Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.7

Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

zakończony     od: 2016-11-07 do: 2016-12-12
Wyniki naboru

Informujemy, że 21 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/16.
W ramach konkursu 3 projekty zostały wybrane do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Instytucja Organizująca Konkurs informuje i wyjaśnia:

Wskaźnik produktu „Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców” dotyczy pięciu typów chorób negatywnie wpływających na rynek pracy w Polsce, tj.: choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, zaburzenia psychiczne, choroby układu kostno-stawowo-mięśniowego, choroby układu oddechowego.

Wskaźnik nie dotyczy konkursów z zakresu trzech głównych typów nowotworów tj.: nowotwór szyjki macicy, nowotwór jelita grubego i nowotwór piersi.

W związku z powyższym przedmiotowy wskaźnik we wniosku o dofinansowanie projektu powinien mieć wartość „0”. 

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/16:

  • wprowadzenie zaktualizowanych załączników odnoszących się do kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 6 „Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014-2020” oraz załącznik 9 „Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia”);
  • zmianie ulegają zapisy Regulaminu konkursu zamieszczone w rozdziale I Informacje ogólne,  pkt 1.3 Podstawy prawne i dokumenty programowe konkursu, dotyczące zaktualizowanej wersji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej. Obowiązująca wersja dokumentu została przyjęta przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 października 2016 roku;
  • następuje zmiana terminu naboru wniosków, wydłużająca termin ogłoszenia o konkursie. Termin naboru zostanie przesunięty z 2.11.2016 - 5.12.0216. na 7.11.2016 - 12.12.2016.

 

Przedmiotowe zmiany do Regulaminu konkursu nie będą skutkować nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.  

Typ projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka szyjki macicy, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. 

Termin, od którego można składać wnioski

7 listopada 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

12 grudnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 marca 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • podmioty lecznicze,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
  • podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
  • pracodawcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia, w zakresie raka szyjki macicy, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dla projektów publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych: wartość dofinansowania wynosi 85% w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85% w tym budżet państwa wynosi 0%, dla projektów podmiotów niepublicznych, innych niż podmioty lecznicze: wartość dofinansowania wynosi 95% w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85% w tym budżet państwa wynosi 10%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 166 859,03 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawyz dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620 09 13

55 620 09 14

55 620 09 16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Biuro Regionalne w Ełku 

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

87 734 11 09

87 734 11 10

87 610 07 77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-10-04

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-09-23

Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-09-23

Instrukcja wypełniania wniosku

2016-09-23

Wzór umowy o dofinansowanie

2016-09-23

Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-09-23

Karta oceny kryteriów formalnych

2016-09-23

Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-10-04

Karta oceny kryteriów merytorycznych - wersja archiwalna

2016-09-23

Kryteria wyboru projektów (wymogi formalne)

2016-09-23

Kryteria formalne wyboru projektów

2016-09-23

Kryteria merytoryczne wyboru projektów

2016-10-04

Kryteria merytoryczne wyboru projektów - wersja archiwalna

2016-09-23

Lista sprawdzająca

2016-09-23

Zasady realizacji Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

2016-09-23

Zestawienie standardu i cen rynkowych

2016-09-23

Zestawienie informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie

2016-09-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS