Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.5.2

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu. Konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23

zakończony     od: 2023-05-23 do: 2023-05-30
Wyniki naboru

Zgodnie z § 6 ust. 11 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji w konkursie nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 12 973 497 euro co stanowi 60 123 077,14 zł.

Przedstawiamy listę wybranych wniosków do dofinansowania i listę wniosków wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji.

Zgodnie z § 6 ust. 11 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 9 358 448,38 EURO co stanowi 43 369 857,32 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedstawiamy listę wybranych wniosków do dofinansowania i listę wniosków wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu gdzie 1 EURO = 4,6343 PLN.

Komunikaty

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23 z września 2023 roku na październik 2023 roku.

Przyczyną zmiany terminu było oczekiwanie na uzupełnienia złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ww. konkursie.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na podstawie uzyskanej akceptacji Ministerstwa Finansów na czasową nadkontraktację, informujemy, że przewidywane jest dalsze podwyższenie kwoty alokacji w konkursie o dodatkową kwotę 3 759 701 EUR.

Podwyższenie kwoty nastąpi po przekazaniu do WMARR S.A limitu środków możliwych do zakontraktowania w ramach RPO WiM 2014–2020, które planowane jest do 6.10.2023 r.

Etapy oceny projektów

Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy, poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23

Termin, od którego można składać wnioski

23 maja 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 maja 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2023 r.

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

sekretariat, I piętro, pok. 114
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera w Sekretariacie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (piętro pierwsze, pokój nr 114) w godzinach 7:30 – 15:30 (tj. w godzinach pracy Sekretariatu).

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie (…) – decyduje data nadania.

Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego Maks 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”. Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 należy wysłać najpóźniej w terminie zamknięcia naboru, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana do godziny 15.30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP
  • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest na przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie /budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). W ramach niniejszego poddziałania wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej. Przykładowe działania mogą obejmować:

  • dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu,
  • zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania),
  • odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu,
  • modernizacja/ przebudowa, budowa obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

Przykładowy katalog produktów/ usług/ zawodów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach niniejszego poddziałania stanowi załącznik do SZOOP.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Preferowane będą także projekty grup przedsiębiorstw oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna gospodarka oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

60 123 077,14 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2023-05-16

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu. Konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.