Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Objaśnienia do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Dokument

Stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Objaśnienia do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez poszczególne IZ do punktu 6.5.2.10) Wytycznych, dotyczącymi wartości progów zamówień w kontekście ustalania właściwych minimalnych terminów składania ofert, wyjaśniamy:

1. Wytyczne nie podają wprost kwot wartości zamówień, od których uzależniony jest minimalny termin składania ofert. Odsyłają w przedmiotowym zakresie do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: rozporządzenie).W związku z tym, zalecamy uwzględnianie w procedurze zasady konkurencyjności progów wyższych, właściwych odpowiednio dla usługi dostaw. Zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia jest to równowartość 214 000 euro. Jeśli chodzi o wartość zamówień sektorowych, właściwym progiem jest kwota będąca równowartością 428 000 euro.

2. Potwierdzamy, że dla zamówień sektorowych poniżej ww. progu, termin minimalny wynosi 14 dni, a powyżej tego progu – minimum 30 dni.

3. Jednocześnie wyjaśniamy, że w procedurze zasady konkurencyjności, obowiązujące terminy minimalne należy uznać za odpowiednio długie. To oznacza, że w procedurze zasady konkurencyjności (inaczej niż jest to w przypadku zamówień podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 9a Pzp), zamawiający, stosując prawidłowo terminy minimalne, nie musi uzasadniać, że uwzględnił złożoność zamówienia w wymiarze terminu, jaki wyznaczył.

Należy przyjąć, że – co do zasady – określony w Wytycznych termin minimalny uwzględnia w swoim wymiarze także złożoność zamówienia oraz ewentualny czas potrzebny na sporządzenie oferty.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.