zamknij okno

Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu umożliwienia i ułatwienia Państwu korzystania z usług dostępnych w serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Aby uzyskać informacje w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce prosimy kliknąć na odpowiedni link: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. Informujemy jednak, że zablokowanie ciasteczek może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptujecie Państwo umieszczanie i używanie cookies w przeglądarce internetowej na aktualnym urządzeniu.

bip wersja pl english
krok 1 Zapoznaj się z programem krok 2 Sprawdź harmonogram konkursów krok 3 Przygotuj projekt krok 4 Wypełnij wniosek krok 5 Śledz ocenę wniosku
Oś priorytetowa - Turystyka
punkt informacyjny

Sonda

Jak oceniają Państwo zawartość serwisu

Wyniki »
mrr Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wmarr Instytucja pośrednicząca II - Przedsiebiorczość
wfosigw Instytucja pośrednicząca - Środowisko przyrodnicze
efs Europejski Fundusz Społeczny na Warmii i Mazurach
obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wrota Wrota Warmii i Mazur
Komisja Europejska Komisja Europejska
Europejska Debata Publiczna Europejska Debata Publiczna
scb
komplementarnosc pokl rpo

Oś priorytetowa - Turystyka

 

Konkursy w ramach osi priorytetowej Turystyka


Trwa nabór wniosków - Lista konkursów, w których trwa procedura przyjmowania projektów

Zakończony nabór wniosków - Lista konkursów, w których minął termin składania projektów
 


Turystyka

Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu.


Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe województwa warmińsko – mazurskiego stanowią o jego wysokiej atrakcyjności turystycznej i budują przewagę konkurencyjną regionu. Potencjał ten nie jest jednak dostatecznie wykorzystany ze względu na niską jakość infrastruktury turystycznej i zbyt słabą ofertę dla turystyki poza sezonem letnim. Pierwszą przeszkodę stanowi jednak słaba dostępność komunikacyjna województwa. Ciągle niedostatecznie rozwinięta jest baza noclegowa, obiekty sportowo-rekreacyjne, obiekty wypoczynku specjalistycznego oraz usługi okołoturystyczne. Podobnie niska jest jakość zaplecza obiektów turystycznych, w szczególności bazy gastronomicznej. Nadal nie jest w wystarczającym stopniu przełamany stereotyp postrzegania Warmii i Mazur jako miejsca wyłącznie wypoczynku letniego, zwłaszcza związanego z wodą.

Jedną z nadal zbyt słabo wykorzystywanych na Warmii i Mazurach form turystyki jest turystyka biznesowa (kongresowa, konferencyjna i szkoleniowa a także wystawiennictwo i targi). Dodatkowym atutem dla promowania tego typu rozwiązań jest stosunkowa bliskość metropolii Warszawy i Gdańska (z lotniskami międzynarodowymi) oraz Kaliningradu i państw nadbałtyckich. Turystyka kongresowa, konferencyjna i targowa wymaga specjalistycznej, dobrze wyposażonej bazy, stwarza jednak możliwości wykorzystania jej przez cały rok.
Województwo warmińsko-mazurskie dysponuje znacznymi możliwościami rozwoju turystyki aktywnej i specjalistycznej. Budowa bazy dla takiej turystyki (n.p. miejsca podpatrywania ptaków i zwierząt, ścieżki rowerowe, zagospodarowane szlaki turystyczne, survival i inne) pozwoli na przyciągnięcie większej liczby turystów poza krótkim sezonem letnim, bez przekraczania chłonności turystycznej terenu i nadmiernej antropopresji.

Region ma także dobre warunki do rozwoju turystyki zimowej, zarówno zjazdowej, jak przede wszystkim biegów narciarskich, wyścigów i rajdów psich zaprzęgów, żeglarstwa lodowego. Są to dziedziny o ogromnych możliwościach, które jednak – mimo pewnego postępu – nadal są prawie zupełnie nie wykorzystywane.
Silną stroną województwa warmińsko – mazurskiego jest duża różnorodność kulturowa i narodowościowa oraz wysokiej jakości dziedzictwo kulturowe. Walory te mogą być wykorzystywane jako dodatkowy element atrakcyjności turystycznej województwa.

Dziedzictwo kulturowe regionu jest bardzo zróżnicowane, co wynika z burzliwej historii tych ziem, zmieniającej się ich przynależności państwowej, różnorodności etnicznej. Dbałość o nie świadczy o otwartości społeczeństwa Warmii i Mazur, a jednocześnie o akceptacji historii tych ziem. Dysponujemy zabytkami architektury gotyckiej (zamki i świątynie) i barokowej, osiemnasto- i dziewiętnastowiecznymi dworami, secesyjnymi kamienicami, ale też i ciekawymi zabytkami techniki, jak wiadukty w Stańczykach, Kanał Ostródzko-Elbląski, Kanał Mazurski. Renowacja, utrzymanie, wprowadzenie nowych funkcji w takich obiektach przyczyni się do uatrakcyjnienia regionu dla odwiedzających.

Znajdujące się na Warmii i Mazurach miejsca wydarzeń historycznych (pole bitwy pod Grunwaldem, Szlak Napoleoński, Kwatera Hitlera w Gierłoży, bunkry w Mamerkach i inne) powinny być odpowiednio zagospodarowane, wzbogacając ofertę turystyczną regionu. Oferta ta powinna także być poszerzona o przedsięwzięcia związane z kulturą współczesną. Z tego względu konieczne jest wsparcie inwestycji, dotyczących infrastruktury kultury.

Atrakcyjność oferty turystycznej to nie tylko baza noclegowa, ale także urządzenia paraturystyczne i towarzyszące. Jest to pole do znacznej aktywności gospodarczej, zwłaszcza na obszarach związanych z żeglarstwem oraz na terenach zgrupowań domków rekreacyjnych, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych. W regionie występują nie wykorzystywane możliwości rozwoju funkcji uzdrowiskowej, co wymaga (obok spełnienia warunków prawnych) odpowiedniej infrastruktury, związanej z tą funkcją . Przedsięwzięcia związane z rozwojem bazy turystycznej muszą być ściśle skorelowane z promocją i informacją turystyczną na różnych poziomach – od lokalnego po regionalny, w kraju i za granicami. Wzrastająca konkurencja między ofertami turystycznymi w kraju i za granicą powoduje konieczność rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych, wykorzystujących systemowo różnorodne walory atrakcyjności turystycznej.


Opis działań oraz typy projektów:

Działania zgrupowane wokół osi priorytetowej Turystyka będą skierowane przede wszystkim na wzrost potencjału turystycznego Warmii i Mazur i promocję województwa oraz jego oferty turystycznej. Podstawowym warunkiem, jaki muszą spełniać wszystkie formy działalności turystycznej i towarzyszącej turystyce, jest stosowanie rozwiązań uwzględniających wymagania ochrony środowiska. Turystyka na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego ma być przyjazna i gościom, i środowisku przyrodniczemu. Nadrzędną kwestią jest przyciągnięcie do regionu większej liczby turystów i odwiedzających. Konieczne jest więc wydłużenie sezonu turystycznego poprzez rozwój bazy usług całorocznych oraz lepsze zagospodarowanie już istniejących zasobów. W wyniku realizacji działań, wspieranych w ramach tej osi priorytetowej, powstanie nowa baza noclegowa oraz nowe formy usług, wykorzystujące naturalny potencjał regionu, taki jak wody geotermalne i surowce lecznicze. Rozwinie się także baza całorocznych usług sportowo – rekreacyjnych, pozwalająca na rozluźnienie korelacji pomiędzy liczbą turystów a warunkami pogodowymi. Szlaki i atrakcje turystyczne zostaną odpowiednio oznakowane. Znaczne wsparcie skierowane zostanie na działania promujące walory i ofertę turystyczną województwa. Projekty turystyczne, które będą wspierane w ramach tej osi priorytetowej, będą musiały wykazać się wyraźnym wpływem gospodarczym. Priorytet przyznaje się tym projektom, które będą przyciągać przede wszystkim turystów spoza regionu i będą zgodne ze „Strategią rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim”.

Działanie „Wzrost potencjału turystycznego” realizować będzie projekty dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji bazy noclegowej wszystkich typów, aczkolwiek preferowane będą projekty, w wyniku których powstaną w województwie hotele o wysokim, co najmniej czterogwiazdkowym standardzie, oferujące nie tylko noclegi ale także możliwości organizowania w nich przez cały rok konferencji, szkoleń i warsztatów oraz baza noclegowa w miejscowościach o statusie uzdrowiska. Wsparcie finansowe otrzymają także przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie bazy gastronomicznej, obejmujące prace modernizacyjne, rozbudowę i budowę obiektów a także ich wyposażenie. Takie elementy turystyki biznesowej jak infrastruktura kongresowa, targowa i wystawiennicza otrzymają wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W szerszym stopniu wykorzystywane będą możliwości rozwoju funkcji uzdrowiskowej w województwie warmińsko-mazurskim, poprzez realizację projektów związanych z budową, rozbudową i modernizacją publicznie dostępnej podstawowej infrastruktury w tym zakresie. Pomoc finansową otrzymają typy przedsięwzięć polegające m.in. na urządzeniu terenów zielonych, wyposażonych w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych, sportowych i leczniczych (w szczególności parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery), tworzeniu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria na otwartej przestrzeni, parki, urządzanie odcinków plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia spacerowego do terenoterapii) i parkingów. Preferencje otrzymają projekty realizowane w miejscowościach, posiadających status uzdrowiska. Pozostałe projekty będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe, jeśli stanowić będą element koncepcji utworzenia uzdrowiska, opracowanej w aspektach: przestrzennym, społecznym i gospodarczym.

Na wzrost zainteresowania Warmią i Mazurami wpłynie także realizacja innych przedsięwzięć służących poprawie stanu i rozwojowi publicznej infrastruktury turystycznej, umożliwiającej rozwój usług turystycznych i okołoturystycznych . Obejmować one będą m. in. zagospodarowanie i oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych (ścieżki rowerowe i trasy kajakowe, punkty i wieże widokowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanice wodne (wraz z obiektami małej architektury itp.) a także pomosty służące turystyce wodnej, parkingi) jak również zagospodarowanie nieczynnych linii kolejowych na potrzeby turystyki, Ponadto środki finansowe przeznaczane będą na zagospodarowanie brzegów jezior (np..ciągi piesze i rowerowe wraz z ich oświetleniem, mola, promenady) i urządzanie plaż oraz parkingi.
Dopełnieniem oferty turystycznej województwa powinny stać się możliwości spędzania czasu „na niepogodę” i poza sezonem letnim. Stąd region przeznaczy środki finansowe na inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną - wielofunkcyjną, oferującą w jednym kompleksie różne możliwości wypoczynku (np. parki wodne), rekreacyjno-balneologiczną (np. termy) oraz małą infrastrukturę turystyczną dla rekreacji i sportów zimowych.

W znacznie większym stopniu będzie wykorzystywane dla celów turystycznych bogactwo zarówno dziedzictwa kulturowego województwa warmińsko-mazurskiego, jak i możliwości, jakie niesie kultura współczesna. Pozwoli to na zróżnicowanie i poprawę jakości oferty turystycznej i kulturalnej województwa. Wspierane będą projekty dotyczące renowacji, odbudowy i adaptacji obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym, unowocześnienia form ich wykorzystywania, zabezpieczenia przed zagrożeniami, zagospodarowania terenów otaczających. Obiekty dziedzictwa kulturowego o znaczeniu krajowym i międzynarodowym otrzymają dofinansowanie na poziomie krajowym a zatem są wyłączone z zakresu wsparcia RPO. Ofertę turystyczną Warmii i Mazur wzmocni także pomoc inwestycyjna skierowana na infrastrukturę (łącznie z wyposażeniem) instytucji kultury o charakterze ponadlokalnym, których działalność opiera się o wykorzystanie miejsc wydarzeń i tradycji historycznych regionu lub możliwości kultury współczesnej, Projekty wspierające kulturę powinny mieć powiązanie z rozwojem gospodarczym i być spójne z Narodową Strategią Rozwoju Kultury.

Osobnym działaniem jest „Promocja województwa i jego oferty turystycznej”. Projekty z tego zakresu dotyczyć będą: rozwoju regionalnego systemu rezerwacji i informacji turystycznej, krajowej i zagranicznej promocji regionu i środowisk lokalnych ( tworzenie strategii i planów promocji, przeprowadzanie badań i analiz marketingowych, przeprowadzanie kampanii reklamowych),tworzenia i popularyzacji produktów turystycznych, opracowania i produkcji pamiątek i emblematów regionalnych i lokalnych , a także upowszechniania tradycji kulinarnych wielokulturowego społeczeństwa Warmii i Mazur oraz walorów środowiska przyrodniczego jako elementu promocji województwa. Ponadto dziedzictwo przyrodnicze regionu promowane będzie w ramach środków krajowych poprzez działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

W ramach osi priorytetowej Turystyka realizowane będą poszczególne przedsięwzięcia, wchodzące w skład zintegrowanego projektu rozwoju lokalnego p.t Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Swoim zakresem odpowiadają zakresowi wsparcia przewidzianemu w osi Turystyka. Dotyczą zagospodarowania nabrzeży jezior, stworzenia bazy rekreacyjno-biwakowej, ścieżek rowerowych, urządzenia plaż, renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego, budowy stanicy wodnej wyposażonej w sprzęt pływający, stworzenia uzdrowiska. Przy wyborze projektów preferowane będą inwestycje promujące rozwiązania energooszczędne.


 


 

 

« na górę

generator wniosków o dofinansowanie GENERATOR WNIOSKÓW
genertator wniosków płatniczych GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH
Mapa dotacji MAPA DOTACJI
informacje Gdzie po informacje
konkursy Konkursy RPO WiM
szkolenia Szkolenia i spotkania informacyjne
promocja Promocja Funduszy Europejskich
lista_beneficjentow Lista Beneficjentów (RPO WiM)
najczęstrze błedy
najczęstrze pytania
dobre praktyki
kalendarium

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać bieżące informacje o aktualnościach w serwisie, prosimy podać adres e-mail i kliknąć przycisk zapisz.

Strona główna | NSS | Generator | Gdzie po informacje? | Konkursy RPO WiM | Szkolenia i spotkania informacyjne | Promocja FE | Znaki i logotypy | Lista Beneficjentów RPO WiM | Linki | Kontakt | Zgłoś błąd |
Polityka prywatności | Redakcja | Mapa strony | Logowanie |

 

Data aktualizacji: 2015-05-22 13:58:39

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

loga