logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.4.1

Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

zakończony     od: 2016-09-29 do: 2016-10-28
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów rozpocznie prace 30 grudnia 2016 r.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

31 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu oraz aktualizację Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu stanowiącej załącznik nr 22 do regulaminu konkursu.

 

Poniżej aktualne dokumenty.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Konkurs nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/16

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2016

Termin, do którego można składać wnioski

28 października 2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście wojewódzkim, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowanenastępujące typy projektów:

  • budowa/przebudowa dróg dla rowerów, traktów pieszych, elementy BRD, w tym np. energooszczędne oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych, wysepki, azyle dla pieszych oraz infrastruktura rowerowa (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów) - jako element Strategii ZIT;
  • kompleksowe inwestycje służące transportowi zbiorowemu w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna obejmujące: budowę, przebudowę dróg lokalnych, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę komunikacyjnych dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą1
  • zakup, modernizacja niskoemisyjnego taboru
  • wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne
  • wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem (jako element projektów wskazanych powyżej)
  • działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów

1 Koszty związane z budową, przebudową dróg lokalnych muszą stanowić mniejszość wydatków w ramach projektu. Większościowy procent kosztów (pow. 50%) w ramach projektu muszą stanowić elementy związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, np. ścieżki rowerowe, trakty piesze i pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, azyle, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, elementy BRD, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, parkingi park&ride i park&bike, zatoki postojowe. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w SZOOP oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku projektów generujących dochód - maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 423 699,28 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony:

55 620 09 13

55 620 09 14

55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:

87 734 11 09

87 734 11 10

87 610 07 77

 

Lub

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Marta Bazydło m.bazydlo@warmia.mazury.pl

Anna Warcaba a.warcaba@warmia.mazury.pl

Anna Świątkowska a.swiatkowska@warmia.mazury.pl

Monika Szepietowska monika.szepietowska@warmia.mazury.pl

Katarzyna Malinowska k.malinowska@warmia.mazury.pl

Patrycja Lemańczyk-Zalewska p.zalewska@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 18

89 521 96 48

89 521 96 44

89 521 96 46

89 521 96 47

89 521 96 72

89 521 96 57

89 521 96 71

89 521 96 73

89 521 93 72

89 521 93 80

       89 521 93 63

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-11-03

Dokumentacja konkursowa w formacie zip

2016-09-14

Ogłoszenie o naborze

2016-09-01

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-08-26

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-08-26

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-08-26

Załącznik 3.1 Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-08-26

Załącznik 3.2 Analiza finansowo-ekonomiczna

2016-08-26

Załącznik 4 Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-26

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-08-26

Załącznik 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

2016-08-26

Załącznik 7 Wzór Karty oceny kryteriów formalnych

2016-08-26

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-08-26

Załącznik 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-08-26

Załącznik 10 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych (obligatoryjnych)

2016-08-26

Załącznik 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych (obligatoryjnych)

2016-08-26

Załącznik 12 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych strategicznych punktowych

2016-08-26

Załącznik 13 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych strategicznych punktowych

2016-08-26

Załącznik 14 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-08-26

Załącznik 15 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-08-26

Załącznik 16 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-08-26

Załącznik 16.1 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-08-26

Załącznik 17 Lista sprawdzająca do oceny strategii niskoemisyjnej lub innego równoważnego dokumentu

2016-08-26

Załącznik 18 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych

2016-08-26

Załącznik 19 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów

2016-08-26

Załącznik 20 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-08-26

Załącznik 21 Lista Sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

2016-08-26

Załącznik 22 Umowa o dofinansowanie projektu

2016-11-03

Załącznik 22 Umowa o dofinansowanie projektu - wersja archiwalna

2016-08-26

Załącznik 23 Wzór aneksu

2016-08-26

Załącznik 24 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-08-26

Załącznik 25 Instrukcja zabezpieczania umowy

2016-08-26

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

2016-08-26

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-08-26

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-08-26

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

2016-08-26

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-08-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.