceny Projektów, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Wniosek o dofinansowanie należy opracować zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi oraz dokumentacją konkursową.

 

Pytanie 8: Czy koszty dodatku szkoleniowego za udział w szkoleniu psychologicznym / terapeutycznym/ z prawnikiem są kwalifikowalne w 11.2.3 ?

Odpowiedź: Kwestie poruszone w pytaniu podlegają ocenie merytorycznej w ramach pracy Komisji Oceny Projektów, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Wniosek o dofinansowanie należy opracować zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi oraz dokumentacją konkursową.

 

Pytanie 9: Czy zakup zaparzacza, serwisu kawowego oraz ciastek, kawy na przerwy kawowe dla uczestników są kwalifikowalne w 11.2.3?

Odpowiedź: Kwestie poruszone w pytaniu podlegają ocenie merytorycznej w ramach pracy Komisji Oceny Projektów, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Wniosek o dofinansowanie należy opracować zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi oraz dokumentacją konkursową.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.