Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

8.1

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, schemat B tryb konkursowy. Konkurs nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/23

zakończony     od: 2023-05-29 do: 2023-06-07
Wyniki naboru
Komunikaty

28 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa zatwierdził zmianę Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie.
Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji z kwoty 3 840 415,03 zł do 4 649 806,12 zł.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, schemat b, tryb konkursowy.

Konkurs nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/23

Termin, od którego można składać wnioski

29 maja 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

7 czerwca 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2023 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój nr 1, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
 2. Termin na dostarczenie wniosku oraz wymaganych dokumentów uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek:
 • wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu Departamentu EFRR lub do Kancelarii Ogólnej (w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego) w przypadku dostarczenia osobiście, przez posłańca, przesyłką kurierską (inną niż wynikającą z art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A.)),
 • decyduje data nadania, w przypadku gdy zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A.) nie później niż w dniu upływu terminu na złożenie dokumentacji.

W przypadku złożenia wniosku w innej komórce organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego niż wskazana w ogłoszeniu konkursu, za termin złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Sekretariatu Departamentu EFRR lub do Kancelarii Ogólnej. Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu.

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Powyższe czynności należy dokonać w terminie od dnia otwarcia do dnia zamknięcia naboru włącznie, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana do godziny 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

 • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
 • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego;
 • budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

 

Preferowane będą projekty:

 1. będące kontynuacją lub komplementarne do przedsięwzięć wspartych w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013;
 2. realizowane w partnerstwie;
 3. zapewniające dodatkowe korzyści z punktu widzenia energooszczędności;
 4. przygotowywane w oparciu o formułę konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego;
 5. przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy;
 6. wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych;
 7. realizowane na obszarze strategicznej interwencji: OSI Aglomeracja Olsztyna, OSI Ośrodki subregionalne, OSI Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu; dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej max 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 649 806,12 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 28.08.2023 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, 89 512 54 89, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 96 35, 89 521 93 88, 89 521 96 76 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bpeir@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 28.08.2023 r.

2023-08-28

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2023-04-25

Wytyczne ministerialne

2023-04-25

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, schemat B tryb konkursowy. Konkurs nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/23 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.