Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

8.1

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

zakończony     od: 2016-07-29 do: 2016-09-30
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że 1 września 2016 r. rozpoczęła pracę Komisji Oceny Projektów (KOP).

Poniżej komunikat dotyczący KOP oraz skład osobowy KOP.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Tryb pozakonkursowy

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

  • Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.   
  • Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali umowę wstępną lub podjęto uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane  następujące typy projektów:

Uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodne z poniższym zakresem, tj.:

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

  • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);

budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku pomocy de minimis maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych maksymalny udział środków EFRR wynosi 50%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 773 019,38 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

Lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 72

89 521 96 44

89 521 96 46

89 521 96 47

89 521 96 48

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-07-27

Zał.1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-07-27

Zał. 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-07-27

Zał. 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-07-29

Zał. 3.1 Analiza finansowo- ekonomiczna

2016-07-27

Zał. 3.2 Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-07-27

Zał. 3.2 Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-07-27

Zał. 4 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-07-27

Zał. 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-07-27

Zał. 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-07-27

Zał. 7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjne)

2016-07-27

Zał. 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-07-27

Zał. 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-07-27

Zał. 10 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-07-27

Zał. 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-07-27

Zał. 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-07-27

Zał. 12.1 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-07-29

Zał. 13 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-07-27

Zał. 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-07-27

Zał. 15 Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności sporządzenia programu rewitalizacji

2016-07-27

Zał. 16 Regulamin KOP

2016-07-27

Zał. 17 Lista sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

2016-07-27

Zał. 18 Umowa o dofinansowanie

2016-07-27

Zał. 19 Wzór aneksu do umowy

2016-07-27

Zał. 20 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-07-27

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

2016-07-27

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-07-27

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-07-27

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-07-27

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

2016-07-27

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-27

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-27

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

2016-07-27

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-07-27

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-07-27

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-07-27

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-07-27

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-07-27

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej

2016-07-27

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-07-27

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-07-27

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-27

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS