Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.3.1

Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/16

zakończony     od: 2016-09-12 do: 2016-09-30
Wyniki naboru

12.12.2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/16.

Przedstawiamy listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały wybrane do dofinansowania wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach przedmiotowego konkursu.

Komunikaty

Uprzejmie informujemy, iż dokonano aktualizacji załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu tj. Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020. Zmiany dotyczą części D przedmiotowej karty w związku z wyłączeniem z możliwości warunkowania poszczególnych kategorii w ramach danego kryterium merytorycznego punkowego oraz wskazania maksymalnej liczby punktów, jaką można otrzymać w wyniku oceny warunkowej. Dodatkowo poprawiono liczbę punktów w punkcie D2 załącznika nr 5  Karta oceny merytorycznej została zaktualizowana w związku z wykryciem błędu rachunkowego, po zsumowaniu poszczególnych punktów w części D Wnioskodawca mógł uzyskać maksymalnie 105 punktów. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/16 „Projekt może uzyskać maksymalnie 100 punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych punktowych”.

W związku z wprowadzeniem ww. zmian w treści całego załącznika, podjęto decyzje o jego aktualizacji i zamieszczeniu pod Regulaminem konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/16. Powyższe ma na celu zapewnienie  Wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów. Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (31.10.2016 r.).

Informujemy, że 31 października 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie.

Ocena merytoryczna rozpoczęła się 2 listopada 2016 r.

Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej

Informujemy, iż zaktualizowano listę wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.03.01-IZ-00-28-001/16, które pozytywnie przeszły weryfikację wymogów formalnych.

Na etapie oceny formalnej wykryto błąd systemu informatycznego LSI MAKS2. System zamieniał kolejność ryzyk w punkcie 3.3 wniosków o dofinansowanie, które składane były w ramach uzupełnień. W związku z tym jeden z wniosków złożonych w ww. konkursie pozostał bez rozpatrzenia, a po wykryciu błędu skierowano go do oceny formalnej.

24 października 2016 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.03.01-IZ-00-28-001/16 w związku z wpłynięciem do siedziby IOK wyjaśnień dotyczących ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych RPO WiM 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski

12 września 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosku

  • Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Sytemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.
  • Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty za wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • W ramach konkursu wyłonionych zostanie 10 operatorów, po jednym na każdy region operacyjny.
  • Zadaniem każdego z Operatorów będzie wsparcie uczestników projektu w podniesieniu poziomu umiejętności i kompetencji w zakresie języków obcych, ICT oraz zarządzania projektem (planowania i osiągania celów), poprzez dofinansowanie kosztów szkoleń, egzaminów oraz wsparcia dodatkowego (o ile jest uzasadnione).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru znajdują się w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

48 657 793,91 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 6.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl,

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-08-10

Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-08-11

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-08-11

Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-10

Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

2016-08-10

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie

2016-08-10

Wzór umowy o dofinansowanie

2016-08-10

Zestawienie standardu i cen rynkowych

2016-08-10

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

2016-08-11

Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych

2016-08-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.