Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Rozliczaj projekt

Zasady dofinansowania projektu określa umowa dotacji. Gwarantuje ona, że w budżecie programu zostały zarezerwowane dla Ciebie środki. Teraz czeka Cię najważniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Błędy na tym etapie mogą kosztować utratę części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Poznaj zasady dokumentowania wydatków i rozliczania dotacji.
 

Wypłata dotacji

Dotacja może być wypłacana jednorazowo lub w częściach. Można ją otrzymać w formie refundacji już poniesionych wydatków albo w postaci zaliczki (czyli przed dokonaniem wydatków).

Refundacja polega na tym, że najpierw ponoszone są wydatki ze środków własnych, a następnie na podstawie złożonego wniosku o płatność wypłacane zostają środki zgodnie z umową o dofinansowanie.

Dopuszczalne jest też korzystanie z zaliczek na poczet planowanych wydatków. Można o nie występować zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Po wykorzystaniu przekazanych środków przedstawia się w określonym terminie do instytucji obsługującej projekt wniosek o płatność rozliczający otrzymaną zaliczkę. Szczegółowe zasady korzystania z zaliczek mogą się różnić, w zależności od rodzaju realizowanego projektu. Określa je każdorazowo umowa o dofinansowanie.
 

Rozliczenie końcowe

Po zakończeniu projektu w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie jesteś zobowiązany złożyć wniosek o płatność końcową. Podczas weryfikacji wniosku o płatność sprawdza się m. in. czy wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte. Płatność końcowa zostaje przekazana beneficjentowi po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie projektu, a w przypadku kontroli na miejscu realizacji projektu po usunięciu ewentualnych nieprawidłowości. Błędy lub braki mogą skutkować redukcją, a w skrajnych przypadkach cofnięciem dofinansowania.
 

Dokumentacja w projekcie

Bardzo ważne jest, abyś podczas realizacji projektu zbierał wszelkie związane z nim dokumenty. Będziesz musiał je przedstawić wraz z wnioskiem o płatność, aby otrzymać wypłatę przyznanego dofinansowania. Niezbędne są wszelkie dokumenty potwierdzające nabycie i instalację środków trwałych, budowę obiektów czy skorzystanie z usług przewidzianych w projekcie. Wymagane są przede wszystkim dokumenty księgowe i potwierdzenia zapłaty, ale również protokoły przekazania towarów, odbioru zleconych prac czy wykonania usług. Jeżeli w ramach projektu zatrudniałeś pracowników – niezależnie od tego czy ich wynagrodzenie podlegało dofinansowaniu – musisz dysponować pełną dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie obiektywnego procesu rekrutacji, zawarcie umów oraz wywiązywanie się z zobowiązań wobec zatrudnionych, ZUS i Skarbu Państwa. Wynagrodzenia wypłacane z dofinansowania należy udokumentować poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów.

Każdy dokument księgowy powinien być oznakowany w sposób przypisujący go jednoznacznie do konkretnego projektu – np. pieczątką zawierającą taką informację. Ma to zapobiec próbom wykorzystania tego samego dokumentu do uzyskania zwrotu kosztów w więcej niż jednym projekcie.

Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu powinny być księgowane w sposób umożliwiający ich szybką, łatwą i jednoznaczną identyfikację. Wyodrębniona ewidencja księgowa na potrzeby projektu może oznaczać wprowadzenie jednolitego oznakowania dofinansowanych pozycji bądź ujmowanie ich na specjalnie w tym celu utworzonych kontach.

Wszystkie płatności w projekcie muszą być dokonywane z rachunku bankowego, którego właścicielem jest beneficjent.

Dokumentacja finansowa w projekcie podlega kontrolom. Zazwyczaj odbywa się to już podczas weryfikacji wniosków o płatność (zasady rozliczania wymagają dołączenia skanów dokumentów), a czasem dopiero podczas kontroli na miejscu realizacji projektu  czy siedzibie beneficjenta. Jesteś zobowiązany każdorazowo udostępnić dokumenty związane z projektem osobom kontrolującym – zarówno z instytucji związanych z Funduszami Europejskimi, jak i np. z kontroli skarbowej.

Pełna dokumentacja powinna być przechowywana w Twojej siedzibie (poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy trzeba ją zdeponować w archiwum), zarówno przez cały czas realizacji projektu, jak i w wymaganym okresie archiwizacji wskazanym w umowie o dofinansowanie. Przechowywana dokumentacja powinna być zabezpieczona przed dostępem do osób trzecich.

Pliki do pobrania

Terminarz płatności środków europejskich w 2024 roku

2024-02-12

Terminarz płatności środków europejskich w 2023 roku

2023-01-17

Terminarz płatności środków europejskich w 2022 roku

2021-12-28

Terminarz płatności środków europejskich w 2021 roku

2021-02-09

Terminarz płatności środków europejskich w 2020 roku

2020-04-03

Terminarz płatności środków europejskich w 2019 roku

2019-03-26

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów RPO WiM na lata 2014–2020 (wersja 10.0) – obowiązuje od 1.04.2022 r.

2022-04-01

Stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Objaśnienia do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

2020-06-04

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów RPO WiM na lata 2014–2020 (wersja 9.0) – obowiązuje od 19.02.2020 r.

2020-02-19

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów RPO WiM 2014–2020 (wersja 8.0) i Słownik pojęć głównych – obowiązują od 21 stycznia 2019 r.

2019-01-21

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 7.0) – obowiązuje od 7 września 2018 r.

2018-09-07

Wzór wniosku o płatność w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS (doc)

2019-04-30

Terminarz płatności środków europejskich na 2018 rok

2018-03-05

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - Słownik głównych pojęć

2018-02-28

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 6.0) – obowiązuje od 14 lutego 2018 r.

2018-02-14

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 5.0) - obowiązuje od 1 lutego 2018 r.

2018-02-01

Instrukcja multimedialna dla beneficjentów korzystających z SL2014 (wersja 3.0)

2017-07-13

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 4.0) - obowiązuje od 29 maja 2017 r.

2017-05-29

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 3.0) - obowiązuje od 24 kwietnia 2017 r.

2017-04-24

Instrukcja uruchomienia wtyczki Java w Firefox w wersji 52

2017-03-10

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 2.0) - obowiązuje od 20 lutego 2017 r.

2017-02-22

Terminarz wypłaty środków europejskich z BGK w 2017 roku

2016-12-20

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-05-09

Terminarz płatności środków europejskich na 2016 rok

2016-05-09

Multimedialna instrukcja beneficjenta SL2014

2016-02-18

Wzór wniosku o płatność - projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2015-12-07

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2015-12-07

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.