logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.3.1

Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Konkurs nr RPWM.09.03.01-IZ.00-28-001/23

zakończony     od: 2023-02-01 do: 2023-02-20
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy Szkoła Branżowa I stopnia, która przeprowadza kształcenie zawodowe bezpośrednio u pracodawców oraz na turnusach kształceniowych może być Wnioskodawcą w przedmiotowym naborze? W niniejszej szkole na miejscu przeprowadzane jest wyłącznie kształcenie ogólne, z kolei kształcenie zawodowe odbywa się w wyżej wskazanych formach. W związku z powyższym, podmiot ten planuje stworzenie wirtualnych pracowni zawodowych, w ramach których planuje zakupić komputery, tablice multimedialne, gogle vr oraz specjalistyczne oprogramowanie do pracowni. Dodatkowo wyjaśniam, iż planowany do zakupu sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do wsparcia uczniów kształcących się w szkole branżowej, co oznacza, iż zakres projektu będzie obejmował szkolnictwo zawodowe.  Proszę zatem o wyrażenie opinii czy w takiej sytuacji jest możliwe sfinansowanie wirtualnej pracowni w ramach przedmiotowego konkursu oraz czy zakupiony sprzęt może być również wykorzystywany do prowadzenia zajęć w ramach kształcenia ogólnego uczniów będących uczniami szkoły branżowej.

Wnioskodawcą będzie organ prowadzący Szkołę Branżową, natomiast w projekcie tak jak wspomniano – chodzi o utworzenie wirtualnych prawcowni. Szkoła specjalizuje się w kształceniu następujących zawodów: fryzjer, kucharz, sprzedawca, stolarz.

Odpowiedz: Zgodnie z Regulaminem konkursu wspierane będą inwestycje w szkolnictwo zawodowe – zgodnie z krajowymi priorytetami polityki szkolnictwa zawodowego, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy i inteligentnych specjalizacji.

Nie ma możliwości wykorzystywania zakupionego sprzętu do prowadzenia zajęć w ramach kształcenia ogólnego. Realizacja projektu musi odnosić się do inteligentnych specjalizacji (ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości).

Pracownia powinna spełniać co najmniej minimalne parametry z katalogu wyposażenia dla zawodów opracowanym przez MEN i udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl lub zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie. Pozostałe wyposażenie nie wymienione w w/w katalogu może stanowić dodatek do istniejącej stacjonarnie pracowni.

Jednocześnie, ocena tego jakiego zakresu dotyczy dany projekt będzie dokonywana w trakcie weryfikacji i oceny projektu na podstawie pełnej dokumentacji projektowej.

 

Pytanie 2: Czy w ramach wydatków na zakup wyposażenia kształcenia zawodowego możliwy jest zakup mebli (np. szaf do przechowywania zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych; biurka; stoły)? Czy taki koszt jest kwalifikowalny w ramach przedmiotowego konkursu?

Odpowiedz : Pracownia dydaktyczna nauki zawodu /warsztaty szkolne powinny spełniać co najmniej minimalne parametry z katalogu wyposażenia dla zawodów opracowanym przez MEN i udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl lub zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie. Jeżeli wyposażenie pracowni/warsztatów przewiduje takie wyposażenie to możliwy jest ich zakup. Pamiętać należy że projekt nie może polegać jedynie na zakupie mebli.

Jednocześnie, zgodnie z zasadami kwalifikowalności w ramach poddziałania 9.3.1 niekwalifikowalne są  „Wydatki na wyposażenie stanowisk pracy związanych z obsługą administracyjną i techniczną (np., wyposażenie  warsztatów , biur,  meble, sprzęty i narzędzia  gospodarcze, urządzenia do pracy biurowej, wyposażenie szatni  i pokojów socjalnych, itd.)”.


Pytanie 3: Proszę o interpretację wskaźnika produktu: Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie [osoby/rok.].

Odpowiedz: Wskaźnik produktu: Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie [osoby/rok.]. Wskaźnik określa potencjalną liczbę użytkowników mogących skorzystać ze wspartej infrastruktury.


Pytanie 4: W kryterium merytorycznym specyficznym nr 3 "Diagnoza potrzeb i analiza popytu na ofertę kształcenia" jest mowa o diagnozie potrzeb regionalnego rynku pracy. Diagnoza została przeprowadzona wśród instytucji rynku pracy i pracodawców z województwa warmińsko-mazurskiego nie wcześniej niż na rok od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Czy ww. dokument stanowi ogólnodostępne opracowanie? Proszę o wskazanie adresu internetowego do tego pliku.

