Konferencja 16 lutego 2023
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Ochrona różnorodności biologicznej

Ogłosiliśmy nowy konkurs nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/23 z dofinansowaniem na ochronę różnorodności biologicznej. Ogólna kwota dofinansowania przenaczona na konkurs wynosi 4 100 000,00 złotych. 


Wsparcie mogą otrzymać będą następujące typy projektów:

  • Ochrona parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomości w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wraz z przygotowaniem pomieszczeń na ten cel;
  • Realizacja programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii (w tym potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu) – wyłącznie jako element projektów z wyłączeniem spotów reklamowych w TV;
  • Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym np.: banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych;
  • Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:
  • ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem;
  • odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania;
  • zmniejszenie presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego ochrona ex-situ lub wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych;
  • Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

Priorytetowo będą traktowane inwestycje w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody położonych na obszarach Natura 2000.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.