Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.2.3

Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji

zakończony     od: 2016-09-29 do: 2016-10-28
Komunikaty
Wyniki naboru

27 marca 2017r. Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/16.

W wyniku oceny Komisji Oceny Projektów (KOP) żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania

Etapy oceny projektów

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację kryteriów formalnych

Komunikaty

Informujemu, że 20 stycznia 2017 roku Komisja Oceny Projektów rozpoczęła pracę.

 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

20 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/16
na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji.

Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest aktualizacja Załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów (Regulaminu KOP).

W związku z dopuszczeniem możliwości dokonywania oceny wniosku przez Eksperta w formie on-line  tj. poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego zaistniała konieczność dostosowania zapisów oraz zachowania jednolitości ogłoszonej dokumentacji konkursowej w ramach konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/16.

W związku z powyższym konieczne jest zaktualizowanie zapisów Regulaminu KOP w następującym zakresie:

 1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie” „Komisja Oceny Projektów, działając w oparciu o art. 44 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r., poz. 217 z późn.zm.), dokonuje oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty złożone w trybie konkursowym
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.
 2. § 3 ust. 8 lit. h) otrzymuje brzmienie: „znacznej rozbieżności w ocenie kryterium merytorycznego ogólnego i merytorycznego specyficznego. Przez znaczną rozbieżność należy rozumieć sytuację przyznania przez Ekspertów skrajnych ocen (np. TAK i NIE) w ramach jednego kryterium. W takim przypadku decydujący jest głos dodatkowego Eksperta”.
 3. § 6 ust. 2 lit. h) otrzymuje brzmienie: „sporządzanie listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym, stanowiącej załącznik nr 7
  do Protokołu z prac KOP oraz przekazanie, po zakończeniu oceny, odpowiednich informacji o składzie KOP do Departamentu Koordynacji Promocji w celu zamieszczenia na stronie internetowej http://www.rpo.warmia.mazury.pl”.
 4. § 10 ust.12 otrzymuje brzmienie: „Ocenę końcową wniosku stanowi suma wszystkich średnich ocen uzyskanych przez wniosek w ramach oceny kryteriów merytorycznych punktowych i kryteriów merytorycznych premiujących”.
 5. § 11 ust. 2 lit. i) otrzymuje brzmienie: „podpisy: Przewodniczącego KOP, Sekretarza KOP”.

Jednocześnie:

- w załączniku nr 1 do Regulaminu KOP „Protokół z prac Komisji Oceny Projektów” w tabeli dotyczącej Składu osobowego KOP w miejsce o treści Podpis wstawia się zapis Status uczestnika KOP;

- w załączniku nr 1 do Protokołu z prac KOP „Oświadczenie o poufności
i bezstronności Eksperta” w ustępie pierwszym tytuł ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w pespektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217) uzupełnia się
o sformułowanie z późn.zm.;

- w załączniku nr 7 do Protokołu z prac KOP „Wzór Listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym”  uzupełnia się treści zapisu o sformułowanie „opracowana przez KOP” w następującym brzmieniu:

„Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowana przez KOP w konkursie………………… w ramach Osi ……………, Działania/Poddziałania …………………………..… Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.” 

Na wzorze załącznika dodaje się również podpis Sporządził: Sekretarz KOP, Zatwierdził: Przewodniczący KOP.

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Regulaminu KOP i zamieszczeniu jego aktualnej wersji na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl) oraz na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020 (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/16 zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Prezentujemy nadesłane przez Wnioskodawców pytania i odpowiedzi na nie.

Komunikaty

11 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zmianę Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ-00-28-001/16 oraz aktualizację Umowy o dofinansowanie projektu stanowiącej załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ-00-28-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji.


Przyczyną wprowadzenia zmian do regulaminu jest wydłużenie terminów oceny projektów na etapach: weryfikacji wymogów formalnych oraz oceny formalno-merytorycznej, umożliwienie Wnioskodawcom dwukrotnej poprawy wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych, a także dostosowanie kwestii oceny kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z przepisami prawa unijnego oraz właściwych norm prawa krajowego.


Przyczyną wprowadzenia zmian do umowy o dofinansowanie jest dostosowanie kwestii oceny kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z przepisami prawa unijnego oraz właściwych norm prawa krajowego.


Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach

Działania 1.2 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji

Konkurs nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/16

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2016r

Termin, do którego można składać wnioski

28 października 2016r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodki innowacji (w tym parki naukowe, przemysłowe i technologiczne)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty wspierane w Poddziałaniu przyczyniają się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, w tym również poprzez inwestycje w infrastrukturę ośrodków innowacji w przypadku rozszerzenia oferty o nowe/ znacząco ulepszone usługi. Wsparcie skierowane jest na:

 • Przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (w tym uzupełniająco jako element projektu przygotowanie personelu do świadczenia nowych/ zmodyfikowanych usług oraz działania promocyjne na rzecz ich upowszechnienia)
 • Inwestycje w infrastrukturę (obiekty kubaturowe, laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby świadczenia nowych/ znacząco ulepszonych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym również na potrzeby tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm technologicznych (o ile stwierdzono zapotrzebowanie, które nie może zostać zaspokojone z użyciem 28 8 Tryb konkursowy, pozakonkursowy i np. zasady wyboru projektów zintegrowanych aktualnych zasobów beneficjenta). Priorytetowo w tym Poddziałaniu traktowane są projekty ośrodków innowacji, które uzyskały wsparcie ze środków funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. Preferencje uzyskają projekty o największym udziale wkładu prywatnego

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w SZOOP oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 636 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu- wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie- wersja archiwalna

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl

Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl

Elwira Ryniec  e.ryniec@warmia.mazury.pl

Anna Pawelec  a.pawelec@warmia.mazury.pl

Piotr Kołakowski  p.kolakowski@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 36

       89 521 93 97

       89 521 96 26

       89 521 96 41

       89 521 96 92

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

       89 512 54 83

       89 512 54 85

       89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony:

55 620 09 13

55 620 09 14

55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:

87 734 11 09

87 734 11 10

87 610 07 77

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze

2016-08-26

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-08-26

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-08-26

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-08-26

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników - wersja edytowalna

2016-08-26

Załącznik 3.1 Wytyczne do przygotowania studiów wykonalności

2016-08-26

Załącznik 3.1.1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studiów wykonalności

2016-08-26

Załącznik 3.2 Analizy finansowo-ekonomiczne

2016-08-26

Załącznik 4 Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-26

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-08-26

Załącznik 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-26

Załącznik 7 Wzór Karty oceny kryteriów formalnych

2016-08-26

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-08-26

Załącznik 9 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-08-26

Załącznik 10 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-08-26

Załącznik 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-08-26

Załącznik 12 Wzór listysprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-08-26

Załącznik 12.1 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-08-29

Załącznik 13 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-08-26

Załącznik 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących

2016-08-26

Załącznik 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów - obowiązuje od 20 grudnia 2016 r.

2016-12-22

Załącznik 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów - wersja archiwalna obowiązywała do 19 grudnia 2016 r.

2016-08-26

Załącznik 16 Lista Sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

2016-08-26

Załącznik 17 Umowa o dofinansowanie projektu

2016-10-12

Załącznik 17 Umowa o dofinansowanie projektu - wersja archiwalna

2016-08-26

Załącznik 18 Wzór aneksu

2016-08-26

Załącznik 19 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-08-26

Załącznik 20 Instrukcja zabezpieczania umowy

2016-08-26

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-08-26

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-08-26

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

2016-08-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS