logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.2.2

Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

zakończony     od: 2016-08-30 do: 2016-10-31
Komunikaty
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów

Lista wniosków o dofinansowanie projektów po weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektu przekazanych do oceny w ramach kryteriów merytorycznych w konkursie RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/1.

Komunikaty

Komunikat

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 23.02.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/16 Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

 

-        § 7 ust. 4 Regulaminu, dotyczącym zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja 2017 r. na czerwiec 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.;

-        § 10 ust. 1 Regulaminu, dot. wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 120 do 150 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 150 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”.

Zmiany wynikają z wytycznych dotyczących konieczności wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 120 do 150 dni.

 

Modyfikacja terminu weryfikacji wymogów formalnych o dodatkowe 30 dni podyktowana jest dużą liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie, złożonością projektów oraz przewidzianymi licznymi uzupełnieniami projektów oraz problemami związanymi z terminowym odbieraniem korespondencji kierowanej do Beneficjenta za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 20.12.2016 r. zmianie uległ Regulamin konkursu RPWM.01.02.02-28-IP.00-28-001/16 Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Zmiany dotyczą następującego zakresu:

 

- § 7 ust. 4 Regulaminu, dotyczącym zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2017 r. na maj 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.;

- § 10 ust. 1 Regulaminu, dotyczy wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 120 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 120 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;

- § 10 ust. 6 Regulaminu, dot. wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku”;

- § 11 ust. 3 Regulaminu, dotyczy  wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP”

- wprowadzenia do Regulaminu § 10A, § 11A, § 12A. dotyczy etapowości w ocenie i wyborze projektów w trybie konkursowym.

- usunięcia ust. 5 § 16 Regulaminu, dot. „ofertowania” dla wydatków powyżej 20 tyś złotych poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych.

 

Ww. zmiany wynikają z wytycznych:

- dotyczących konieczności wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 120 dni i etapu oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni oraz konieczności wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku,

- odnoszących się do usunięcia z dokumentacji konkursowej zapisów związanych z postępowaniami wyboru wykonawcy/dostawczy zakupów poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych.

Ponadto modyfikacje terminów weryfikacji wymogów formalnych o dodatkowe 40 dni podyktowane jest dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie, złożonością projektów oraz przewidzianymi licznymi uzupełnieniami projektów.

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi
Komunikaty

26 sierpnia 2016 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/16 Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

 

Aktualizacji podlegają również następujące załączniki do regulaminu  konkursu tj.:

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 Instrukcja  wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na etapie oceny i realizacji projektu.
Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów w ramach Działania 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 16 Lista  sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

 

Aktualizacja załącznika nr 3 polega na dodaniu w części „Dodatkowe dokumenty wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu:” brakującego załącznika stanowiącego podstawę oceny kryteriów merytorycznych specyficznych, a mianowicie:

Oświadczenie (w przypadku gdy Wnioskodawcą jest duży przedsiębiorca), że realizacja projektu nie spowoduje spadku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE (dotyczy Poddziałania 1.2.2).

 

Jednocześnie Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, aby umożliwić Wnioskodawcom odpowiednie przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, ze względu na dodanie dodatkowego załącznika w Poddziałaniu 1.2.2 podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do 31 października 2016 r.

 

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Działania 1.2 Innowacyjne firmy

Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką.

Termin, od którego można składać wnioski

30 sierpnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

sekretariat, I piętro, pok. 114
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 "Wyślij wniosek". 

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, I piętro, pok. 114. Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Schemat A i B:

Przedsiębiorstwa (MŚP) Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo  badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo;

 

Schemat C:  

Przedsiębiorstwa MŚP i duże Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

W niniejszym Poddziałaniu dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Schemat A: „Bon na nawiązanie współpracy” – instrument polegający na finansowaniu dotacyjnym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R.

Działanie służy wspomaganiu inicjowania współpracy w obszarze B+R pomiędzy przedsiębiorstwami a naukowcami/ podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe, zarówno z jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE. Zakres merytoryczny współpracy może dotyczyć takich działań jak: wykonanie badań, wsparcie rozwoju technologii lub produktu na wstępnym etapie jego opracowywania, przygotowanie do komercjalizacji wyników prac B+R. Zakładanym rezultatem projektu. powinno być wywoływanie współpracy pomiędzy wnioskodawcą i sektorem naukowobadawczym. Efektem współpracy powinno być rozwiązanie określonego problemu, prowadzące do rozwoju firmy i w perspektywie zapewniające podniesienie jej innowacyjności. Przykładowymi projektami mogą być: dopracowanie nowego produktu lub technologii, pomoc doradcza we wdrożeniu nowej technologii, badanie wyrobu na zgodność z normą. Środki wsparcia w ramach niniejszego działania są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe.

 

Schemat B: „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R” – dotacje przeznaczone na rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/ usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych.

Działanie pozwala na finansowanie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych mających na celu rozwój nowych lub doskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/usług/technologii, przygotowanie do uzyskania i pozyskanie certyfikacji oraz uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej. Beneficjent może zdecydować o zakupie usług badawczych, technologii i wiedzy, zarówno od naukowców/ podmiotów oferujących usługi badawczo-rozwojowe z regionu, jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE. Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie prac B+R, mogących obejmować prace realizowane przez pracowników firmy i/lub przez zewnętrzny podmiot oferujący usługi B+R/ naukowca, której udział jest obligatoryjny.

 

Schemat C: „Kontrakt B+R” – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Działanie pozwala na finansowanie dużych projektów badawczo-rozwojowych połączonych z wdrożeniem uzyskanych wyników. Część B+R (etap I) musi obejmować badania mające na celu rozwój nowych technologii i/lub produktów. Część wdrożeniowa (etap II) obejmuje wdrożenie uzyskanych wyników do etapu pierwszej produkcji włącznie, która oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe polegające na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/ wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji)1 Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. Beneficjenci dokonują zakupu usług badawczych, technologii i wiedzy w jednostkach B+R lub od zespołów badawczo-rozwojowych. Opracowane rozwiązanie musi być unikalne i innowacyjne. Jednostki B+R, zespoły badawczo-rozwojowe i firmy współpracujące z jednostkami badawczymi mogą pochodzić z regionu, jak i spoza regionu, w tym z innych krajów UE. W ramach części wdrożeniowej finansowane mogą być zakupy środków trwałych niezbędnych do wdrożenia wypracowanego rozwiązania oraz zakupy wyposażenia laboratoryjnego. We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 beneficjent zobligowany jest do wykazania, że przeprowadził analizę rynku w celu konkurencyjnego wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania określone w kryteriach wyboru projektów.

 

1 Projekty kończące się etapem pierwszej produkcji będą musiały obejmować co najmniej dwa wcześniejsze poziomy gotowości technologicznej (TRL’s) wg definicji przyjętych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. (poz. 91) w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna gospodarka oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Badanie przemysłowe: Małe przedsiębiorstwo 70%, Średnie przedsiębiorstwo 60%, Duże przedsiębiorstwo 50%; Eksperymentalne prace rozwojowe: Małe przedsiębiorstwo 45%, Średnie przedsiębiorstwo 35%, Duże przedsiębiorstwo 25%; Studium wykonalności: Małe przedsiębiorstwo 70%, Średnie przedsiębiorstwo 60%, Duże przedsiębiorstwo 50%; Infrastruktura B+R: Małe przedsiębiorstwo 70%, Średnie przedsiębiorstwo 60%, Duże przedsiębiorstwo 50%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

128 590 531,68 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja z 23 lutego 2017 r.

Regulamin konkursu  wersja archiwalna

Regulamin konkursu wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

 

u.piekarska@wmarr.olsztyn.pl

j.glowienka@wmarr.olsztyn.pl

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.