Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.2.1

Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa

zakończony     od: 2016-06-30 do: 2016-08-29
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że 23 listopada 2016 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

4 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ-00-28-001/16.

 

Przyczyną wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/16 jest wydłużenie terminów oceny projektów na etapach: weryfikacji wymogów formalnych, oceny formalno-merytorycznej oraz umożliwienie Wnioskodawcom dwukrotnej poprawy wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych.

W Regulaminie konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/16 wprowadza się zmiany:

  1. § 10 ust. 1 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 50 dni od dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7.”

otrzymuje brzmienie:

„Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 80 dni od dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7.”

  1. § 10 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się jedno uzupełnienie wniosku.”

otrzymuje brzmienie:

„Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku.”

  1. § 11 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 60 dni od dnia powołania KOP.”

otrzymuje brzmienie:

„Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP.”

 

Ww. zmiany spowodują usprawnienie procesu oceny wniosków oraz zmniejszenie liczby projektów odrzucanych, w związku z tym, konieczne było zaktualizowanie Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/16.

 

Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od daty podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 04.10.2016 r.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

1 sierpnia 2016r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

 

Aktualizacja Regulaminu KOP dotyczy zmiany Załącznika nr 1 do Protokołu  z prac KOP Oświadczenie o poufności i bezstronności Eksperta poprzez rozszerzenie jego treści o informacje stwierdzające, iż Ekspert nie jest zatrudniony w Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wprowadzenie wskazanych zapisów umożliwi uniknięcia dopuszczenia do pracy w KOP osób nieuprawnionych.

 

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 lipca 2016 r. zatwierdził zmiany w regulaminie Komisji Oceny Projektów (KOP). Aktualizacja regulaminu KOP dotyczy zmiany technicznej: sposobu oceny wniosków o dofinansowanie przez ekspertów. Umożliwiono elektroniczną weryfikację wniosków, a więc dokonywanie oceny przez ekspertów poza siedzibą Urzędu.

 

Zmianie ulega § 7 regulaminu KOP, tj. „Miejsce dokonywania oceny” poprzez dodanie ustępu 3 w brzmieniu:

„Dopuszcza się dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników przesłanej Ekspertowi przez Sekretarza KOP po uzyskaniu Oświadczenia o poufności i bezstronności Eksperta oraz Oświadczenia o braku powiazań między Ekspertami w wersji papierowej. Decyzja, w jaki sposób Ekspert dokonuje oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP”.

 

Powyższa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa.

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

30 czerwca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 sierpnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowane mogą uzyskać następujące typy projektów:

  • budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i wyposażenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej obejmująca: urządzanie terenów zielonych i wyposażenie ich w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych/leczniczych, np. parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery;
  • tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego typu pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, urządzanie odcinków plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia spacerowego do terenoterapii, promenady uzdrowiskowe i powiązane parkingi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% w przypadku projektów nie generujących dochodu oraz 50% w przypadku projektów z pomocą publiczną

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

83 372 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu- wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Radosław Samorajczyk r.samorajczyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel  b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 521 96 29

89 521 96 38

89 521 93 73

89 521 96 45

89 521 96 34

89 521 93 92

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-10-05

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-05-31

Zał. 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-05-31

Zał. 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-05-31

Zał. 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-05-31

Zał. 3.1 Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-05-31

Zał. 3.2 Analiza

2016-05-31

Zał. 4 Wzory karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-05-31

Zał. 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-05-31

Zał. 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów

2016-05-31

Zał. 7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych

2016-05-31

Zał. 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-05-31

Zał. 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów

2016-05-31

Zał. 10 Wzory karty oceny kryteriów merytorycznych

2016-05-31

Zał. 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-05-31

Zał. 12 Wzór listy sprawdzającej kryteria merytoryczne

2016-05-31

Zał. 12.1 załącznik do listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów

2016-05-31

Zał. 13 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych

2016-05-31

Zał. 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-05-31

Zał. 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-08-02

Zał. 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów - wersja archiwalna

2016-07-12

Zał. 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów - wersja archiwalna

2016-05-31

Zał. 16 Wzór listy sprawdzającej do umowy

2016-05-31

Zał. 17 Wzór umowy

2016-05-31

Zał. 18 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

2016-05-31

Zał. 19 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

2016-05-31

Zał. 20 Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu

2016-05-31

Wytycznie ministerstwa format zip

2016-05-31

Dokumentacja konkursowa format zip

2016-05-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.