Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu naboru

4 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym oraz zatwierdził aktualizację Zasad realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Przyczyną wprowadzenia zmian do regulaminu jest dostosowanie kwestii oceny kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z przepisami prawa unijnego oraz właściwych norm prawa krajowego.

Ww. zmiany spowodują prawidłowe stosowanie zapisów dotyczących oceny kwalifikowalności wydatków przed wejściem w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020, w związku z tym, konieczne jest zaktualizowanie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych.

Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków naboru.

 

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 4 października 2016 r.

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych

2016-10-05

Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-10-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS