Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

7.2.1

Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna

zakończony     od: 2016-10-31 do: 2016-11-29
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach poddziałania 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna.

 

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

31 października 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 listopada 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna (Mobilny MOF), obejmująca m.in.:

 • wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80 do 115KN/oś,
 • budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich,
 • budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych,
 • korektę łuków poziomych i pionowych,
 • poprawę oznakowania poziomego i pionowego,
 • wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających,
 • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę infrastruktury kolidującej,
 • wycinkę kolidujących drzew.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% (75% środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% z budżetu państwa)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 569 905,65 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
ul. Głowackiego 17,

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony: 89 512 54 82

             89 512 54 83

             89 512 54 85

             89 512 54 86 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

lub

 

Iwona Pykało i.pykalo@warmia.mazury.pl

Michalina Czarkowska m.czarkowska@warmia.mazury.pl

Anna Szukiel a.szukiel@warmia.mazury.pl

Maria Kołacz m.artymowicz@warmia.mazury.pl

Natalia Dzieniszewska-Wysocka n.dzieniszewska-wysocka@warmia.mazury.pl

Marta Kurzyńska m.kurzynska@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 521 96 49,
89 521 96 15,
89 521 96 37.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-09-26

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-09-26

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-09-26

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-09-26

Załącznik 3.1 Instrukcja studium wykonalności

2016-09-26

Załącznik 3.2 Analiza finansowo-ekonomiczna

2016-09-26

Załącznik 4 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-09-26

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów

2016-09-26

Załącznik 6 Wzór listy sprawdzającej wymogi formalne

2016-09-26

Załącznik 7 Wzór karty kryteria formalne

2016-09-26

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-09-26

Załącznik 9 Wzór listy sprawdzającej kryteria formalne

2016-09-26

Załącznik 10 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych

2016-09-26

Załącznik 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych

2016-09-26

Załącznik 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych

2016-09-26

Załącznik 13 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych strategicznych

2016-09-26

Załącznik 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych strategicznych

2016-09-26

Załącznik 15 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych

2016-09-26

Załącznik 16 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych

2016-09-26

Załącznik 16.1 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-09-26

Załącznik 17 Lista sprawdzająca kryteria merytoryczne

2016-09-26

Załącznik 18 Karta oceny kryteria merytoryczne

2016-09-26

Załącznik 19 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-09-26

Załącznik 20 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-09-26

Załącznik 21 Lista sprawdzająca do umowy o dofinansowanie

2016-09-26

Załącznik 22 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-09-26

Załącznik 23 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

2016-09-26

Załącznik 24 Wytyczne programowe kwalifikowalność wydatków

2016-09-26

Załącznik 25 Instrukcja zabezpieczenia umowy

2016-09-26

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2016-09-26

Wytyczne w zakresie ewaluacji

2016-09-26

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

2016-09-26

Wytyczne w zakresie kontroli

2016-09-26

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności

2016-09-26

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych

2016-09-26

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

2016-09-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa

2016-09-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

2016-09-26

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków

2016-09-26

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

2016-09-26

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów

2016-09-26

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji

2016-09-26

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej

2016-09-26

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych

2016-09-26

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych

2016-09-26

Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

2016-09-26

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante

2016-09-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.