Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - wydłużenie terminu oceny formalno-merytorycznej

19 września 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 60 dni do 71 dni liczonych od dnia powołania KOP (§ 11 ust. 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-001/16).

Powyższe uwarunkowane jest obowiązkiem doręczania Wnioskodawcom pism wzywających do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co spowodowało, iż termin przewidziany w Regulaminie konkursu na etap weryfikacji wymogów formalnych nie zostanie dotrzymany i wymaga wydłużenia o 11 dni kalendarzowych tj. z 60 dni na 71 dni kalendarzowych.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Zakualizowany Regulamin konkursu

2016-09-19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS