Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

12.1

Działanie 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli realizowanego z Pomocy technicznej RPO WiM na lata 2014-2020

zakończony     od: 2016-08-16 do: 2016-09-30
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór i wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli realizowanego z Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

16 sierpnia 2016

Termin, do którego można składać wnioski

30 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy - tryb pozakonkursowy.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Polityki Regionalnej

ul. Kościuszki 89/91, pokój 201, 10-554 Olsztyn

Poniedziałek od 8.00 do 16.00,
Wtorek-Piątek od  7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Gmina Miasto Ełk
  • Gmina Miasto Elbląg

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Zatrudnienie
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • Wsparcie eksperckie i prawne
  • Kontrola
  • Wsparcie procesu realizacji
  • Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

826 487,30 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy.

Zasady wyboru projektów w ramach Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 określono w Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 5 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

a.czajkowska@warmia.mazury.pl

tel. 89 521 93 74

Pliki do pobrania

Instrukcja Realizacji Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020 wersja 3

2016-08-16

Zał.1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-08-16

Zał.2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-08-16

Zał. nr 2 do SZOOP Pomoc techniczna - kryteria wyboru projektów

2016-08-16

Załącznik 3 do SZOOP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego

2016-08-16

Zał. 5 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-08-16

Szczegółowy opis osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020

2016-08-16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS