Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu

29 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o zmianie Ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-001/16
na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu
Osi priorytetowej VI Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Zmiany dotyczą przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z sierpnia 2016 r. na październik 2016r. (§7 ust. 4 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-001/16).

W związku z obowiązkiem doręczania wnioskodawcom pism o stwierdzeniu braków formalnych oraz oczywistych omyłek pisarskich na etapie weryfikacji wymogów formalnych przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, oraz dostarczaniem przez wnioskodawców poprawionych dokumentów w ostatnim z możliwych terminów  termin przewidziany w Regulaminie konkursu na etap weryfikacji wymogów formalnych został wydłużony o 25 dni kalendarzowych.

Na liście projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację wymogów formalnych znalazło się 20 projektów. Mając na uwadze, że termin weryfikacji wymogów formalnych został wydłużony oraz to, iż weryfikacji w ramach kryteriów merytorycznych podlegać będzie 20 projektów, konkurs nie zostanie rozstrzygnięty w przewidywanym terminie tj. sierpniu 2016 r. termin rozstrzygnięcia wymaga przesunięcia na październik 2016 r.

 

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.