Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu

29 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Usługi dla MŚP), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o zmianie Ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16
na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu
Osi priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Usługi dla MŚP), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP. Zmiany dotyczą przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z sierpnia 2016 r. na październik 2016 r. (§7 ust. 4 Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16).

Uchwałą Nr 24/384/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 25 kwietnia 2016 r. nabór wniosków w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 został wydłużony z 29 kwietnia 2016r. na 23 maja 2016r., co ma znaczący wpływ na termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ponadto  Uchwałą Nr 38/630/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 5 lipca 2016 r. weryfikacja wymogów formalnych została wydłużona
z 50 dni od dnia zamknięcia naboru na 70 dni od dnia zamknięcia naboru. Wydłużenie weryfikacji wymogów formalnych o 20 dni ma istotny wpływ
na przeprowadzenie całej oceny wniosków o dofinansowanie i wybór ich do dofinansowania.

W związku z brakiem kandydatów na ekspertów w dziedzinie Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP (Ekspert
ds. usług doradczych i biznesowych oraz promocji na rynkach międzynarodowych dla MŚP) umieszczonych w zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wykazie kandydatów na ekspertów, Instytucja Zarządzająca nie miała możliwości powołania Komisji Oceny Projektów po zakończeniu etapu weryfikacji wymogów formalnych, tj. po 1 sierpnia 2016 r.

Komisja Oceny Projektów została powołana po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wykazu kandydatów na ekspertów, w którym znalazły się nazwiska kandydatów na ekspertów w dziedzinie Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP (Ekspert
ds. usług doradczych i biznesowych oraz promocji na rynkach międzynarodowych dla MŚP). Powołanie KOP nastąpiło 11 sierpnia 2016 r.

Mając powyższe na uwadze termin rozstrzygnięcia konkursu wymaga przesunięcia na październik 2016 r.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców
oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS