logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.1

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

zakończony     od: 2016-03-31 do: 2016-05-23
Komunikaty
Wyniki naboru
Komunikaty

4 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 54/895/16/V zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Usługi dla MŚP), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 60 dni do 70 dni liczonych od dnia powołania KOP (§ 11 ust. 2 Regulaminu konkursu).

Zmiany spowodowane są przedłużającą się oceną formalno-merytoryczną, którą dokonują m.in. zewnętrzni eksperci zaangażowani w prace KOP, a także obowiązkiem doręczania Wnioskodawcom pism wzywających do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co spowodowało, iż termin przewidziany w Regulaminie konkursu na ww. etap oceny nie zostanie dotrzymany i wymaga wydłużenia o 10 dni kalendarzowych tj. z 60 dni na 70 dni kalendarzowych.

W myśl § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 „W szczególnych przypadkach Zarząd WWM (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków, konieczność zamówienia dodatkowych ekspertyz) może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

29 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Usługi dla MŚP), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o zmianie Ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16
na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu
Osi priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Usługi dla MŚP), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP. Zmiany dotyczą przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z sierpnia 2016 r. na październik 2016 r. (§7 ust. 4 Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16).

Uchwałą Nr 24/384/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 25 kwietnia 2016 r. nabór wniosków w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 został wydłużony z 29 kwietnia 2016r. na 23 maja 2016r., co ma znaczący wpływ na termin rozstrzygnięcia konkursu.

Ponadto  Uchwałą Nr 38/630/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 5 lipca 2016 r. weryfikacja wymogów formalnych została wydłużona
z 50 dni od dnia zamknięcia naboru na 70 dni od dnia zamknięcia naboru. Wydłużenie weryfikacji wymogów formalnych o 20 dni ma istotny wpływ
na przeprowadzenie całej oceny wniosków o dofinansowanie i wybór ich do dofinansowania.

W związku z brakiem kandydatów na ekspertów w dziedzinie Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP (Ekspert
ds. usług doradczych i biznesowych oraz promocji na rynkach międzynarodowych dla MŚP) umieszczonych w zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wykazie kandydatów na ekspertów, Instytucja Zarządzająca nie miała możliwości powołania Komisji Oceny Projektów po zakończeniu etapu weryfikacji wymogów formalnych, tj. po 1 sierpnia 2016 r.

Komisja Oceny Projektów została powołana po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wykazu kandydatów na ekspertów, w którym znalazły się nazwiska kandydatów na ekspertów w dziedzinie Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP (Ekspert
ds. usług doradczych i biznesowych oraz promocji na rynkach międzynarodowych dla MŚP). Powołanie KOP nastąpiło 11 sierpnia 2016 r.

Mając powyższe na uwadze termin rozstrzygnięcia konkursu wymaga przesunięcia na październik 2016 r.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców
oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Etapy oceny projektów

Lista wniosków o dofinansowanie uznanych za poprawne po ocenie kryteriów formalnych w konkursie RPWM.01.03.05-IZ-00-28-001/16.

Komunikaty

5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Warminsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest aktualizacja  Regulaminu  Komisji Oceny Projektów, który określa organizację, tryb oraz zasady pracy Komisji Oceny Projektów (KOP), uwzględniając miejsce dokonywania oceny jako siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Urząd). Aktualizacja Regulaminu KOP dotyczy zmiany technicznej sposobu oceny wniosków o dofinansowanie przez ekspertów, dopuszczając możliwość elektronicznej weryfikacji wniosków, a więc dokonywanie oceny przez ekspertów poza siedzibą Urzędu.

      Wprowadzenie ww. zapisu w Regulaminie KOP umożliwi szybszą weryfikację wniosków na etapie oceny formalno-merytorycznej. W związku z powyższym zmianie ulega § 7 Regulaminu KOP, tj. „Miejsce dokonywania oceny” poprzez dodanie ustępu 3 w brzmieniu:

 „Dopuszcza się dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników przesłanej Ekspertowi przez Sekretarza KOP po uzyskaniu Oświadczenia o poufności i bezstronności Eksperta oraz Oświadczenia  o braku powiazań między Ekspertami w wersji papierowej . Decyzja,w jaki sposób Ekspert dokonuje oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 w zakresie Regulaminu KOP nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 05.07.2016 r.

 

5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Warminsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

 

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni do 70 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków w konkursie (§ 10 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16).

Zgodnie z art. 50 ustawy wdrożeniowej: „do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy– Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów”.

Wobec powyższego, z uwagi na konieczność dokładnego przeanalizowania powiązań osobowych oraz kapitałowych pomiędzy poszczególnymi Wnioskodawcami oraz w związku z obowiązkiem doręczania pism o stwierdzeniu braków formalnych termin przewidziany w Regulaminie konkursu na ww. etap nie zostanie dotrzymany i wymaga wydłużenia o 20 dni kalendarzowych tj. z 50 dni na 70 dni kalendarzowych. Wskazania wymaga, iż w myśl § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu 
„W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków”, oraz, iż w myśl § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu- „W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków”.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o aktualizacji Załącznika nr 3 do regulaminu konkursu tj. „Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu”. Aktualizacja polega na konieczności złożenia przez Wnioskodawców załączników charakterystycznych dla poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, tj:

  1. Projekt programu / program wydarzenia związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa.
  2. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu strony internetowej.
  3. Dokumenty potwierdzające skierowanie zapytania na potrzeby analizy rynku do 3 potencjalnych Wykonawców.
  4. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę w branży związanej z wydarzeniem.
  5. Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, że usługi objęte projektem dotyczą działalności  prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
  6. Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, że usługi szkoleniowe objęte projektem obejmują wyłącznie pracowników zatrudnionych w siedzibie/ oddziale zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W załączonym poniżej pliku znajdują się wzory dokumenów.

Jednocześnie Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aby umożliwić Wnioskodawcom odpowiednie przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do 23 maja 2016 r.

 

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

29 marca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na etapie oceny i realizacji projektu, stanowiącej załącznik nr 3 do regulamin konkursu.

Wprowadzone zmiany polegały na ujednoliceniu zapisów zgodnie z obowiązującym wzorem formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis). Jeżeli w projekcie Wnioskodawcy występuje pomoc publiczna, formularz ten jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Nowy wzór formularza będzie musiał być stosowany przez wszystkich wnioskodawców, którzy będą składać wnioski o dofinansowanie projektów, w których wystąpi pomoc publiczna.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 1 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Warminsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest aktualizacja Załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

            Aktualizacja Regulaminu KOP dotyczy zmiany w/w załącznika poprzez rozszerzenie treści o informacje stwierdzające iż, Ekspert nie jest zatrudniony w Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

          Wprowadzenie wskazanych zapisów uniemożliwi dopuszczenie do pracy w KOP osób nieuprawnionych. 

Ponadto aktualizacji poddano zapisy Regulaminów KOP dotyczące zasady braku powiązań pomiędzy ekspertami.

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego Regulaminy KOP, podjęto decyzję o jego aktualizacji i zmieszczeniu zaktualizowanego dokumentu.

 W przypadku załącznika nr 14 tj. Karty z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących wyboru projektów w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP poprawiono omyłkę pisarską w kryterium merytorycznym punktowym nr 5 „zarządzanie jakością“ oraz w kryterium merytorycznym-premiującym nr 3 „doświadczenie w realizacji podobnych projektów“ dotyczącą ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach ww. kryteriów. Sprostowanie omyłki i wprowadzenie zmian ma na celu zachowanie spójności pomiędzy zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej z dnia ogłoszenia konkursu.

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Regulaminu KOP oraz Karty z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących wyboru projektów w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP i zamieszczeniu ich aktualnych wersji na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020 www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

 

 

 

 

Informujemy, że 11 sierpnia 2016 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów

Pytania i odpowiedzi
Etapy oceny projektów

Poniżej publikujemy  listę wniosków  złożonych w konkursie  RPWM.01.03.05-IZ-00-28-001/16, Działania 1.3 Przedsiębiorczość/Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Poniżej publikujemy  listę wniosków , które pozytywnie przeszły weryfikację wymogów formalnych w konkursie  RPWM.01.03.05-IZ-00-28-001/16, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość/Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

23 maja 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania dofinansowany zostanie zakup przez beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

  • usług doradczych i szkoleniowych zwiększających zdolność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku,
  • usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych.

Dystrybucja środków w ramach niniejszego konkursu opierać się będzie o system popytowy, co oznacza, że wybór zarówno niezbędnego rodzaju usługi jak i jej wykonawcy pozostaje w gestii przedsiębiorstwa.

Usługa będzie odpowiadała na faktyczne (określone przez przedsiębiorstwo) potrzeby i służyć będzie rozwiązaniu konkretnego problemu/ zagadnienia związanego z rozwojem firmy.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowym oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

29 102 997,15 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajduja się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl

telefony:
89 521 93 97
89 521 96 36
89 521 96 26
89 521 96 41
89 521 96 92

oraz

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

telefony:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

 

Pytania i odpowiedzi cz.1

Pytania i odpowiedzi - 22.04.2016 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-10-11

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-08-30

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-07-12

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-02-25

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-02-25

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-02-26

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie

2016-03-31

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna

2016-02-26

Załącznik nr 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 5 Karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 6 Lista sprawdzająca do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 9 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 10 Karta oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 12 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 13 Karta oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-02-25

Załącznik nr 16 Lista sprawdzająca do umowy

2016-02-25

Załącznik nr 17 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

2016-02-25

Załącznik nr 18 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu

2016-02-25

Załącznik nr 19 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-02-25

Załącznik nr 20 Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie

2016-02-25

Załącznik nr 1 do Listy sprawdzającej w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-02-25

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników - wytyczne do przygotowania studiów wykonalności

2016-02-26

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania załączników - Analizy

2016-02-26

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-02-25

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-02-25

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.