Odpowiedz: Wnioskodawca (sam) dokonuje i opisuje diagnozę potrzeb regionalnego rynku pracy pod kątem planowanego kształcenia  zawodowego uzasadniając działania zaplanowane w projekcie .

Sporządzając diagnozę potrzeb i popytu można posiłkować się danymi na stronach internetowych  np. Wojewódzkiego Urzędu Pracy  jak i Powiatowych Urzędów Pracy  w zakresie np. zawodów deficytowych czy nadwyżkowych itd. Diagnoza może stanowić oddzielny załącznik do dokumentacji.

 

Pytanie 5: W kryterium merytorycznym specyficznym nr 2 ocenie podlega, czy Wnioskodawca opisał w studium wykonalności w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się wsparcia szkolnictwa zawodowego, zgodnie z krajowymi priorytetami polityki szkolnictwa zawodowego, w zakresie wynikającym z potrzeb regionalnego rynku pracy i inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Czym są krajowe priorytety polityki szkolnictwa zawodowego? Czy planowane działania muszą być zgodne z przynajmniej jedną inteligentną specjalizacją?

Odpowiedz: Projekt musi przyczyniać się do wsparcia szkolnictwa zawodowego, zgodnie z krajowymi priorytetami szkolnictwa zawodowego opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Projekt musi być zgodny z przynajmniej jedną inteligentną specjalizacją.

 

Pytanie 6: W kryterium merytorycznym specyficznym nr 5 wskazano, że wsparcie powinno być ukierunkowane na podniesienie bazy techno-dydaktycznej, która będzie odzwierciedlać naturalne warunki pracy. Również w regulaminie wskazano, że wsparcie skupia się na istniejącej infrastrukturze umożliwiającej szkolenie praktyczne (warsztaty, laboratoria). Czy możliwe jest wsparcie sal dydaktycznych w szkołach zawodowych np. w ławki, krzesła, szafy, itp.?

Odpowiedz: Pracownia dydaktyczna nauki zawodu /warsztaty szkolne powinny spełniać co najmniej minimalne parametry z katalogu wyposażenia dla zawodów opracowanym przez MEN i udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl lub zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie.

Jeżeli wyposażenie pracowni/warsztatów przewiduje takie wyposażenie, to możliwy jest ich zakup. Pamiętać należy że projekt nie może polegać jedynie na zakupie mebli.

Jednocześnie, zgodnie z zasadami kwalifikowalności w ramach poddziałania 9.3.1 niekwalifikowalne są  „Wydatki na wyposażenie stanowisk pracy związanych z obsługą administracyjną i techniczną (np., wyposażenie  warsztatów , biur,  meble, sprzęty i narzędzia  gospodarcze, urządzenia do pracy biurowej, wyposażenie szatni  i pokojów socjalnych, itd.)”.

 

Pytanie 7: W kryterium merytorycznym specyficznym nr 8 ocenie podlega, czy Wnioskodawca zawarł porozumienie o współpracy w zakresie objętym konkursem z pracodawcami/organizacjami pracodawców, których działalność koresponduje z daną inteligentną specjalizacją. Czy to oznacza, że kryterium zostaje spełnione, jeżeli Wnioskodawca zawrze porozumienie jedynie z pracodawcą, który wpisuje się w zakres projektu oraz jedną z inteligentnych specjalizacji? Czy to oznacza, że zawarcie porozumienia z pracodawcą, który nie wpisuje się w inteligentne specjalizacje, nie będzie spełniało kryterium? Czy wystarczy, aby umowa/porozumienie dotyczyło jednego ze wskazanych w opisie kryterium form współpracy np. wyłącznie w zakresie przygotowania programów nauczania? Czy istnieje wzór porozumienia pomiędzy pracodawcą a Wnioskodawcą?

Odpowiedz: Oceniane będzie czy Wnioskodawca zawarł porozumienie/a o współpracy w zakresie objętym konkursem w ramach osi 9 (lub realizuje czy też planuje realizować w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków RPO WiM 2014–2020) z pracodawcami/ organizacjami pracodawców, których działalność koresponduje z daną inteligentną specjalizacją. Duże znaczenie ma wsparcie infrastruktury dydaktycznej służącej kształceniu dla potrzeb inteligentnych specjalizacji. Oznacza to, iż powiązanie z inteligentnymi specjalizacjami jest warunkiem spełnienia kryterium.

Nie ma wzoru porozumienia pomiędzy pracodawcą a Wnioskodawcą.

Jednocześnie, ocena tego jakiego zakresu dotyczy dany projekt będzie dokonywana w trakcie weryfikacji i oceny projektu na podstawie pełnej dokumentacji projektowej.

 

Pytanie 8: Czy krajowe priorytety szkolnictwa zawodowego stanowią osobny dokument czy zostały wyszczególnione w ramach dokumentu/strategii MEiN? Proszę o wskazanie miejsca/linku odnoszącego się do tych priorytetów. Czy każdy kierunek zawodowy wsparty w projekcie musi być zgodny z przynajmniej jedną inteligentną specjalizacją? Przykład: W projekcie wspieramy dwa kierunki zawodowe, w którym jeden jest zgodny z inteligentną specjalizacją np. ekonomia wody, natomiast drugi kierunek nie wpisuje się w żadną z 3 specjalizacji. Czy w takiej sytuacji można uznać za spełnione kryterium odnoszące się do przyczyniania się projektu do wsparcia szkolnictwa zawodowego m.in. w zakresie inteligentnych specjalizacji? Czy każdy kierunek i pracownia musi wpisywać się w inteligentne specjalizacje?

Odpowiedz: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030.

Realizacja całego projektu musi wpisywać się w inteligentne specjalizacje.

 

Pytanie 9: Czy powiązanie inteligentnych specjalizacji z pracodawcami będzie odnosiło się do pkd pracodawcy? W dokumencie "Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze IS woj. warm.-mazur." przypisano rodzaje działalności do inteligentnych specjalizacji, czy to oznacza, że ocena powiązania pracodawcy z IS będzie sprawdzana na podstawie PKD wskazanych w tabeli?

Odpowiedz: Powiązania będą sprawdzane na podstawie wykonywanej działalności nawiązującej do danej inteligentnej działalności. PKD nie stanowi podstawy powiązania z inteligentnymi specjalizacjami. Realizacja projektu musi odnosić się do inteligentnych specjalizacji (ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości).

 

Pytanie 10: Pytanie dotyczące współpracy z pracodawcami. W definicji kryterium wskazane jest, że to Wnioskodawca zawiera umowy/porozumienia z pracodawcami, czyli organ prowadzący szkołę. Czy w przypadku podjęcia współpracy bezpośrednio przez szkołę zawodową będzie można uznać kryterium za spełnione? Czy porozumienia muszą dotyczyć nowych pracodawców czy mogą być brani również tacy pracodawcy, którzy już współpracują ze szkołami w zakresie opisanym w definicji kryterium?

Odpowiedz: Kryterium będzie spełnione w przypadku dołączenia co najmniej jednej umowy /porozumienia z pracodawcą/ organizacjami pracodawców, zawartą przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, dotyczącą przygotowania programów nauczania wybranych kierunków i/lub organizacji staży dla uczniów i nauczycieli i/lub podniesienia jakości organizacji praktycznej nauki zawodu poprzez szkolenia organizowane z pracodawcami dla uczniów i nauczycieli i/lub udział w egzaminowaniu. Porozumienie musi być związane z zakresem projektu, dotyczyć wyposażanej pracowni.

                                                                                                                                                            

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Konkurs nr RPWM.09.03.01-IZ.00-28-001/23.

Termin, od którego można składać wnioski

1 lutego 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

20 lutego 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2023 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 1

Godziny pracy:

poniedziałek:  8:00–16:00

wtorek – piątek: 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w jednym egzemplarzu (oryginał) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/innym nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – zgodnie z krajowymi priorytetami polityki szkolnictwa zawodowego, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy i inteligentnych specjalizacji, tj. wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 575 097,95 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: nabory.ispoleczna@warmia.mazury.pl

Małgorzata Wróblewska-Koszelak mal.wroblewska@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@warmia.mazury.pl

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Sylwia Banach s.banach@warmia.mazury.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Tel.  89 521 96 38, 89 521 96 34, 89 521 96 29, 89 521 96 45, 89 521 93 92, 89 521 93 73

lub

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,

tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

 

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2022-12-22

Wytyczne ministerialne zip

2022-12-22

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Konkurs nr RPWM.09.03.01-IZ.00-28-001/23 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.