Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana terminu oceny projektów - wprowadzenie dwukrotnej poprawy wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych

4 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ-00-28-001/16.

 

Przyczyną wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/16 jest wydłużenie terminów oceny projektów na etapach: weryfikacji wymogów formalnych, oceny formalno-merytorycznej oraz umożliwienie Wnioskodawcom dwukrotnej poprawy wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych.

W Regulaminie konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/16 wprowadza się zmiany:

  1. § 10 ust. 1 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 50 dni od dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7.”

otrzymuje brzmienie:

„Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 80 dni od dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7.”

  1. § 10 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się jedno uzupełnienie wniosku.”

otrzymuje brzmienie:

„Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku.”

  1. § 11 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 60 dni od dnia powołania KOP.”

otrzymuje brzmienie:

„Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP.”

 

Ww. zmiany spowodują usprawnienie procesu oceny wniosków oraz zmniejszenie liczby projektów odrzucanych, w związku z tym, konieczne było zaktualizowanie Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/16.

 

Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od daty podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 04.10.2016 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-10-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS