Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

7.1

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym

zakończony     od: 2016-09-13 do: 2016-09-30
Wyniki naboru
Komunikaty

4 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym oraz zatwierdził aktualizację Zasad realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Przyczyną wprowadzenia zmian do regulaminu jest dostosowanie kwestii oceny kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z przepisami prawa unijnego oraz właściwych norm prawa krajowego.

Ww. zmiany spowodują prawidłowe stosowanie zapisów dotyczących oceny kwalifikowalności wydatków przed wejściem w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020, w związku z tym, konieczne jest zaktualizowanie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych.

Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków naboru.

 

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 4 października 2016 r.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym

Nabór nr RPWM.07.01.00-IZ.00-28-002/16

Termin, od którego można składać wnioski

13 września 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

Dla projektów: a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604” b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg” 30.09.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”    

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa
w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie Projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego i podpisali Pre-umowę lub podjęto uchwałę.

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane  następujące typy projektów:

1.przebudowa ważnych dla województwa połączeń drogowych (drogi wojewódzkie) obejmująca m.in.:

 • wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 100 do 115KN/oś,
 • budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich – wyłącznie jako element projektu,
 • budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.:  chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, osłon przeciwolśnieniowych, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych,
 • korektę łuków poziomych i pionowych,
 • poprawę oznakowania poziomego i pionowego,
 • wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających,
 • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę infrastruktury kolidującej,
 • wycinkę kolidujących drzew.

Na drogach wojewódzkich preferencje otrzymają projekty spełniające kryterium kontynuacji ciągu i gotowości do realizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (85% środki EFRR + 5 % środki budżetu państwa)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona do dofinansowania projektów w ramach naboru wynosi: a) dla projektu pt. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604” 69 966 693,68 PLN ( w tym z EFRR 66 079 655,14 PLN oraz 3 887 038,54 PLN z budżetu państwa) b) dla projektu pt. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg” 69 167 991,34 PLN ( w tym z EFRR 65 325 325,15 PLN oraz 3 842 666,19 PLN)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Regulamin naboru - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór uchwały o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru nie przysługują środki odwoławcze zgodnie z § 13 Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e- mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

lub

Iwona Pykało i.pykalo@warmia.mazury.pl

Michalina Czarkowska m.czarkowska@warmia.mazury.pl

Anna Szukiel a.szukiel@warmia.mazury.pl

Maria Kołacz m.artymowicz@warmia.mazury.pl

Natalia Dzieniszewska-Wysocka n.dzieniszewska-wysocka@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 49

       89 521 96 15

       89 521 96 37

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych

2016-10-05

Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych - wersja archiwalna

2016-09-13

Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-09-13

Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-09-13

Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie

2016-10-05

Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko- Mazurskie - wersja archiwalna

2016-09-13

Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-09-13

Założenia do analiz

2016-09-13

Instrukcja wypełniania wniosku

2016-09-13

Instrukcja wypełniania załączników

2016-09-13

Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych

2016-09-13

Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-09-13

Lista sprawdzająca do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-09-13

Wzór karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych)

2016-09-13

Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych)

2016-09-13

Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-09-13

Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-09-13

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-09-13

Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów pozakonkursowych (obligatoryjnych)

2016-09-13

Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych specyficznych (punktowych)

2016-09-13

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych specyficznych (punktowych)

2016-09-13

Regulamin Komisji Oceny Projektów pozakonkursowych

2016-09-13

Uchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu

2016-09-13

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-09-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS