logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Przygotowanie do naboru członków Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Powołanie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur  na lata 2021-2027 (KM FEWiM 2021-2027) jest jednym z kluczowych etapów rozpoczęcia realizacji/wdrażania programu nowej perspektywy 2021-2027.

Komitet Monitorujący FEWiM 2021-2027 będzie jednym z elementów procesu zarządzania środkami publicznymi, niezależnym ciałem doradczo-opiniodawczym dla Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, powołanym przez nią uchwałą.

Zadania Komitetu Monitorującego

Zadania Komitetu zostały określone w rozporządzeniu ogólnym dotyczącym funduszy europejskich na lata 2021-2027 (art. 40).

Komitet zatwierdza m.in. :

 • metodykę i kryteria wyboru projektów,
 • wszelkie propozycje instytucji zarządzającej dotyczące zmiany programu,

analizuje m.in.:

 • postępy we wdrażaniu Programu oraz osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych,
 • kwestie mające wpływ na wykonanie programu i środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom,
 • realizację działań w zakresie komunikacji i widoczności,
 • spełnienie warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres programowania.

 

Skład Komitetu Monitorującego

Skład KM zostanie oparty na zrównoważanym i reprezentatywnym udziale podmiotów sektora publicznego i niepublicznego (w tym partnerów społeczno-gospodarczych oraz reprezentujących społeczeństwo obywatelskie).

Proces naboru będzie odbywał się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Funduszu Spójności
, ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, wytycznymi z 21 września 2022 r. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie komitetów monitorujących na lata 2021-2027
.

Po ustaleniu przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego struktury KM oraz procedury wyboru jego członków, Instytucja Zarządzająca rozpocznie formalny proces zapraszania podmiotów do składu Komitetu Monitorującego FEWiM 2021-2027.

Kryteria wyboru przedstawicieli do Komitetu Monitorującego

Podmioty delegujące swoich przedstawicieli do KM FEWiM 2021-2027 powinny kierować się następującym kryteriami:

 1. posiadanie nieposzlakowanej opinii – wymóg obowiązkowy,
 2. posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programu lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji danego programu,
 3. aktywny udział i zaangażowanie w konsultowanie programu FEWiM 2021-2027,
 4. kompetencje lub wiedza,
 5. zdolności analityczne i komunikatywność,
 6. samodzielność oraz kreatywność,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy,
 9. umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów,
 10. umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac komitetu od środowisk, które członek/zastępca członka komitetu reprezentuje,

Kryteria dodatkowe – doświadczenie w pracach komitetów monitorujących, komitetów sterujących, komisji oceny projektów.

Weryfikacja wymogów należy do podmiotu wyznaczającego swoich przedstawicieli w KM, przy czym Instytucja Zarządzająca może nie udzielić zgody na uczestnictwo danego przedstawiciela w Komitecie w przypadku utraty przez niego nieposzlakowanej opinii.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.