Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.5.1

Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

zakończony     od: 2016-09-30 do: 2016-10-31
Wyniki naboru

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/16

Etapy oceny projektów

Lista cząstkowa nr 2 projektów po weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektu przekazanych do oceny w ramach kryteriów merytorycznych.

Lista cząstkowa nr 1 projektów po weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektu przekazanych do oceny w ramach kryteriów merytorycznych.

Komunikaty

24 lutego 2017 r. rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/16 Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 20.12.2016 r. zmianie uległ Regulamin konkursu RPWM.01.05.01-28-IP.00-28-001/16 Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zmiany dotyczą następującego zakresu:

- § 7 ust. 4 Regulaminu, dotyczącym zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2017 r. na maj 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.;

- § 10 ust. 1 Regulaminu, dotyczy wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 120 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 120 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;

- § 10 ust. 6 Regulaminu, dotyczy wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku”;

- § 11 ust. 3 Regulaminu, dotyczy wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP”

- usunięcia ust. 5 § 16 Regulaminu, dotyczy „ofertowania” dla wydatków powyżej 20 tyś PLN poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych.

Ww. zmiany wynikają z wytycznych:

- dotyczących konieczności wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 120 dni i etapu oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni oraz konieczności wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku, oraz

- odnoszących się do usunięcia z dokumentacji konkursowej zapisów związanych z postępowaniami wyboru wykonawcy/dostawczy zakupów poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych.

Ponadto modyfikacje terminów weryfikacji wymogów formalnych o dodatkowe 40 dni podyktowane jest dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie, złożonością projektów oraz przewidzianymi licznymi uzupełnieniami projektów.

 

W ramach dokumentacji konkursowej dla Podziałania 1.5.1 RPO WiM 2014 - 2020 dokonano dodatkowo korespondującej zmiany we wzorze umowy o dofinansowanie (załącznik nr 17) w zakresie usunięcia ust. 2 § 15 odnoszącego się do postępowania „ofertowego” dla wydatków powyżej 20 tyś PLN poniesionych przez Beneficjenta przed wejściem w życie Wytycznych horyzontalnych i dostosowania w kontekście przedmiotowej modyfikacji brzmienia i numeracji ust. 3 i 4 § 15 umowy.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 23.02.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie:

  • § 7 ust. 4 Regulaminu, dotyczącym zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja 2017 r. na czerwiec 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.;

  • § 10 ust. 1 Regulaminu, dot. wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 120 do 150 dni;

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 150 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;

  • wprowadzenia do Regulaminu § 10A, § 11A oraz aktualizacji zapisów § 12  dot. etapowości w ocenie projektów w trybie konkursowym.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z wytycznych dotyczących konieczności wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 120 do 150 dni.

Modyfikacja terminu weryfikacji wymogów formalnych o dodatkowe 30 dni podyktowane jest dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie, złożonością projektów oraz przewidzianymi licznymi uzupełnieniami projektów oraz problemami związanymi z terminowym odbieraniem korespondencji kierowanej do Beneficjenta za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

działania 1.5 Nowoczesne firmy

poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R.

 

Konkurs nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/16

Termin, od którego można składać wnioski

30 września 2016

Termin, do którego można składać wnioski

31 października 2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

sekretariat, I piętro, pok. 114


od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 opcji "Wyślij wniosek". 

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

I piętro, pok. 114

 

Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)

- grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane zostanie na wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych.

Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej/ procesowej w skali co najmniej regionu (projekty po etapie pierwszej produkcji). Uzupełniającym elementem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.

Preferowane będą inicjatywy będące wynikiem prac badawczo-rozwojowych wypracowanych w ramach poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 RPO WiM 2014-2020. Preferencje uzyskają projekty innowacyjne w skali co najmniej krajowej oraz projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

 

W ramach Poddziałania 1.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 preferowane do dofinansowania będą projekty zakładające wdrożenie wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa w ramach Poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 RPO WiM 2014- 2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna gospodarka oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw; 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projekty dla średnich przedsiębiorstw.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

65 454 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiazuje od 23 lutego 2017 r.

Regulamin konkursu - obowiązuje od 20 grudnia 2016 do 22 lutego 2017 r.

Regulamin konkursu- wersja archiwalna obowiązywała do 19 grudnia 2016 r.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 20 grudnia 2016

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna obowiązywała do 19 grudnia 2016

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

 

u.piekarska@wmarr.olsztyn.pl

j.glowienka@wmarr.olsztyn.pl

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.