Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.2.1

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

zakończony     od: 2016-08-30 do: 2016-10-31
Wyniki naboru
Komunikaty
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów

Informujemy, że 07 kwietnia 2017 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/16

Komunikaty

Komunikat

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 27.02.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie:

 

- paragraf 7 ust. 4 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu wydłużono z kwietnia do czerwca 2017 r.

Paragraf  przyjmuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.”

 

- paragraf 10 ust. 1 wydłużono termin na weryfikację wymogów formalnych do 151 dni, tj. do 31.03.2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 151 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”.

 

- paragraf 10A ust. 1 wydłużono termin na weryfikację wymogów formalnych do 151 dni, tj. do 31.03.2017 r.

Paragraf  przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 151 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”.

 

Zmiany wynikają z konieczności wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych, co podyktowane jest nieodbieraniem korespondencji przez Wnioskodawców, do których zostały wysłane pisma o uzupełnienia braków formalnych.

 

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 15.12.2016 r. zmianie uległ Regulamin konkursu RPWM.01.02.01-28-IP.00-28-001/16

Zmiana dotyczy:

 • § 7 ust. 4 Regulaminu, dotyczącym zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2017 r. na kwiecień 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2017 r.;

 

 •  § 10 ust. 1 Regulaminu, dotyczy wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 120 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 120 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;

 

 •  § 10 ust. 6 Regulaminu, dotyczy wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku”;

 • wprowadzenia do Regulaminu § 10A, § 11A, § 12A. dotyczy etapowości w ocenie i wyborze projektów w trybie konkursowym.
 •  § 11 ust. 3 Regulaminu, dotyczy wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP”

 • usunięcia ust. 5 § 16 Regulaminu, dot. „ofertowania” dla wydatków powyżej 20 tys zł poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych. 

 

Ww. zmiany wynikają z wytycznych:

- dotyczących konieczności wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni i etapu oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni oraz konieczności wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku, oraz

- odnoszących się do usunięcia z dokumentacji konkursowej zapisów związanych z postępowaniami wyboru wykonawcy/dostawczy zakupów poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych.

 

Ponadto modyfikacje terminów weryfikacji wymogów formalnych o dodatkowe 40 dni podyktowane jest dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie i licznymi uzupełnieniami.

25 sierpnia 2016 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/16 Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

Aktualizacji podlegają również następujące załączniki do regulaminu  konkursu tj.:

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 Instrukcja  wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na etapie oceny i realizacji projektu.

Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów w ramach Działania 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 16 Lista  sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

 

Aktualizacja załącznika nr 3 polega na dodaniu w części „Dodatkowe dokumenty wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu:” brakującego załącznika stanowiącego podstawę oceny kryteriów merytorycznych specyficznych, a mianowicie:

 • List intencyjny/ wstępna umowa dot. współpracy zawarta z potencjalnym kontrahentem zagranicznym (dotyczy Poddziałania 1.4.4).
 • Oświadczenie (w przypadku gdy Wnioskodawcą jest duży przedsiębiorca), że realizacja projektu nie spowoduje spadku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE (dotyczy Poddziałania 1.2.1).
 • Agenda badawcza (dotyczy Poddziałania 1.2.1, typ 1).

 

 

Jednocześnie Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, aby umożliwić Wnioskodawcom odpowiednie przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, ze względu na dodanie dodatkowego załącznika w Poddziałaniu 1.2.1 podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do 31 października 2016 r.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

 

Strona naboru z pełną dokumentacją konkursową.

 

Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Innowacyjne firmy poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

Konkurs nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/16

Termin, od którego można składać wnioski

30 sierpnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

sekretariat, I piętro, pok. 114
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2  funkcji "Wyślij wniosek". 

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, I piętro, pok. 114.

Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Przedsiębiorstwa (MŚP i duże),
 • Grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże;

          Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

 

W niniejszym Poddziałaniu dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

 • Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
 • Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

W ramach typu 1 i 2 możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań zmierzających do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem tych praw. Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie, która oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe polegające na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/ wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji)1. Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. W przypadku projektów realizowanych przez duże firmy preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

 

 1 Projekty kończące się etapem pierwszej produkcji będą musiały obejmować co najmniej dwa wcześniejsze poziomy gotowości technologicznej (TRL’s) wg definicji przyjętych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. (poz. 91) w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna gospodarka oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Badanie przemysłowe: Małe przedsiębiorstwo 70%, Średnie przedsiębiorstwo 60%, Duże przedsiębiorstwo 50%; Eksperymentalne prace rozwojowe: Małe przedsiębiorstwo 45%, Średnie przedsiębiorstwo 35%, Duże przedsiębiorstwo 25%; Studium wykonalności: Małe przedsiębiorstwo 70%, Średnie przedsiębiorstwo 60%, Duże przedsiębiorstwo 50%; Infrastruktura B+R: Małe przedsiębiorstwo 70%, Średnie przedsiębiorstwo 60%, Duże przedsiębiorstwo 50%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 408 800,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja z 27.02.2017 r. 

Regulamin konkursu wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu  wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

 

u.piekarska@wmarr.olsztyn.pl

j.glowienka@wmarr.olsztyn.pl

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.