Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

8.3

Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis

zakończony     od: 2016-08-30 do: 2016-09-28
Wyniki naboru
Komunikaty
Etapy oceny projektów
Komunikaty

11 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.08.03.00-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis. 

Przyczyną wprowadzenia zmian do regulaminu jest wydłużenie terminów oceny projektów na etapach: weryfikacji wymogów formalnych oraz oceny formalno-
-merytorycznej, umożliwienie Wnioskodawcom dwukrotnej poprawy wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych, a także dostosowanie kwestii oceny kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z przepisami prawa unijnego oraz właściwych norm prawa krajowego. Przyczyną wprowadzenia zmian do umowy o dofinansowanie jest dostosowanie kwestii oceny kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z przepisami prawa unijnego oraz właściwych norm prawa krajowego. Przedmiotowe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis.

Termin, od którego można składać wnioski

30 sierpnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2  funkcji „Wyślij wniosek”.  

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

1)    jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia

2)    jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego

3)    organizacje pozarządowe

4)    kościoły i związki wyznaniowe

5)    wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane  zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych),
 w tym:

  • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);
  • budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu
 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 738 017,20 złotych w tym 10 357 074,00 zł ze środków pochodzących z EFRR oraz 1 380 943,20 zł stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminu komkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

Lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 72

89 521 96 44

89 521 96 46

89 521 96 47

89 521 96 48

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie

2016-07-28

Regulamin konkursu

2016-10-19

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-07-28

Zał 1 Instrukcja sporządzania studiów wykonalności

2016-07-29

Zał. 1.1 Instrukcja sporządzania studiów wykonalności

2016-07-28

Zał. 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-07-28

Zał. 2.1 Analiza finansowo-ekonomiczna

2016-07-28

Zał. 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-08-01

Zał. 4 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-07-28

Zał. 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-07-28

Zał. 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-07-28

Zał. 7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjne)

2016-07-28

Zał. 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-07-28

Zał. 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-07-28

Zał. 10 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-11-29

Zał. 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-07-28

Zał. 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-07-28

Zał. 12.1 Załącznik do listy sprawdzającej

2016-07-28

Zał. 13 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-07-28

Zał. 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-07-28

Zał. 15 Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności sporządzenia programu rewitalizacji

2016-07-28

Zał. 16 Regulamin KOP

2016-07-28

Zał.17 Lista sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

2016-07-28

Zał. 18 Umowa o dofinansowanie, wzór

2016-10-19

Zał. 18 Umowa o dofinansowanie, wzór - wersja archiwalna

2016-07-28

Zał. 19 Wzór aneksu do umowy

2016-07-28

Zał. 20 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-07-28

Zał. 21 Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu

2016-07-28

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

2016-07-28

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-07-28

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-07-28

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-07-28

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-28

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2016-07-28

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-28

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

2016-07-28

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-07-28

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-07-28

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości

2016-07-28

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-07-28

Wytyczne w zakresie trybu wyboru projektów.

2016-07-28

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność

2016-07-28

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-07-28

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-07-28

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-28

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-07-28

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji związku ZIT MOF Ełk

2016-08-02

Zał. 1 Wniosek o wydanie rekomendacji

2016-08-02

Zał.2 Rekomendacja ZIT MOF Ełk – ZIT” (bis) w zakresie zgodności ze Strategią ZIT

2016-08-02

Zał.3 Procedura rekomendacji ZIT

2016-08-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.