logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.5.2

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

zakończony     od: 2016-09-30 do: 2016-10-31
Komunikaty
Etapy oceny projektów

Komunikat

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 14.02.2017 r. przyjęta została Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinasowania nr 2. 

 

 

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 16.01.2017 r. przyjęta została Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinasowania. 

Komunikaty

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 16.01.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu.

Zmiany w Regulaminie wynikają z wprowadzenia etapowej oceny i wyboru projektów w trybie konkursowym, co podyktowane jest koniecznością przyspieszenia zakontraktowania środków.

Zmiany dotyczą następującego zakresu:

  •     dodano § 10 A „Weryfikacja wymogów formalnych”;
  •     dodano § 11 A „Sposób dokonywania oceny wniosków – ocena formalno-merytoryczna” ;
  •     dodano § 12 A „Rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów do dofinansowania”.

 

Zmiany obowiązują od 16.01.2017r.

Informujemy, że 3 stycznia 2017 r. rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 22 listopada 2016 r. zmianie uległa dokumentacja dotycząca konkursu: RPWM.01.05.02-28-IP.00-28-001/16, Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, Działanie  1.5 Nowoczesne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

 

1. W Regulaminie konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie  1. 5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1. 5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu wprowadzono następujące zmiany:

         § 10 ust. 1 wydłużono termin na weryfikację  wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni.
         § 10 ust. 1  otrzymuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 80 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków.”
         § 10 ust. 6  wprowadzono  możliwość dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych,
         § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku.”
         § 11 ust. 3 wydłużono etap oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni.
         § 11 ust. 3 otrzymuje  brzmienie: „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP.

W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków, konieczność zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów”.

          usunięto § 16 ust. 5 o brzmieniu:

„Wydatki o wartości przekraczającej 20 tys. złotych netto (tj. bez podatku od towarów i usług) poniesione przed wejściem w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

  wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, poniesione przez beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania tej ustawy lub
  poniesione przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zostały należycie udokumentowane. Oznacza to co najmniej, że zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, w innym przypadku do istniejących) w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.”

 

2.  W Załączniku nr 17 do Regulaminu - Wzorze umowy o dofinansowanie wprowadzono następujące zmiany:

         usunięto § 15 ust. 2 (zgodnie ze zmianą dokonaną w Regulaminie Konkursu) o brzmieniu:

„Wydatki o wartości przekraczającej 20 tys. zł netto poniesione przed dniem wejścia w życie Wytycznych o których mowa w ust. 1:

  wyłączone ze stosowania ustawy PZP, poniesione przez podmiot zobowiązany do stosowania tej ustawy lub

 poniesione przez podmiot niezobowiązany do stosowania ustawy PZP,

mogą zostać  uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zostały należycie udokumentowane. Oznacza to co najmniej, że zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, w innym przypadku do istniejących) w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.”

         § 15 ust. 3 – dotyczy zmiany numeracji ustępów w § 15

Ustęp otrzymuje brzmienie: „W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur udzielenia zamówień określonych w ust. 1 i 2, Instytucja Pośrednicząca RPO WiM uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie korekt finansowych.”

Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

działania 1.5 Nowoczesne firmy

poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Termin, od którego można składać wnioski

30 września 2016

Termin, do którego można składać wnioski

31 października 2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

sekretariat, I piętro, pok. 114


od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 opcji "Wyślij wniosek". 

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

I piętro, pok. 114

 

Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)

- grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest na przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów).

W ramach poddziałania wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej. Przykładowe działania mogą obejmować:

      dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu

      zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)

      odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu.

      remont/ przebudowa zabytkowych obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

 

Przykładowy katalog produktów/ usług/ zawodów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach niniejszego poddziałania stanowi załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Preferowane będą także projekty grup przedsiębiorstw oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna gospodarka oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

65 454 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  wersja z 16.01.2017 r.

Regulamin konkursu  wersja archiwalna, obowiązująca do 21.11.2016

Regulamin konkursu wersja archiwalna, obowiązująca do 21.11.2016

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna, obowiązująca do 21.11.2016

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

 

u.piekarska@wmarr.olsztyn.pl

j.glowienka@wmarr.olsztyn.pl

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.