Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

12.2

Działanie 12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań realizowanego z Pomocy technicznej

zakończony     od: 2016-08-08 do: 2016-09-30
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór i wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań realizowanego z Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

8 sierpnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Departament Polityki Regionalnej

ul. Kościuszki 89/91, pokój 201, 10-554 Olsztyn

Poniedziałek – w godzinach od 8.00 do 16.00,
Wtorek-Piątek – w godzinach 7.30-15.30.

Sposób składania wniosku

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Województwo Warmińsko – Mazurskie/Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Ewaluacja.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 275 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy. Zasady wyboru projektów w ramach Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 określono w Instrukcji realizacji Pomocy technicznej.
 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór uchwały o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewidziano środków odwoławczych

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

a.czajkowska@warmia.mazury.pl

tel. 89 521 93 74

Pliki do pobrania

Instrukcja Realizacji Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020 wersja 3 - 26 07 2016

2016-08-05

Zał. nr 1 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej - wzór wniosku o dofinansowanie

2016-08-05

Zał. nr 2 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej - instrukcja wypełniania wniosku

2016-08-05

Załacznik nr 2 do uchwały WŁAŚCIWY SZOOP PT RPO WiM 2014-2020

2016-08-05

Zał. nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna - kryteria wyboru projektów

2016-08-05

Zał. nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna - wykaz projektów zidentyfikowanych

2016-08-05

Zał. nr 5 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej - wzór umowy o dofinansowanie

2016-08-05

Zał. nr 6 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej - wzór uchwały o dofinansowanie

2016-08-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS