Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.1.2

Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (schemat A). Konkurs nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/23

zakończony     od: 2023-01-23 do: 2023-01-31
Wyniki naboru

31 lipca 2023 r. Zarząd Województwa zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.

20 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa podjął decyzję w sprawie dofinansowania projektów.

Dzięki zwiększonej alokacji zakontraktowano 27 projektów z 30 uznanych za poprawne po ocenie formalno-merytorycznej.

Komunikaty

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/23 wprowadzającą aktualizację Regulaminu konkursu, Ogłoszenia o konkursie oraz zwiększenie kwoty alokacji. Pozwoliło to na zakontraktowanie 27 projektów z 30 uznanych za poprawne po ocenie formalno-merytorycznej.

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwiększono alokację do 2 487 983,33 euro, co stanowi 11 254 392,58 zł, w tym 2 387 124,30 euro (10 798 156,79 zł) ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 100 859,02 euro (456 235,79 zł) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa (na projekty rewitalizacyjne).

Na potrzeby zwiększenia wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów zastosowano przeliczeniowy kurs EUR/PLN na poziomie 4,5235 wyliczony według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywane jest zwiększenie, tj. 30.05.2023 r.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały, tj. od 20.06.2023 r.

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Proszę o podpowiedź dotyczącą załączników, jakie dostarczyć musimy ze strony partnerów związku z pkt. 14 „Dokumenty niezbędne do finansowej oceny wnioskodawcy”. Czy osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze muszą składać dokument „bilans, rachunek zysków i strat lub inne” oraz kopie PIT/CIT?

 

Odpowiedź:

Partnerzy w projekcie zobowiązani są dostarczyć jeden z dokumentów pozwalający na ocenę jego kondycji finansowej. W zależności od kategorii podmiotu, załącznikami będą bilans, rachunek zysków i strat lub inny dokument, kopia odpowiedniego formularza podatkowego, opinia składu orzekającego RIO w sprawie wykonania budżetu przez JST lub opinia/oświadczenie RIO w tej samej sprawie.

Rodzaj dokumentu jaki powinien dostarczyć Partner jest uzależniony od sposobu rozliczania się Partnera z Urzędem Skarbowym.

Wszystkie dokumenty (poza opinią RIO) powinny dotyczyć 3 ostatnich lat obrachunkowych, a jeśli podmiot istnieje krócej ostatniego zamkniętego okresu obrachunkowego, a w przypadku nowego przedsiębiorcy, tzw. bilansu otwarcia.

Wybór partnerów musi być zgodny z katalogiem Beneficjentów określonych w Regulaminie konkursu, w związku z czym, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, nie może być partnerem w projekcie.

Dodatkowo, Wnioskodawca o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.

Pytanie:

Intencją Wnioskodawcy jest zakup sceny możliwej do użytkowania w plenerze, a nie środka transportu. Scena jest montowana na podeście z kółkami i w takiej formie rozstawiana i użytkowana. W takiej formie jest produkowana. Przyczepa technicznie nie ma możliwości przewożenia innych towarów - nie ma możliwości użytkowania jej w inny sposób do innych celów. Jest to urządzenie zintegrowane i forma przyczepy służy tylko do spełnienia funkcji mobilności sceny. Dzięki zakupowi tej sceny podmiot będzie mógł rozszerzyć swą działalność kulturalną i dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców. Wraz ze wzrostem mieszkańców, zapotrzebowanie na ofertę kulturalną rośnie.

Scena mobilna jest urządzeniem, które będzie wykorzystywane tylko do działalności kulturalnej.

Podobnie, w działaniu dla szkół zawodowych, nie można było kupić środków transportu. Jednakże, w ramach projektu zakupiliśmy wówczas samochód, który służył do nauki jazdy, realizując podstawowy program nauczania, gdzie obowiązkowe było nabycie prawa jazdy przez uczniów. W takim przypadku samochód pełnił funkcję dydaktyczną, a nie środka transportu i był wydatkiem kwalifikowalnym.

Intencją Wnioskodawcy jest zakup sceny, a nie przyczepy do transportu innych rzeczy. To, że scena jest produkowana na bazie przyczepy wpływa jedynie na funkcję jej mobilności, co ułatwia użytkowanie.

Faktura będzie uwzględniać zakup sceny, a nie przyczepy. Obiekt ten zostanie sklasyfikowany jako środek trwały z grupy 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane jako wyposażenie i sprzęt specjalistyczny w placówce kulturalnej.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o ponowne rozpatrzenie propozycji Wnioskodawcy.

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że w podczas oceny warunków formalnych Wnioskodawca zostanie poproszony o przypisanie w harmonogramie rzeczowo-finansowym symbolu KŚT dot. sceny mobilnej. Instytucja Zarządzająca RPO WiM na etapie oceny nie potwierdza prawidłowości przypisania numeru KŚT. To Wnioskodawca odpowiada za prawidłowe przyporządkowanie środka trwałego do odpowiedniej grupy. Jednocześnie, należy mieć na uwadze, iż weryfikacja kwalifikowalności wydatku może mieć miejsce również na moment składania wniosku o płatność jak i podczas kontroli projektu.

Pytanie 1:

Czy organizacja pozarządowa, mająca w swoich celach statutowych m.in działalność na rzecz kultury, integracji międzypokoleniowej, likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy na temat nowych technologii oraz upowszechnianie wiedzy na temat nowych technologii może aplikować o środki w ramach ww. konkursu?

Odpowiedź:

TAK, gdyż do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych beneficjentów:

a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

b) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

c) instytucje kultury;

d) jednostki administracji rządowej;

e) państwowe jednostki budżetowe;

f) organizacje pozarządowe;

g) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

 

Pytanie 2:

Czy wymagane jest połączenie zakupu, np. komputerów z oprogramowaniem z działaniami miękkimi, np. warsztatami z zakresu nowej technologii?

Odpowiedź:

 NIE, nie ma konieczności ich łączenia. Jednakże prosimy pamiętać, że w ramach niniejszego priorytetu wspierany będzie typ projektu „Wsparcie instytucji kultury poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej”, a więc w tym przypadku wydatkiem kwalifikowalnym będzie jedynie zakup komputerów z oprogramowaniem a warsztaty z zakresu nowej technologii będą uwzględnione jako wydatek niekwalifikowalny w projekcie. Wnioskodawca powinien wykazać, że ww. zakup komputerów z oprogramowaniem jest niezbędny, aby stworzyć nową lub utrzymać obecną ofertę kulturalną z jednoczesnym dostosowaniem do nowoczesnych działalności kulturalnych.

 

Pytanie 3:

Czy w ramach projektu zakupić, np. narzędzia zapewniające dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami, np. czytniki?

Odpowiedź:

TAK, zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowalności wydatków (…) stanowiącymi załącznik nr 13 do wzoru umowy o dofinansowanie wydatkiem kwalifikowalnym jest m.in. wyposażenie pracowni filmowych, multimedialnych (tablice interaktywne, sprzęt audio-video, komputerowy, czytniki, tablety, oprogramowanie itp.), z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca powinien wykazać, iż ww. zakup czytników jest niezbędny, aby stworzyć nową lub utrzymać obecną ofertę kulturalną z jednoczesnym dostosowaniem do nowoczesnych działalności kulturalnych.

 

Pytanie 4:

Czy w ramach projektu można zaktualizować/zmienić stronę www organizacji poprzez zakup aplikacji, narzędzi ułatwiających jej czytanie?

Odpowiedź:

NIE. Zgodnie z regulaminem konkursu, „…w przypadku instytucji kultury dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi włączenie nowej/utrzymanie istniejącej oferty kulturalnej w wachlarzu produktów turystycznych województwa.” Zaktualizowanie/zmienienie istniejącej strony internetowej nie spowoduje, że powstanie nowa lub zostanie utrzymana oferta kulturalna.

Pytanie 1:

Czy beneficjent może zakupić scenę mobilną? Jest ona zamontowana na podwoziu, które po rozłożeniu stanowi część podestu. Dach, barierki stanowią część przyczepy i są rozkładane. Ogromną zaletą takiej przyczepy jest fakt, iż wszystkie elementy są umieszczone na jednej przyczepie, ich rozłożenie jest o wiele krótsze niż sceny złożonej z oddzielnych części i można ją przechowywać i przewozić na tej właśnie przyczepie.

 

Odpowiedź:

Wnioskodawca nie może zakupić mobilnej sceny w formie przyczepy, ponieważ zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowalności wydatków (…) stanowiącymi załącznik nr 13 do wzoru umowy o dofinansowanie, zakup środków transportu (np. pojazdy, przyczepy, łodzie) jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Mobilna scena jest uznawana jako przyczepa i jednocześnie środek transportu, a Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) stanowi, że przyczepa jest zaklasyfikowana w grupie 7 Środki Transportu, rodzaj 748 Przyczepy.

Pytanie 1. W związku z ogłoszeniem konkursu i treścią załącznika dotyczącego zasad kwalifikowalności wydatków, proszę o informację, czy wskazana w przedmiotowym załączniku kwota 10 000 zł dotycząca opracowania lub aktualizacji studium wykonalności/biznes planu lub ich elementów, jest kwotą netto czy brutto? Kwota ta została określona w punkcie 1.3. załącznika, tj. „Wydatki niekwalifikowalne dla projektu”, niemniej jednak nie wskazano czy przedmiotowa granica kwotowa wyrażona jest w kwocie netto czy brutto.

 

Odpowiedź: Nie została określona granica dot. kwot netto i brutto, ponieważ limit 10 000,00 zł dot. wydatku poniesionego na dokument.

Kwestia kwalifikowalności podatku VAT wynika z innych uregulowań określonych w Instrukcji wypełniania załączników.

Pytanie 1. Czy biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których NIE wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki, również mogą brać udział w projekcie?

Odpowiedź: TAK. Zgodnie z Regulaminem konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucje kultury;
 • jednostki administracji rządowej;
 • państwowe jednostki budżetowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Ponadto zgodnie z definicją wskaźnika zawartą w Umowie Partnerstwa 2014–2020 (Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej) instytucja kultury, to zakład o charakterze publicznym zajmujący się upowszechnianiem kultury, może być zarówno państwowy, jak i samorządowy. Przybiera różne formy organizacji, np. teatr, kino, instytucja filmowa, muzeum, biblioteka, opera, operetka, filharmonia, orkiestra, dom kultury, ognisko artystyczne, galeria sztuki, ośrodek badań i dokumentacji. Zasady organizacji instytucji kultury reguluje ustawa z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W związku z powyższym, biblioteka będąca instytucją kultury może być beneficjentem/ partnerem/ realizatorem w projekcie.

 

Pytanie 2. Czy biblioteka, dla której organem prowadzącym jest JST, może być objęta wsparciem w ramach projektu w gminie, w której nie funkcjonują centra kultury lub domy kultury?

Odpowiedź: TAK. Biblioteka, dla której organem prowadzącym jest JST, może zostać objęta wsparciem, jeżeli  zgodnie ze swoim statutem może prowadzić działalność kulturalną i posiadać osobowość prawną. W przypadku, gdy biblioteka nie ma osobowości prawnej, Wnioskodawcą musi być JST.


Pytanie 3. Czy w projekcie można zaplanować niezbędne prace adaptacyjne/remontowe/ budowlane?

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z typem projektu wsparcie może zostać udzielone na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej. W związku z powyższym, wszelkie koszty dot. prac adaptacyjnych/remontowych/ budowlanych będą uznane za wydatki niekwalifikowalne.

 

Pytanie 4. Czy w przypadku, kiedy dom kultury ma swoje jednostki terenowe w postaci, np. świetlic wiejskich lub filie, to czy je również może wyposażać w ramach projektu w kwalifikowalne sprzęty?

Odpowiedź: TAK. Zgodnie z Regulaminem konkursu dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi włączenie nowej/utrzymanie istniejącej oferty kulturalnej w wachlarzu produktów turystycznych województwa, a wydatki w ramach projektu będą służyły dostosowaniu instytucji kultury do nowoczesnej działalności kulturalnej. Jeżeli wnioskodawca (dom kultury) planuje złożenie wniosku w celu dofinansowania, np. świetlicy wiejskiej lub innych filii, a projekt będzie spełniał wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu, to jest to jak najbardziej możliwe.


Pytanie 5. Czy można zakupić sprzęt typu infokiosk do domów kultury?

Odpowiedź: TAK. Zgodnie z zapisami konkursu pkt 1.2 Zasad kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 13 do umowy o dofinansowanie projektu) koszty związane z zakupem sprzętu/systemu multimedialnego stanowią koszt kwalifikowalny.


Pytanie 6. Czy ramach przedmiotowego konkursu można zaplanować zakup i wykonanie aplikacji mobilnej, która będzie pełniła funkcję „lokalnego przewodnika” dla osób zwiedzających określony obszar? W aplikacji byłyby zaznaczone trasy zwiedzania, zamieszczone najważniejsze informacje nt. zabytków, czy miejsc kultury, czy zdjęcia, krótkie nagrania głosowe z opisem zwiedzanych miejsc.

Odpowiedź: TAK. Zgodnie z zapisami konkursu pkt 1.2 Zasad kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 13 do umowy o dofinansowanie projektu) wydatki na zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, aplikacji i usług z tym związanych w celu dostosowania instytucji kultury do nowoczesnej działalności stanowią koszt kwalifikowalny.

 

Pytanie 7. Proszę o odpowiedź, czy w treści budżetu jest możliwość łączenia wydatków w komplety i czy konieczne jest rozpisywanie  pozycji na poszczególne składowe wraz ze wskazaniem liczby i ceny jednostkowej każdego sprzętu?

Odpowiedź: TAK. Należy jednak pamiętać, że Wnioskodawca powinien wykazać w sposób szczegółowy podkategorie kosztu wchodzące w skład wybranego przez niego zadania (kategorii kosztu). W zależności od charakteru projektu oraz wydatków zaplanowanych do poniesienia dla każdej podkategorii kosztu należy wskazać liczbę sztuk lub kompletów (jeżeli dotyczy np.: zakupionego sprzętu/wyposażenia) oraz podać wysokość kwoty przewidzianej na ten cel.


Pytanie 8. Jaki jest maksymalny końcowy termin finansowej realizacji projektów w ramach niniejszego konkursu?

Odpowiedź: 31.12.2023 r. to maksymalny końcowy termin finansowy realizacji projektu.

 

Pytanie 9. Czy jeden Wnioskodawca może złożyć więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie?

Odpowiedź: TAK. Nie ma limitu wniosków, które może złożyć jeden Wnioskodawca.

 

Pytanie 10: Pomysłem Wnioskodawcy jest zakup wyposażenia do studia telewizyjnego. Dodatkowo Wnioskodawca chciałby, by było to studio mobilne, które może być zainstalowane w odpowiedniej wielkości busie (samochodzie transportowym, przystosowanym do tego wyposażenia i funkcjonowania). Czy zakup takiego auta będzie wydatkiem kwalifikowalnym do projektu?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami konkursu pkt 1.2 Zasada kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 13 do umowy o dofinansowanie projektu) koszty związane z zakupem środków transportu (np. pojazdów, przyczep, łodzi) stanowią koszt wydatków niekwalifikowalnych. Zgodnie z grupą 7 Środki Transportu, rodzaj 743 Samochody specjalne w Klasyfikacji Środków Trwałych tj. radiowe wozy transmisyjne, wozy operatorskie i filmowe.

 

Pytanie 11: Proszę o wyjaśnienie definicji kryterium Efektywność kosztowa zwiększenia o 1 osobę oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach. Czy biorąc pod uwagę koszt jednostkowy wskaźnika produktu - ma to być wskaźnik produktu "wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin..."  czy wskaźnik rezultatu "liczba osób korzystających z obiektów.."? Czy jest możliwość otrzymania od Państwa wzoru wyliczeń na podstawie przykładowych danych?

Odpowiedź: Do wyliczenia efektywności kosztowej należy wziąć pod uwagę wskaźnik „wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne”.

Do wyliczenia efektywności kosztowej należy wziąć następujące dane:

Efektywność kosztowa = kwota dofinansowania / wartość wskaźnika wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne

 

Pytanie 12: Czy wskaźnik produktu taki jak "wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin" oraz wymienione wskaźniki rezultatu mogą być zrealizowane do 12 miesięcy od zakończenia projektu?

Odpowiedź: Wskaźniki rezultatu w projekcie mogą zostać zrealizowane maksymalnie do 12 miesięcy od daty finansowego zakończenia realizacji projektu. W przypadku wskaźnika „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiącego atrakcje turystyczne” na koniec realizacji projektu badany jest prognozowany w analizie popytu wzrost odwiedzających poprzez realizację projektu. Natomiast realizacja oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcie poziomu odwiedzających na zakładanym poziomie badane są przez Instytucję Zarządzającą do 12 miesięcy od zakończenia finansowego realizacji projektu, tak jak w przypadku wskaźników rezultatu.

 

Pytanie 13: Czy jest obowiązkowo wymagane opracowanie studium wykonalności projektu przy ubieganiu się o środki na instytucje kultury?

Odpowiedź: Tak.

 

Pytanie 14: Proszę o potwierdzenie, iż poniższe załączniki nie są obligatoryjne w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • dokument potwierdzający wpis budynku do rejestru zabytków, lub dokument potwierdzający wpis budynku do ewidencji zabytków (budynek nie posiada wpisu do rejestru zabytków),
 • uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków - jeśli nie dołączono pozwolenia na budowę, lub pozwolenie na budowę nie zawiera zapisów odnoszących się do uzgodnień z Konserwatorem Zabytków (zakres projektu nie wymaga pozwolenia na budowę ani uzgodnień – wyłącznie wyposażenie),
 • dokumenty potwierdzające objęcie danego terenu ochroną Konserwatora Zabytków (j.w.),
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub inny dokument potwierdzający przeznaczenie danego terenu.

Odpowiedź: W przypadku projektów polegających wyłącznie na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej oraz nie ma ingerencji w bryłę budynku, która jest zabytkiem/objęta ochroną konserwatorską nie należy składać powyższych dokumentów do wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli jednak projekt zakłada jakieś prace budowlane/adaptacyjne/remontowe (jako wydatek niekwalifikowalny) należy wówczas dostarczyć ww. załączniki w zależności od charakteru projektu.

 

Pytanie 15: Jeżeli miejscem prowadzenia działalności kulturalnej jest zabytkowy park, to czy środkiem trwałym kwalifikowanym mogą być dwa kontenery morskie służące jako magazyny dla sprzętu wykorzystywanego do działalności stowarzyszenia?

Odpowiedź: Zadane pytanie jest zbyt ogólne, aby móc udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wspomniane kontenery morskie, pełniące funkcję magazynu, przyczynią się do unowocześnienia działalności kulturalnej, pozwolą na wprowadzenie nowej oferty kulturalnej lub utrzymanie istniejącej. Dodatkowo, ważną kwestią jest także informacja o lokalizacji kontenerów, gdyż wspomniano, że przedmiotowy park jest zabytkowy. Dopiero dokładna weryfikacja dokumentacji projektowej pozwoli na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wyżej wymienione informacje są zbyt ogólne.

 

Pytanie 16: W konkursie RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 wnioski mogą otrzymać punkty za gotowość do realizacji, tj. za ogłoszone postępowania przetargowe / upublicznienie zaproszeń do składania ofert (w trybie konkurencyjnym) na cały zakres rzeczowy określony we wniosku.

We wniosku planujemy zakup różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia, z których część ze względu na ich charakter i wartość będzie musiała być udzielona w postępowaniu krajowym zgodnie z ustawą Pzp, część zgodnie z zasadą konkurencyjności, a reszta wg rozeznania rynku lub przepisów regulaminu wewnętrznego. Przy czym tylko dwa z wymienionych trybów (postępowanie krajowe i zasada konkurencyjności) mają charakter konkurencyjny. Zarówno rozeznanie rynku, jak i regulamin wewnętrzny jednostki przewidują dla zamówień o wartości do 20 000 zł netto tryb niekonkurencyjny (np. analizę rynku na podstawie cenników internetowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do wybranych potencjalnych wykonaców).

Jak w kontekście przytoczonego powyżej warunku dot. oceny wniosków traktować zakres zamówień, które będą udzielane w trybach niekonkurencyjnych? Jak udokumentować gotowość do realizacji projektu w tym zakresie?

Odpowiedź: W przypadku trybów niekonkurencyjnych niezbędne jest udokumentowanie wszczęcia procedury w danej procedurze, tj.

- w rozeznaniu rynku (według obowiązującej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności…) będzie to udokumentowanie rozpoczęcia dokonywania rozeznania rynku, m. in. poprzez pozyskanie cen/cenników ze stron internetowych lub upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta, lub udokumentowanie skierowania zapytań o cenę z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd.

- w zakresie zamówień o wartości poniżej 20 tys. zł – udokumentowanie rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy w sposób wybrany przez Beneficjenta wynikający np. z wewnętrznych regulaminów (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności… nie wskazują procedury wyboru w tym przypadku).

 

Pytanie 17: Czy zakup licencji na filmy do projekcji w kinie prowadzonym przez instytucję kultury jest możliwy do dofinansowania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 instytucje kultury mogą uzyskać wsparcie na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej.

Mając na uwadze, że prawa do filmów nabyte na podstawie umowy licencyjnej należą do wartości niematerialnych i prawnych, to możliwe jest dofinansowanie ich zakupu w ramach ww. konkursu, jednak wyłącznie jako przedsięwzięcia, którego realizacja umożliwi włączenie nowej/utrzymanie istniejącej oferty kulturalnej w wachlarzu produktów turystycznych województwa.

Należy pamiętać, że w przypadku pobierania opłat projekt będzie realizowany z pomocą publiczną.

 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo działanie 6.1 Infrastruktura kultury poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (schemat A).

Konkurs nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/23

Termin, od którego można składać wnioski

23 stycznia 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 stycznia 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2023 r.

Miejsce składania wniosku

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101 lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, przesyłką rejestrowaną (zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe), za pośrednictwem posłańca lub kuriera. Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu Departamentu EFRR lub do Kancelarii Ogólnej (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A.) nie później niż w dniu upływu terminu na złożenie dokumentacji - decyduje data nadania. W przypadku złożenia wniosku w innej komórce organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego niż wskazana w ogłoszeniu, za termin złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Sekretariatu Departamentu lub do Kancelarii Ogólnej. Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu.

 

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 używając funkcji: „wyślij wniosek” z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucje kultury;
 • jednostki administracji rządowej;
 • państwowe jednostki budżetowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie instytucji kultury poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 816 457,43 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 20.06.2023 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (obowiązuje do 19.06.2023 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 96 44, 89 521 96 92, 89 521 96 57, 89 521 96 48, 89 521 96 61 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory.kultura@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 20.06.2023 r.

2023-06-20

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2022-12-19

Wytyczne ministerialne

2022-12-19

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (schemat A). Konkurs nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/23 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.