Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

III Posiedzenie - 7 września 2015 roku

7 września 2015 r. Olsztynie odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020). W trakcie posiedzenia Pani Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityki Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przedstawiła informacje na temat postępu prac w zakresie rozpoczęcia realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Na posiedzeniu zaprezentowano informacje ogólne na temat metodologii przygotowania kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi w ramach RPO WiM 2014-2020.

Przedstawiono również:

 • projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla:
  • Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, 
    
 • projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WiM wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla:
  • Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
  • Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe,
  • Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych,
  • Poddziałania 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych,
  • Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe,
    
 • projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM wraz z projektem kryteriów wyboru projektów  dla:
  • Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia-projekty konkursowe,
  • Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia,
  • Działania 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe,
  • Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw  MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe,
    
 • projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne RPO WiM wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla:
  • Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe,
  • Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe,
  • Poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.
    

Ponadto członkowie Komitetu głosowali w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej powołania Grupy roboczej do spraw edukacji KM RPO WiM 2014-2020.

 

Pliki do pobrania

Agenda: III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020II

2016-07-29

Prezentacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020 (Działanie 10.2, 10.3 i 10.5)

2015-10-14

Prezentacja projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z projektem kryteriów wyboru projektów

2015-10-14

Prezentacja Szczegółowy opis Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe RPO WiM 2014-2020

2015-10-14

Prezentacja Szczegółowy opis osi priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WiM

2015-10-14

Prezentacja Szczegółowy opis osi priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020

2015-10-14

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS